Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wprowadzenie do literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-KD-SKJPO-L-WDL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do literatury
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Słuchacz rozumie teksty mówione i pisane w języku polskim.

Całkowity nakład pracy studenta:

6 ECTS = ok. 180 godz.


1. godziny realizowane z udziałem nauczycieli – 80 godzin;

2. czas poświęcony na pracę indywidualną słuchacza (czytanie utworów literackich, powtarzanie materiału z zajęć ) – 100 godzin


semestr zimowy 3 ECTS - 40 godz.

semestr letni 3 ECTS - 40 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

Słuchacz:

EK_W01.1: ma uporządkowaną wiedzę na temat historii literatury polskiej od czasów najdawniejszych po współczesność;

EK_W01.2: ma uporządkowaną wiedzę na temat najważniejszych pisarzy, poetów i ich utworów w poszczególnych epokach literackich;

EK_W01.3: ma podstawową wiedzę na temat związków literatury polskiej z historią, polityką, religią i sztuką;

EK_W01.4: zna podstawowe prądy artystyczne i konwencje literackie dominujące w poszczególnych epokach;

EK_W01.5: zna podstawowe pojęcia dyskursu literaturoznawczego;

EK_W01.6: zna wybrane utwory poetyckie i prozatorskie z poszczególnych epok literackich;

EK_W01.7: zna najważniejsze adaptacje filmowe utworów literatury polskiej.

Efekty uczenia się - umiejętności:

EK_U01.1: umie przyporządkować pisarzy, poetów i utwory literackie do poszczególnych epok literackich;

EK_U01.2: rozpoznaje konwencje literackie realizowane w utworach literackich;

EK_U01.3: interpretuje utwory literackie w kontekście polityki, religii, historii i sztuki;

EK_U01.4: poprawnie rozpoznaje i stosuje pojęcia dyskursu literaturoznawczego w formułowanych przez siebie wypowiedziach ustnych i pisemnych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

EK_K01.1: potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu literatury przy użyciu różnych źródeł (prasa, internet, telewizja);

EK_K01.2: jest świadomy wartości literatury jako podstawowego budulca kultury;

EK_K01.3: rozumie, że literatura konstytuuje wspólnotę interpretacyjną i świadomie w niej uczestniczy;

EK_K01.4: jest wrażliwy na piękno sztuki, świadomy jej etycznych uwarunkowań i zobowiązań;

EK_K01.5: jest świadomy integracyjnej funkcji literatury i jej społecznych zobowiązań.

Metody dydaktyczne:

metody podające:

- elementy wykładu;

- pogadanka;

- wyjaśnienie;


metody poszukujące:

- dyskusja dydaktyczna,

- metoda problemowa,

- praca z tekstem literackim,


metody praktyczne:

- ćwiczenia.Skrócony opis:

Celem zajęć jest uposażenie słuchacza w podstawową wiedzę na temat historii literatury polskiej, najważniejszych jej twórców, podstawowych utworów literackich, a także w instrumentarium pojęciowe z zakresu literaturoznawstwa.

Pełny opis:

Zajęcia z zakresu literatury polskiej mają na celu prezentację dziejów literatury polskiej od czasów najdawniejszych po współczesność w kontekście historii, polityki, religii i sztuki. Słuchacz będzie zobowiązany do przeczytania najważniejszych i reprezentatywnych dla danego okresu utworów literackich. Prezentacja utworów literackich będzie miała na celu także zaznajomienie z ich interpretacjami, informują one bowiem o charakterze wspólnoty interpretacyjnej, która je wytworzyła, typowych strategiach czytania i preferowanych wartościach. Słuchacz będzie w stanie interpretować polskie utwory literackie przy użyciu przyjętych w polskiej świadomości literackiej pojęć, a konfrontacja przyjętych w rodzimej wspólnocie interpretacyjnej interpretacji z interpretacjami tworzonymi w innym kręgu kulturowym pozwoli na pełniejsze wprowadzenie do polskiej kultury. Słuchacz będzie poznawał utwory literackie nie tylko poprzez tekst pisany, ale również za pośrednictwem filmy (adaptacje), co umożliwi pełniejsze kształcenie kulturowe.

Literatura:

1. Bogurodzica;

2. Jan Kochanowski – pieśni, treny / wybór;

3. Jan Andrzej Morsztyn, Do trupa;

4. Ignacy Krasicki – bajki / wybór;

5. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz / fragmenty, film;

6. Adam Mickiewicz – wiersze / wybór;

7. Juliusz Słowacki – wiersze / wybór;

8. Cyprian Kamil Norwid – Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie;

9. Adam Mickiewicz, Dziady;

10. Henryk Sienkiewicz, Trylogia / fragmenty, film;

11. Bolesław Prus, Lalka / fragmenty, film;

12. Bolesław Prus, Z legend dawnego Egiptu;

13. Adam Asnyk – wiersze / wybór;

14. Maria Konopnicka – wiersze / wybór;

15. Kazimierz Przerwa – Tetmajer – wiersze / wybór;

16. Leopold Staff – wiersze / wybór;

17. Bolesław Leśmian – wiersze / wybór;

18. Jan Kasprowicz – wiersze / wybór;

19. Stefan Żeromski – opowiadania / wybór;

20. Stefan Żeromski, Przedwiośnie / film;

21. Julian Tuwim – wiersze / wybór;

22. Jan Lechoń – wiersze / wybór;

23. Maria Pawlikowska – Jasnorzewska – wiersze / wybór;

24. Witold Gombrowicz, Ferdydurke – fragment;

24. Tadeusz Borowski – opowiadania / wybór;

25. Czesław Miłosz – wiersze / wybór;

26. Zbigniew Herbert – wiersze / wybór;

27. Tadeusz Różewicz – wiersze / wybór;

28. Miron Białoszewski – wiersze / wybór;

29. S. Lem, Bajki robotów;

30. Fragmenty i opis utworów współczesnych (m.in. Ł. Orbitowskiego, J. Bator, Sz. Twardocha, O. Tokarczuk, M. Krajewskiego).

Podany wyżej zestaw ma charakter orientacyjny i może być modyfikowany w trakcie zajęć.

Prezentacja historii literatury polskiej i pojęć literaturoznawczych będzie miała charakter autorski i nie będzie opierać się na żadnym podręczniku (materiały własne przygotowywane dla słuchaczy w formie tekstów i prezentacji multimedialnych).

Metody i kryteria oceniania:

- obecność – dopuszczalne 3 nieobecności w semestrze,

- aktywność podczas zajęć;

- test wiadomości z literatury polskiej:

93-100% - bardzo dobry (5)

85-92% - dobry plus (4,5)

77-84% - dobry (4)

69-76% - dostateczny plus (3,5)

60-68% - dostateczny (3)

0-59% - niedostateczny (2)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)