Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zawodowe warsztaty antropologiczne: Muzealnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-ME-PSE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zawodowe warsztaty antropologiczne: Muzealnictwo
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach: min. 15 godz. (dodatkowo, w razie nieobecności konsultacja z nauczycielem prowadzącym)

Łącznie: 15 godz.(0,6 ECTS)


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

np.

- czytanie literatury: 20 godz.

- poszukiwanie materiałów do dyskusji na temat działalności wybranych muzeów: 20 godz.

- przygotowanie do zaliczenia: 60 godz.

- Zwiedzanie muzeów 35 godzin

Łącznie: 135 godz. (5,4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

EUS_W01 Rozumie odrębność i powiązania etnologii/antropologii kulturowej z innymi dyscyplinami nauki ( historią, filozofią kultury, socjologią/antropologią społeczną, historią sztuki, teorią kultury, folklorystyką, językoznawstwem), pojmuje drogi i kierunki jej rozwoju; P7S_WG, P7S_WK, P7Z WZ;


EUS_WO3. Posiada podstawową wiedzę z zakresu etnologii Polski i Europy, zróżnicowania etnicznego i narodowego świata, sztuki ludowej i nieprofesjonalnej, muzealnictwa etnograficznego, folkloru, historii myśli etnologicznej; P6S_WG, P6Z WT, P6Z WZ,


Efekty uczenia się - umiejętności:

EUS_U04.Potrafi przeprowadzić interpretację wytworów rozmaitych sfer kultury stosując przyjęte w etnologii/antropologii kulturowej metody badawcze; P7S_UW, P7Z UI, P7Z UN;

EUS_U05. Potrafi formułować tezy i przeprowadzać analizę porównawczą źródeł w zakresie etnologii, muzealnictwa, folkloru; P6S_UW, P6Z UI;

EUS_U06. Potrafi napisać opracowanie na zadany temat z zastosowaniem warsztatu naukowego (recenzja, referat, artykuł naukowy itp.) P7S_UW, P7S_UK, P7Z UI, P7Z UN;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

EUS_K04.Ma świadomość potrzeby i odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego. Odczuwa potrzebę ochrony dziedzictwa kulturowego wszystkich obszarów świata. P7S_KO,

P7S_KR, P7Z KO.


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące:

-pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny

- wykład konwersatoryjny,

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

-seminaryjna


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie podstawowych wiadomości na temat polskiego muzealnictwa etnograficznego. Tematyka konwersatorium uwzględnia jego historię, współczesne cele i zadania raz zachodzące w jego rozwoju przemiany.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia muzeologii, cele i zadania muzeum

2. Specyfika muzealnictwa etnograficznego, w tym muzealnictwa skansenowskiego

3. Być muzealnikiem – praca i etyka zawodowa

4. Wprowadzenie do pracy w muzeum –zadania zawodowe muzealnika

Literatura:

Clifford James, O kolekcjonowaniu sztuki i kultury, „Polska Sztuka Ludowa

Konteksty”, 1993, r.47, nr 1, s.11-16.

Jean Clair, Kryzys muzeów. globalizacja kultury, ,słowo/obraz terytoria 2007.

Bujak Jan, Muzealnictwo etnograficzne w Polsce (do roku 1939), Zeszyty

Naukowe UJ, CCCXIII, Prace Etnograficzne, z. 8, Kraków 1975.

Maria Kośko (red.) Werbalizacja obrazu, Muzeum Narodowe w Poznaniu 1998.

Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie”, nr 9, 2007.

Robotycki Czesław, Teorie kultury a muzea etnograficzne, „Śląskie prace etnograficzne”, 1992, t. 2., Muzeum Śląskie, Katowice, s. 9-18.

Józef Włodarski, Kamil Zeidler (red.), Prawo muzeów, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

Muzeum XXI wieku-teoria i praxis. Materiały z sesji naukowej, organizowanej przez Muzeum Początków Państwa Polskiego i Polski Komitet Narodowy ICOM, Gniezno, 25-27 listopada 2009 roku, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno 2010, s.271-277.

Święch Jan, Przedmiot muzealny i jego kreacja, w: Ewa Grażyna Karpińska, Wobec kultury. Problemy antropologa, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 35, s. 131- 135.

Święch Jan, Tubaja Roman, Szkoły i kierunki w etnologii a muzealnictwo etnograficzne w Polsce, w: Zbigniew Jasiewicz, Teresa Karwicka (red.), Przeszłość etnologii polskiej w jej teraźniejszości, Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, nr 10, Poznań 2001, s. 135-142.

Jaworska Magdalena, Muzeum etnograficzne z dziesięcioletnim wyprzedzeniem, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, 1996, r. 50 nr 1-2. s. 54-65.

„Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, 1996, r. 50 nr 1-2.

Jaworska Magdalena, Wystawa naukowa jako środek przekazu, „Muzealnictwo”, t. 38, 1996, s. 33-34.

Jahansen Ulla, Etnologiczne badania nad artefaktami w końcu XX wieku, przeł. B Linette, Lud, 1996, t. 80.

Barańska Katarzyna, Muzeum etnograficzne. Misje, struktury, strategie, Kraków 2000

Czajkowski Jerzy, Muzea na wolnym powietrzu w Europie, Sanok 1984,

Ponadto czasopisma o tematyce muzealniczej: ZWAM, ”Muzealnictwo”, „Spotkania z zabytkami” oraz czasopisma i książki wydawane przez muzea.

Metody i kryteria oceniania:

Student jest oceniany na podstawie:

- przygotowania do zajęć;

- aktywnej obecności podczas zajęć i prezentowanego poziomu dyskusji;

- wyników oceny złożonych 2 prac pisemnych

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kalniuk, Anna Nadolska-Styczyńska
Prowadzący grup: Anna Nadolska-Styczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie podstawowych wiadomości na temat polskiego muzealnictwa etnograficznego. Tematyka konwersatorium uwzględnia jego historię, współczesne cele i zadania raz zachodzące w jego rozwoju przemiany.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia muzeologii, cele i zadania muzeum

2. Specyfika muzealnictwa etnograficznego, w tym muzealnictwa skansenowskiego

3. Być muzealnikiem – praca i etyka zawodowa

4. Wprowadzenie do pracy w muzeum –zadania zawodowe muzealnika

Literatura:

Clifford James, O kolekcjonowaniu sztuki i kultury, „Polska Sztuka Ludowa

Konteksty”, 1993, r.47, nr 1, s.11-16.

Jean Clair, Kryzys muzeów. globalizacja kultury, ,słowo/obraz terytoria 2007.

Bujak Jan, Muzealnictwo etnograficzne w Polsce (do roku 1939), Zeszyty

Naukowe UJ, CCCXIII, Prace Etnograficzne, z. 8, Kraków 1975.

Maria Kośko (red.) Werbalizacja obrazu, Muzeum Narodowe w Poznaniu 1998.

Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie”, nr 9, 2007.

Robotycki Czesław, Teorie kultury a muzea etnograficzne, „Śląskie prace etnograficzne”, 1992, t. 2., Muzeum Śląskie, Katowice, s. 9-18.

Józef Włodarski, Kamil Zeidler (red.), Prawo muzeów, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

Muzeum XXI wieku-teoria i praxis. Materiały z sesji naukowej, organizowanej przez Muzeum Początków Państwa Polskiego i Polski Komitet Narodowy ICOM, Gniezno, 25-27 listopada 2009 roku, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno 2010, s.271-277.

Święch Jan, Przedmiot muzealny i jego kreacja, w: Ewa Grażyna Karpińska, Wobec kultury. Problemy antropologa, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 35, s. 131- 135.

Święch Jan, Tubaja Roman, Szkoły i kierunki w etnologii a muzealnictwo etnograficzne w Polsce, w: Zbigniew Jasiewicz, Teresa Karwicka (red.), Przeszłość etnologii polskiej w jej teraźniejszości, Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, nr 10, Poznań 2001, s. 135-142.

Jaworska Magdalena, Muzeum etnograficzne z dziesięcioletnim wyprzedzeniem, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, 1996, r. 50 nr 1-2. s. 54-65.

„Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, 1996, r. 50 nr 1-2.

Jaworska Magdalena, Wystawa naukowa jako środek przekazu, „Muzealnictwo”, t. 38, 1996, s. 33-34.

Jahansen Ulla, Etnologiczne badania nad artefaktami w końcu XX wieku, przeł. B Linette, Lud, 1996, t. 80.

Barańska Katarzyna, Muzeum etnograficzne. Misje, struktury, strategie, Kraków 2000

Czajkowski Jerzy, Muzea na wolnym powietrzu w Europie, Sanok 1984,

Ponadto czasopisma o tematyce muzealniczej: ZWAM, ”Muzealnictwo”, „Spotkania z zabytkami” oraz czasopisma i książki wydawane przez muzea.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.