Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania języków obcych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-MNJO-NJPjO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0111) Kształcenie
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania języków obcych
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Konwersatorium

5 punktów ECTS = 125 godzin pracy, w tym:

1 ECTS = konwersatorium-ćwiczenia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe)

2,5 ECTS = bieżące przygotowanie do zajęć: zapoznanie się z materiałami przesyłanymi za pośrednictwem poczty elektronicznej i udostępnionych na platformie Moodle (element e-learningu) i przygotowanie zadań portfolio

0,5 ECTS = konsultacje bezpośrednie i e-mailowe

1 ECTS = przygotowanie do testu końcowego


Wykład

2 ECTS = 50 godzin pracy studenta, w tym:

0,5 ECTS = godziny kontaktowe

0,5 ECTS = lektura uzupełniająca

1 ECTS = przygotowanie do testu końcowegoEfekty uczenia się - wiedza:

Konwersatorium

W1 Rozumie rolę czynników społeczno-kulturowo-językowych w procesie glottodydaktycznym. Charakteryzuje elementy składowe kompetencji komunikacyjnej w języku obcym (EK_W03)

W2 Zna różnorodne konwencjonalne i niekonwencjonalne metody języków obcych i przykładowe techniki nauczania poszczególnych sprawności językowych. (EK_W07)

W3 Rozumie zasady planowania dydaktycznego w odniesieniu programu nauczania i jednostki lekcyjnej (EK_W10)

Wykład

W1 - ma wiedzę na temat teorii przyswajania języka pierwszego i uczenia się języka drugiego; (EK_W06)

W2 opisuje najważniejsze elementy podejść leżących u podstaw poszczególnych metod nauczania (EK_W07)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - Rozpoznaje przyczyny błędów popełnianych przez uczniów podczas przyswajania języka i zalecane podejścia do błędu (EK_U02)

U2- Konstruuje różnego rodzaju plany jednostki lekcyjnej aby zilustrować metodę nauczania (EK_U04)

U3 -Układa własne ćwiczenia rozwijające dane sprawności językowe, aby zrozumieć działanie metody nauczania. (EK_U08)

U4 – krytycznie ocenia materiały i techniki nauczycielskie (EK_U07)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 Potrafi pracować w zespole, terminowo i rzetelnie wywiązuje się z powierzonych zadań i w miarę potrzeby poprawia własne błędy dydaktyczne stosując się do zaleceń. (EK_K02)

K2 Jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. (EK_K04)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Wprowadzenie do podstawowych pojęć teoretycznych i zagadnień praktycznych glottodydaktyki.

Pełny opis:

Kurs przewiduje 10 godzin wykładu, podczas którego studenci zapoznają się z teoriami przyswajania języka pierwszego i uczenia się języka drugiego, a także z podejściami leżącymi u podstaw poszczególnych metod nauczania (przegląd historyczny).

Rozszerzeniem wykładu będzie 20 godzin ćwiczeń, podczas których studenci zapoznają się (również praktycznie) z metodami i technikami nauczania poszczególnych sprawności i podsprawności języka. Głównym punktem odniesienia będzie współczesne podejście komunikacyjne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Komorowska, H. 2002. Metodyka nauczania języków obcych. Fraszka edukacyjna.

Literatura uzupełniająca

Ronowicz, E. 1982, Kierunki w metodyce nauczania języków obcych, WSiP, Warszawa.

Tsai, N. 2010. Tekst literacki a metody nauczania języków obcych. Acta universitatis lodziensis 17.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się zaliczeniem (2 pkt ECTS) wystawionym na podstawie testu sprawdzającego stopień opanowania materiału teoretycznego dotyczącego metod nauczania języków obcych i związanych z nimi podejść i technik (sprawdza W1 i W2).

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem z oceną, za 5 p. ECTS obejmującym następujące elementy składowe:

kontrola ciągła (25% oceny): (ocena formująca) (sprawdza W1, K1, K2):

• używania terminologii specjalistycznej do opisywania zjawisk i sytuacji glottodydaktycznych (np. oglądanych na filmie);

• oceniania materiałów i technik nauczycielskich, stosowania profesjonalnych kryteriów;

• prezentacji techniki klasowej przed grupą;

portfolio (50% oceny): (sprawdzające W2, W3, U2, U3) zawierające przykłady prac studenta wymagające:

• operacjonalizacji celów lekcji i stosowania taksonomii Blooma;

• tworzenia konspektów lekcji języka obcego o czytelnej strukturze;

• przedstawiania lub tworzenia ćwiczeń zgodnie z danym podejściem;

• dydaktyzacji materiałów autentycznych,

• tworzenia autorskiego konspektu lekcji języka obcego, zawierającego cel lekcji (zoperacjonalizowany) i właściwe etapy lekcji;

• stworzenia i włączenia dryli językowych (na wymowę);

• stworzenia i włączenia 'action series' wg zasad Total Physical Response (włączenie zagadnienia gramatycznego);

• stworzenia i włączenia praktycznego komunikacyjnego testu ustnego sprawdzającego opanowanie materiału z lekcji

kontrola końcowa (ocena sumująca): test (25% oceny): (sprawdza W1, U1)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Strzemeski
Prowadzący grup: Krzysztof Strzemeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Strzemeski
Prowadzący grup: Krzysztof Strzemeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.