Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Czarcie tropy. Postać diabła w literaturze (do XIX wieku)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-CTPDWL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Czarcie tropy. Postać diabła w literaturze (do XIX wieku)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Wykłady monograficzne - filologia polska s1 i s2
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka za zaliczenie przedmiotu otrzymuje 2 punkty ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 50 godzin pracy, z tego:

1,5 pkt ECTS za udział w zajęciach (30 godzin pracy) i konsultacje z osobą prowadzącą

0,5 pkt ECTS za przygotowanie się do końcowego sprawdzianu (20) godzin pracy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student/ka posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat występowania i funkcji diabła w dawnej literaturze polskiej.

W2: Student/ka zna kontekst kulturowy powstawania wskazanych dzieł literackich.

W3: Student/ka zna różne sposoby, strategie, formy i konwencje artystyczne charakterystyczne dla literatury zawierającej motywy demonologiczne.

W4: Student/ka definiuje podstawowe pojęcia związane z domeną diabelską


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student/ka poprawnie analizuje dzieła literackie, w których występuje postać diabła.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student/ka ma pogłębioną świadomość rozmiarów i rangi literatury polskiej, jej miejsca w kulturze polskiej i europejskiej.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Wykład dotyczy literackich wyobrażeń diabła w literaturze dawnej (do 1830 r.) i inspiracji demonologią dawną we współczesnej kulturze. Przeznaczony jest dla studentów zainteresowanych demonologią i służy poszerzeniu wiedzy na jej temat.

Pełny opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi koncepcjami diabła i prześledzenie ich obecności oraz funkcji w literaturze dawnej oraz współczesnej kulturze. Istotą wykładu będzie prezentacja postaci demonicznych w wybranych tekstach. Omawiane utwory mają za zadanie zobrazować ewolucję, jakiej do XIX wieku ulega literacki wizerunek diabła oraz ustalić przyczyny dokonujących się zmian. W obrębie zainteresowania znalazła się zarówno literatura piękna, jak i teksty paraliterackie. Przeznaczone do analizy teksty zostały dobrane według klucza problemowego. Treści skoncentrowane są na literaturze polskiej, ale nie zabraknie odniesień do literatury powszechnej.

Ogólne cele realizacji przedmiotu to:

- zapoznanie studenta z podstawowym zakresem wiedzy o wyobrażeniach diabła w dawnej literaturze polskiej w perspektywie komparatystycznej;

- zapoznanie studenta ze szczegółowym zakresem wiedzy o różnych sposobach, strategiach, formach i konwencjach artystycznych charakterystycznych dla literatury zawierającej motywy demonologiczne;

- prezentacja wybranych tekstów literackich;

- rozwijanie umiejętności pogłębionej analizy i interpretacji utworów literackich przy wykorzystaniu najnowszych narzędzi badawczych i ustaleń specjalistów zajmujących się demonologią;

- rozbudzenie zainteresowania demonologią w literaturze i kulturze dawnej oraz próba przełamania stereotypów krążących na jej temat.

Literatura:

Podmiotowa:

J. Bohomolec, Diabeł w swojej postaci. Część 1-2, Warszawa 1772-1777

Chilling Adventures of Sabrina, Warner Bros. Television Studios, 2018-2020.

M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, przeł. I. Lewandowska, W. Dąbrowski, Warszawa 1970.

B. Chmielowski, Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej sciencyi pełna, wybór i oprac. M. i J. J. Lipscy, Kraków 1966

J. W. Goethe, Faust, przeł. A. Pomorski, Warszawa 1999

Häxan (Czarownica. Wykład z historii kultury w 7 częściach), reż. B. Christensen, 1922

H. Krämer, Młot na czarownice, przeł. S. Ząbkowic, wyd. dowolne

J. Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie, na podstawie przekładu E. Chojeckiego oprac. E. Zarych, Kraków 2003

Tysiąc złych uczynków. Serial animowany dla dorosłych, reż. Bartosz Kędzierski, 2009

Przedmiotowa:

Dąbrowska-Burkhard J., Kochanek czarownicy. Semantyczna analiza XVII-wiecznych protokołów z przesłuchań osób posądzanych o czary w mieście Grünberg [Zielona Góra], „Scripta Neophilologica Posnanien-sia”, T. 14: 2014.

D. Kowalewska, Magia i astrologia w literaturze polskiego oświecenia, Toruń 2009 (rozdział III: O „Diable w swojej postaci” J. Ch. Bohomolca)

A. M. di Nola, Diabeł, tłum. I. Kania, Kraków 2001

L. J. Pełka, Polska demonologia ludowa, Warszawa 1987

R. H. Robbins, Encyklopedia czarów i demonologii, przeł. M. Urbański, Warszawa 1998

F. Rosset i D. Triare, Z Warszawy do Saragossy. Jan Potocki i jego dzieło, przeł. A. Wasilewska, Warszawa 2005

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny w formie testu – W1, W2, W3, W4. Test składa się z 20 zadań zamkniętych. Wszystkie zadania testu mają pięć odpowiedzi oznaczonych literami; należy wybrać z nich zawsze jedną odpowiedź i oznaczyć ją znakiem X na dołączonej do testu tabeli odpowiedzi.

Wymagany próg na ocenę dostateczną wynosi 60%.

Kryteria oceniania:

Dostateczna - (60-69%)

Dostateczna plus - (70-74%)

Dobra - (75-84%)

Dobra plus - (85-90%)

Bardzo dobra - (91-100%)

Praktyki zawodowe:

Nie ma.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kowalewska
Prowadzący grup: Danuta Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczny jak w części A

Pełny opis:

identyczny jak w części A

Literatura:

identyczna jak w części A

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kowalewska
Prowadzący grup: Danuta Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczny jak w części A

Pełny opis:

identyczny jak w części A

Literatura:

identyczna jak w części A

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)