Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Literatura wczesnochrześcijańska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-K-LW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura wczesnochrześcijańska
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

nie ma

Całkowity nakład pracy studenta:

ok. 35 godzin udział w zajęciach, konsultacje, kolokwium - 1,5 ects

ok. 20 godzin przygotowanie do zajęć oraz do końcowego zaliczenia - 0,5 ects

Efekty uczenia się - wiedza:

student:

W1 - zna teorie naukowe dotyczące autorstwa i historii Nowego Testamentu (K_W04) (K_W06)

W2 - zna najważniejsze wydarzenia z historii starożytnego chrześcijaństwa

W3 - ma szczegółową wiedzę na temat omawianych podczas zajęć gatunków literackich i kulturowych zjawisk obecnych w literaturze wczesnochrześcijańskiej (K_W04) (K_W06)

W4 - zna twórczość wybranych autorów wczesnochrześcijańskich (K_W04)

Efekty uczenia się - umiejętności:

student:

U1 - posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych oraz przygotowania wystąpień ustnych na zadany temat (K_U11)

U2 - umie formułować i wyrażać własne poglądy i idee w sprawach światopoglądowych, związanych z problematyką zajęć, wykazując się niezależnością myślenia (K_U13)

Metody dydaktyczne:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z tradycją literacką grecko-rzymskiego antyku chrześcijańskiego w szerokim jej kontekście - od kwestii historyczno-literackich przez genologiczne aż po aspekty teologiczne pism powstających w tym kulturowym kręgu. Zajęcia mają charakter konwersatorium, a zatem metoda wykładowa komponuje się w nich z ćwiczeniową.

Metody i kryteria oceniania:

podstawą oceny jest aktywność studenta podczas zajęć (K_W04; K_W06) oraz (do wyboru) kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru, obejmujące materiał omawiany na zajęciach lub analiza wybranego utworu wczesnochrześcijańskiego w formie pracy pisemnej (K_W04; K_W06;K_U11;K_U13)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Nehring
Prowadzący grup: Przemysław Nehring
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Tematyka poszczególnych zajęć przedstawia się następująco:

1-2 Pismo św. - Septuaginta, Nowy Testament – kanon, literacka forma, łacińskie tłumaczenia

3-4 Najwcześniejsza literatura chrześcijańska, I-III w. (Tzw. Ojcowie apostolscy; literatura o męczeństwie; apologetyka

5-6 Literatura monastyczna – Apoftegmaty, , Asketikon (Bazyli Wielki), Rozmowy z Ojcami (Jan Kasjan), najwcześniejsze reguły mnisze, List 23 (Hieronim)

7-8 Hagiografia – Żywot św. Antoniego (Atanazy); Żywot św. Hilariona (Hieronim)

9-10 Wielcy pisarze greckiego Wschodu – Klemens Aleksandryjski, Orygenes, Ojcowie Kapadoccy (Bazyli Wielki, Grzegorz z Nyssy, Grzegorz z Nazjanzu), Jan Chryzostom

11-13 Wielcy pisarze łacińskiego Zachodu: Ambroży, Hieronim, Augustyn

14. Historiografia kościelna

15. Poezja wczesnochrześcijańska

Literatura:

Opracowania:

A-M. Malingrey, Chrześcijańska literatura grecka, przeł. i oprac. M. Starowieyski, Tarnów 1995

J. Fontaine, Chrześcijańska literatura łacińska, przeł. J. Słomka, Tarnów 1997

E. Carpentier, Czytając Nowy Testament, Włocławek 1992

Teksty źródłowe:

Ewangelia św. Marka, Dzieje Apostolskie - przekład z tzw. Biblii Tysiąclecia

Reskrypty Trajana i Hadriana dotyczące chrześcijan [w:] Pierwsi świadkowie. Wybór najstarszych pism chrześcijańskic, przekł. A. Świderkówna, opra. M. Starowieyski, Warszawa 1988, s. 386-397

Męczeństwo św. Polikarpa, biskupa Smyrny [w:] Pierwsi świadkowie..., s. 201-214.

List do Diogneta [w:] Pierwsi świadkowie..., s. 354-375.

Minucjusz Feliks, Oktawiusz, przeł. i oprac. M. Szarmach [w:] Apologie, przeł. M. Szarmach, A. Świderkówna, J. Sołowianiuk, wstęp i oprac. M. Szrmach i J. Sołowianiuk, Warszwa 1988, s. 5-78.

Orygenes, Przeciwko Celsusowi, fragment zamieszczony [w:] Pierwsi świadkowie..., s. 433-439.

Orygenes, Przeciwko Celsusowi, fragment zamieszczony [w:] Pierwsi świadkowie..., s. 433-439.

Tacjan Syryjczyk, Mowa do Greków [w:] Pierwsi apologeci greccy, przeł. i oprac. L. Misiarczyk, Kraków 2004, s. 295-366

Hieronim, List 22 [w:] Św. Hieronim, Listy do Eustochium, przeł i oprac. B. Degórski, Kraków 2004, s. 111-190

Atanazy, Żywot św. Antoniego, przeł. E. Dąbrowska [w:] Święty Antoni, Żywot. Pisma ascetyczne, przeł. E. Dąbrowska..., wstęp. E. Wipszycka, Kraków 2005, s. 43-154.

Klemens Aleksandryjski, Kobierce, tłum. I oprac. J. Niemirska-Pliszczyńska, Warszawa 1994, t. 1, s. 20-63

Bazyli Wielki, Kazaniu do młodzieży o pożytku z czytania książek pogańskich

Augustyn, O nauce chrześcijańskiej, przeł. i oprac. J. Sulowski, Warszawa 1989, ks. IV, s. 181-263

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Nehring
Prowadzący grup: Przemysław Nehring
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Tematyka poszczególnych zajęć przedstawia się następująco:

1-2 Pismo św. - Septuaginta, Nowy Testament – kanon, literacka forma, łacińskie tłumaczenia

3-4 Najwcześniejsza literatura chrześcijańska, I-III w. (Tzw. Ojcowie apostolscy; literatura o męczeństwie; apologetyka

5-6 Literatura monastyczna – Apoftegmaty, , Asketikon (Bazyli Wielki), Rozmowy z Ojcami (Jan Kasjan), najwcześniejsze reguły mnisze, List 23 (Hieronim)

7-8 Hagiografia – Żywot św. Antoniego (Atanazy); Żywot św. Hilariona (Hieronim)

9-10 Wielcy pisarze greckiego Wschodu – Klemens Aleksandryjski, Orygenes, Ojcowie Kapadoccy (Bazyli Wielki, Grzegorz z Nyssy, Grzegorz z Nazjanzu), Jan Chryzostom

11-13 Wielcy pisarze łacińskiego Zachodu: Ambroży, Hieronim, Augustyn

14. Historiografia kościelna

15. Poezja wczesnochrześcijańska

Literatura:

Opracowania:

A-M. Malingrey, Chrześcijańska literatura grecka, przeł. i oprac. M. Starowieyski, Tarnów 1995

J. Fontaine, Chrześcijańska literatura łacińska, przeł. J. Słomka, Tarnów 1997

E. Carpentier, Czytając Nowy Testament, Włocławek 1992

Teksty źródłowe:

Ewangelia św. Marka, Dzieje Apostolskie - przekład z tzw. Biblii Tysiąclecia

Reskrypty Trajana i Hadriana dotyczące chrześcijan [w:] Pierwsi świadkowie. Wybór najstarszych pism chrześcijańskic, przekł. A. Świderkówna, opra. M. Starowieyski, Warszawa 1988, s. 386-397

Męczeństwo św. Polikarpa, biskupa Smyrny [w:] Pierwsi świadkowie..., s. 201-214.

List do Diogneta [w:] Pierwsi świadkowie..., s. 354-375.

Minucjusz Feliks, Oktawiusz, przeł. i oprac. M. Szarmach [w:] Apologie, przeł. M. Szarmach, A. Świderkówna, J. Sołowianiuk, wstęp i oprac. M. Szrmach i J. Sołowianiuk, Warszwa 1988, s. 5-78.

Orygenes, Przeciwko Celsusowi, fragment zamieszczony [w:] Pierwsi świadkowie..., s. 433-439.

Orygenes, Przeciwko Celsusowi, fragment zamieszczony [w:] Pierwsi świadkowie..., s. 433-439.

Tacjan Syryjczyk, Mowa do Greków [w:] Pierwsi apologeci greccy, przeł. i oprac. L. Misiarczyk, Kraków 2004, s. 295-366

Hieronim, List 22 [w:] Św. Hieronim, Listy do Eustochium, przeł i oprac. B. Degórski, Kraków 2004, s. 111-190

Atanazy, Żywot św. Antoniego, przeł. E. Dąbrowska [w:] Święty Antoni, Żywot. Pisma ascetyczne, przeł. E. Dąbrowska..., wstęp. E. Wipszycka, Kraków 2005, s. 43-154.

Klemens Aleksandryjski, Kobierce, tłum. I oprac. J. Niemirska-Pliszczyńska, Warszawa 1994, t. 1, s. 20-63

Bazyli Wielki, Kazaniu do młodzieży o pożytku z czytania książek pogańskich

Augustyn, O nauce chrześcijańskiej, przeł. i oprac. J. Sulowski, Warszawa 1989, ks. IV, s. 181-263

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Nehring
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Tematyka poszczególnych zajęć przedstawia się następująco:

1-2 Pismo św. - Septuaginta, Nowy Testament – kanon, literacka forma, łacińskie tłumaczenia

3-4 Najwcześniejsza literatura chrześcijańska, I-III w. (Tzw. Ojcowie apostolscy; literatura o męczeństwie; apologetyka

5-6 Literatura monastyczna – Apoftegmaty, , Asketikon (Bazyli Wielki), Rozmowy z Ojcami (Jan Kasjan), najwcześniejsze reguły mnisze, List 23 (Hieronim)

7-8 Hagiografia – Żywot św. Antoniego (Atanazy); Żywot św. Hilariona (Hieronim)

9-10 Wielcy pisarze greckiego Wschodu – Klemens Aleksandryjski, Orygenes, Ojcowie Kapadoccy (Bazyli Wielki, Grzegorz z Nyssy, Grzegorz z Nazjanzu), Jan Chryzostom

11-13 Wielcy pisarze łacińskiego Zachodu: Ambroży, Hieronim, Augustyn

14. Historiografia kościelna

15. Poezja wczesnochrześcijańska

Literatura:

Opracowania:

A-M. Malingrey, Chrześcijańska literatura grecka, przeł. i oprac. M. Starowieyski, Tarnów 1995

J. Fontaine, Chrześcijańska literatura łacińska, przeł. J. Słomka, Tarnów 1997

E. Carpentier, Czytając Nowy Testament, Włocławek 1992

Teksty źródłowe:

Ewangelia św. Marka, Dzieje Apostolskie - przekład z tzw. Biblii Tysiąclecia

Reskrypty Trajana i Hadriana dotyczące chrześcijan [w:] Pierwsi świadkowie. Wybór najstarszych pism chrześcijańskic, przekł. A. Świderkówna, opra. M. Starowieyski, Warszawa 1988, s. 386-397

Męczeństwo św. Polikarpa, biskupa Smyrny [w:] Pierwsi świadkowie..., s. 201-214.

List do Diogneta [w:] Pierwsi świadkowie..., s. 354-375.

Minucjusz Feliks, Oktawiusz, przeł. i oprac. M. Szarmach [w:] Apologie, przeł. M. Szarmach, A. Świderkówna, J. Sołowianiuk, wstęp i oprac. M. Szrmach i J. Sołowianiuk, Warszwa 1988, s. 5-78.

Orygenes, Przeciwko Celsusowi, fragment zamieszczony [w:] Pierwsi świadkowie..., s. 433-439.

Orygenes, Przeciwko Celsusowi, fragment zamieszczony [w:] Pierwsi świadkowie..., s. 433-439.

Tacjan Syryjczyk, Mowa do Greków [w:] Pierwsi apologeci greccy, przeł. i oprac. L. Misiarczyk, Kraków 2004, s. 295-366

Hieronim, List 22 [w:] Św. Hieronim, Listy do Eustochium, przeł i oprac. B. Degórski, Kraków 2004, s. 111-190

Atanazy, Żywot św. Antoniego, przeł. E. Dąbrowska [w:] Święty Antoni, Żywot. Pisma ascetyczne, przeł. E. Dąbrowska..., wstęp. E. Wipszycka, Kraków 2005, s. 43-154.

Klemens Aleksandryjski, Kobierce, tłum. I oprac. J. Niemirska-Pliszczyńska, Warszawa 1994, t. 1, s. 20-63

Bazyli Wielki, Kazaniu do młodzieży o pożytku z czytania książek pogańskich

Augustyn, O nauce chrześcijańskiej, przeł. i oprac. J. Sulowski, Warszawa 1989, ks. IV, s. 181-263

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)