Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Współczesna kultura muzyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-K-WKM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesna kultura muzyczna
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 30 godzin wykładu, 4 godz. konsultacji (34 godz. kontaktowe)


Godziny pracy własnej studenta: 16 godzin przygotowania do zajęć, 30 godzin przygotowania do egzaminu, 20 godzin czytania literaturyŁącznie 100 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:


W1: ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie


i metodologię z zakresu kultury muzycznej XX i XXI wieku (K_W03),


W2: ma świadomość kompleksowości oraz wielowymiarowości muzyki, zmienności jej kodów i konwencji w procesie przemian historycznych (K_W09)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:


U1: samodzielnie zdobywa wiedzę związaną z muzyką, (jej historią i współczesnością) rozwija umiejętności badawcze, korzystając ze wskazówek opiekuna naukowego (K_U03),


U2: umie wskazać i opisać dzieła najbardziej reprezentatywne dla kolejnych epok historycznokulturowych w różnych dziedzinach muzyki (K_U12).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:


S1: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01),


S2: ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kultury muzycznej regionu, kraju, Europy i świata (K_K05),


S3: ma świadomość rangi i znaczenia muzyki w kulturze polskiej i światowej (K_K14).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest historii europejskiej kultury muzycznej w XX i XXI wieku. Poszczególne zagadnienia dotyczące rozwoju teorii, koncepcji, ośrodków, szkół i stylów muzycznych ukazywane są w kontekście specyfiki kulturowej każdej epoki, z uwzględnieniem różnic w zakresie tradycji narodowej, historii społecznej, artystycznej. religijnej, politycznej, a także antropologii kultury.

Pełny opis:

1.-2. Muzyka w systemach totalitarnych: ZSRR i III Rzesza

3. Początki amerykańskiej muzyki popularnej w latach 50.

4.-6. Zjawiska kontrkultury i muzyka progresywna: awangardowa i popularna

7. Postmodernizm i globalizacja: muzyka w nowych mediach

8. Protopunk i punk

9. Country

10.-11. Pop

12. Disco

13. Rap

14. Electro

15. Grundge i house

Literatura:

Literatura uzupełniająca treści wykładu:

K. Gloag, Postmodernism in Music, Cambridge 2012.

J. Johnson, Who Needs Classical Music? Cultural Choice and Musical Value, Oxford 2002.

Popular Music: Critical Concepts in Media and Cultural Studies, rd. S. Frith, t. 3, NY 2004.

Sound Commitments: Avant-garde Music and the Sixties, red. R. Adlington, Oxford 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium w postaci testu zaliczeniowego jednokrotnego wyboru, obejmujące materiał z wykładu. Kolokwium przeprowadzone zostanie podczas ostatnich zajęć.

Zaliczenie można uzyskać powyżej 50% punktacji ogólnej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lisecka
Prowadzący grup: Małgorzata Lisecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lisecka
Prowadzący grup: Małgorzata Lisecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lisecka
Prowadzący grup: Małgorzata Lisecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)