Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kobiece oblicza kultury rosyjskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-KOLR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Kobiece oblicza kultury rosyjskiej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

---

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział studenta w wykładzie: 30 godzin.

Praca indywidualna studenta (przygotowanie do zaliczenia): 25 godzin.

Praca studenta z prowadzącym zajęcia (konsultacje): 5 h

Łącznie: 60 godzin (2 punkty ECTS).


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W09: ma zaawansowaną wiedzę o szeroko pojętej kulturze rosyjskiego obszaru językowego (m.in. media, teatr, film)

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów

K_U10: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze

K_U16: posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K06: rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur


Metody dydaktyczne:

Metoda eksponująca: pokaz

Metoda podająca: wykład informacyjny (konwencjonalny), wykład problemowy

Inne metody: prezentacja multimedialna, pokaz filmu


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie odmiennego od tradycyjnych ujęć spojrzenia na kulturę rosyjską jako przestrzeń świadomego i celowego działania twórczego kobiety.

Pełny opis:

Na wykładzie omawiana jest szeroko rozumiana działalność kulturalna (literacka, artystyczna, naukowa, polityczna i społeczna) kobiet w Rosji od czasów najdawniejszych (IX w.) po współczesność. Prezentowane są sylwetki wybranych pisarek, artystek, uczonych i władczyń, których aktywność wpłynęła na losy i rozwój kulturalny kraju. Problematyka wykładu koncentruje się wokół transformacji miejsca i roli kobiet w kulturze rosyjskiej, zmiany statusu z jej biernego obiektu i odbiorcy na pełnoprawnego twórcę.

Literatura:

1. Aleksijewicz S., Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, tłum. J. Czech, Wołowiec 2010.

2. Andrusiewicz A., Niepokorne. Silne kobiety imperium Romanowów, Warszawa 2019.

3. Delaloye M., Historia erotyczna Kremla. Od Iwana Groźnego do Raisy Gorbaczowej, tłum. K. Szeżyńska-Maćkowiak, Warszawa 2018.

4. Fedorowski W., Caryce. Od Katarzyny I do Ludmiły Putin, tłum. R. Gręda, Warszawa 2002.

5. Frołow S., Bolszewicy i apostołowie. Osiem portretów, Wołowiec 2014.

6. Komisaruk E., Od milczenia do zamilknięcia. Rosyjska proza kobieca na początku XX w. Wybrane aspekty, Wrocław 2009, s. 23-126.

7. Kuźmina I., Rosyjski feminizm: prześladowany, przeforsowany, przereklamowany?, [w:] Drogi do wolności w kulturze Europy Środkowej i Wschodniej (1956-2006), red. B. Bakuła, M. Talarczyk-Gubała, Poznań 2007.

8. Laszczak W., Twórczość literacka kobiet w Rosji pierwszej połowy XIX wieku, Opole 1993.

9. Panas-Goworska M., Goworski A., Naznaczeni przez rewolucję bolszewików, Gliwice 2017.

10. Popoff A., Żony w cieniu mistrzów literatury rosyjskiej, tłum. A. Siewior-Kuś, Warszawa 2015.

11. Romaniuk R., One. Kobiety, które kochały pisarzy, Warszawa 2014.

12. Vitkowska K., Stare i nowe oblicza rosyjskiego feminizmu, [w:] Rosja w krysztale. Rozważania, fakty i miraże, red. D. Oboleńska, U. Patocka-Sigłowy, K. Arciszewska, K. Rutecka, Gdańsk 2014, s. 385-400.

Literatura uzupełniająca:

1. Dodolew J., Kremlowska księżniczka. Opowieść o Galinie Breżniewej i sowieckich elitach, tłum. J. Cichocki, Warszawa 2014.

2. Piórem i wdziękiem. Kobiety w panteonie literatury rosyjskiej, red. W. Laszczak, D. Ambroziak, Opole 1999.

3. Ratuszniak J., Nowa kobieta. Aleksandra Kołłontaj, Warszawa 2019.

4. Rowieńska T., Historia prozy kobiecej w epoce transformacji, czyli "oczy szeroko zamknięte" rosyjskiego feminizmu, [w:] Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy, t. II: Feminizm, red. E. Kraskowska, Warszawa 2005, s. 84-95.

5. Winogradowa L., Snajperki. Dziewczyny z Armii Czerwonej, tłum. D. Bal, Kraków 2018.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: kolokwium.

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie kolokwium pisemnego obejmującego materiał przewidziany programem zajęć.

Wymagany próg na ocenę dostateczną wynosi 60%, dostateczną plus: 68%, dobrą: 76%, dobrą plus: 84%, bardzo dobrą: 92%.

Na kolokwium sprawdzony zostanie stopień realizacji następujących efektów kształcenia: K_W09, K_U01, K_U10, K_U16, K_K01, K_K06.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Brzykcy
Prowadzący grup: Jolanta Brzykcy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.