Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

„Pokolenie dozorców i stróżów”: rock i władza w ZSRR

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-PDIS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: „Pokolenie dozorców i stróżów”: rock i władza w ZSRR
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Otwartość umysłu i ciekawość kulturowej różnorodności świata.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 h (udział w wykładzie)

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 30 h

- indywidualna praca studenta (przygotowanie do wykładu, czytanie literatury) oraz przygotowanie do kolokwium : 25 h

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim: 5 h

Łącznie: 60 godz. (2 punkty ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Studentka/ student

ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój rosyjskiego obszaru kulturowego - K_W08

ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze rosyjskiego obszaru językowego (m.in. media, teatr, film - K_W09


Efekty uczenia się - umiejętności:

Studentka/ student

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów - K_U01

potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod - K_U03


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Studentka/ student

docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe rosyjskiego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie - K_K03

rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur - K_K06


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów i studentek z historią rosyjskiej muzyki rockowej obejmującej lata 1964-1991.

Pełny opis:

Kultura rosyjska XX wieku to zjawisko ogromnie zróżnicowane, w dużej mierze uwarunkowane wydarzeniami społeczno-politycznymi: przewrotem październikowym 1917 roku, Wielką Wojną Ojczyźnianą 1941-1945 r., śmiercią jednego z największych tyranów i zbrodniarzy, Józefa Stalina (1953) czy wreszcie rozpadem eksperymentalnego państwa o nazwie Związek Radziecki (1991). Każda z tych okoliczności tak czy inaczej odcisnęła swe piętno na muzyce rockowej, która przez wiele lat była częścią kulturowego undergroundu będącego formą sprzeciwu wobec ustroju totalitarnego. Jej początki przypadają na czasy tzw. zastoju (1964-1985) i szczególnie opresyjnej polityki władz wobec artystów nonkomformistycznych, obejmującej m.in. karę pieniężną lub karę pozbawienia wolności za „pasożytnictwo” (wykonywanie muzyki rockowej nie miało statusu zawodu), tzw. „czarne listy”, a nawet przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym. Z czasem powszechną formą kontroli i inwigilacji przybierającego na sile ruchu muzycznego stało się otwieranie klubów rockowych. Wreszcie nastały złote lata rozwoju muzyki rockowej w ZSRR (tzw. „pieriestrojka” 1985-1991), ale koniec tej epoki znamionuje odejście kilkorga ważnych jej przedstawicieli: Wiktora Coja (1990), Majka Naumienko (1991), Janki Diagilewej (1991).

Muzyka rockowa okresu radzieckiego to dobry pretekst do zapoznania się z kulturą rosyjską XX w. w jej najróżnorodniejszych przejawach. Zawsze bowiem będziemy ją osadzać w kulturowym, społeczno-politycznym kontekście. Tylko taki ogląd interesującego nas zjawiska ukaże je w całym bogactwie jego semantycznych odniesień i inspiracji.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

USENKO K., Oczami radzieckiej zabawki. Antologia radzieckiego i rosyjskiego undergroundu, Wołowiec 2012.

de LAZARI A. (red.), Idee w Rosji: leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. 1- 5, różne daty wydania.

FIGES O., Szepty. Życie w stalinowskiej Rosji, Warszawa 2007.

IMOS R., Wiara człowieka radzieckiego, Kraków 2007.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

BUKOWSKI W., I powraca wiatr..., tł. A. Mietkowski, Londyn 1983.

DRUŻNIKOW J., Rosyjskie mity. Od Puszkina do Pawlika Morozowa, tł. J. Putrament, F. Ociepka, Warszawa 1998.

ZINOWIEW A., Homo sovieticus, tł. S. Deja, Londyn 1986.

HELLER M. Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki, tł. J. Juryś, Warszawa 1989.

Polecana filmografia:

Chodząc po Moskwie (ros. Я шагаю по Москве), reż. Gieorgij Danelija (1964).

Brylantowa ręka, reż. Leonid Gajdaj (1969)

Bikiniarze reż. Walerij Todorowskij (2008)

Lato (ros. Лето), reż. Kiriłł Sieriebriennikow, 2018. Złota Palma 2018 (nominacja).

Metody i kryteria oceniania:

Zob. zajęcia w cyklu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Rzepnikowska
Prowadzący grup: Iwona Rzepnikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Rzepnikowska
Prowadzący grup: Iwona Rzepnikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)