Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PO-2L-KULTJEZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Kultura języka
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student ma podstawową wiedzę z zakresu nauki o języku.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: konwersatorium - 20 godz. (1 ECTS)

Praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć i kolokwium zaliczeniowego - 20 godz. (1 ECTS)

Łącznie: 40 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student posiada rzetelną wiedzę z zakresu kultury języka:

- zna pojęcia: norma językowa (użytkowa i wzorcowa), uzus, system językowy, błąd językowy, poprawność językowa,

- klasyfikuje wyrażenia językowe jako błędne, należące do normy wzorcowej lub użytkowej,

- zna przyczyny powstawania innowacji językowych.

EUS_W01, K_W13; K_W16; K_W23;

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student opisuje i kwalifikuje błędy językowe:

- potrafi odróżnić błąd od zmiany językowej,

- posługuje się kryteriami oceny poprawności językowej w celu zidentyfikowania błędu językowego, w tym błędu komunikacyjnego,

- klasyfikuje błędy i wyjaśnia ich mechanizmy,

- formułuje opinie na temat poprawności językowej wyrażeń językowych, korzystając z kompendiów poprawnościowych oraz opublikowanych wyników badań.

EUS_U02, K_U11; K_U19

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Ma świadomość roli kultury języka w życiu społecznym. Dostrzega wagę poprawnego i sprawnego posługiwania się językiem. Zna zasady grzeczności i etykiety językowej. Jest kreatywny i dbały o swój rozwój zawodowy EUS_K03

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z pojęciami z zakresu teorii kultury języka oraz z wybranymi zagadnieniami poprawności językowej: fleksyjnej, słowotwórczej, składniowej języka polskiego, i sprawności komunikacyjnej. W rezultacie student wyposażony jest w narzędzia pomagające mu ocenić analizowane zjawiska językowe z normatywnego punktu widzenia.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci uczą się rozpoznawać nienormatywne struktury językowe, jak również poznają możliwe sposoby ich poprawiania. Zakres proponowanych zagadnień obejmuje błędy występujące na różnych poziomach opisu języka. Cele prowadzonych zajęć obejmują:

1. doskonalenie sprawności językowej studentów - kompetencji językowej i komunikacyjnej; nabywanie umiejętności posługiwania się terminologią specjalistyczną oraz poznawanie zasad jej tworzenia; wyrobienie świadomości zróżnicowania stylistycznego polszczyzny i jej powiązania z zasadami normatywnymi; zrozumienie miejsca polszczyzny potocznej;

2. kształtowanie umiejętności rozpoznawania, interpretacji i korekty wypowiedzeń dewiacyjnych; analiza różnego rodzaju błędów językowych; zapoznanie się z podstawowymi problemami językoznawstwa normatywnego; wyrobienie świadomości związku normy z poziomami opisu języka (błędy leksykalne a błędy gramatyczne); charakterystyka błędów związanych z odmianą nazwisk rodzimych i obcych;

3. nabycie podstawowej wiedzy z zakresu współczesnego językoznawstwa normatywnego; wyrobienie świadomości wielopoziomowości normy (norma wzorcowa a użytkowa; błąd a usterka językowa); problem świadomości językowej; innowacje językowe; problem zapożyczeń;

4. kształtowanie umiejętności etycznej oceny wypowiedzi; problem manipulacji językowej; nowomowy; język środków masowego przekazu; doskonalenie umiejętności komponowania tekstu; odmiany stylistyczne polszczyzny współczesnej; posługiwanie się językiem zgodnie z etykietą.

Literatura:

1. D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, Warszawa 1986.

2. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2001 (lub nowsze).

3. A. Hącia, B. Pędzich, Język polski. 365 ćwiczeń z pisowni i wymowy, Warszawa 2007.

4. A. Hącia, Język polski. 365 ćwiczeń z gramatyki, Warszawa 2007.

5. H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja. Słowotwórstwo. Składnia, Warszawa 2005.

6. H. Jadacka, A. Markowski, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Poprawna polszczyzna, Warszawa 2008.

7. E. Kołodziejek, M. Kabata, R. Sidorowicz, E-porady językowe, Szczecin 2009.

8. M. Marcjanik, 2007, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa.

9. A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

10. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2002 (lub nowsze jako Wielki słownik poprawnej polszczyzny).

11. O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, red. J. Miodek, Wrocław 1996.

12. J. Puzynina, Słowo – Wartość – Kultura, Lublin 1997.

13. Z. Saloni, Błędy językowe w pracach pisemnych uczniów liceum

ogólnokształcącego. Próba analizy językoznawczej, Warszawa 1971.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie bieżących aktywności oraz końcowego sprawdzianu, obejmującego zagadnienia mieszczące się w problematyce zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Duraj-Nowosielska, Joanna Kulwicka-Kamińska
Prowadzący grup: Izabela Duraj-Nowosielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Duraj-Nowosielska, Joanna Kulwicka-Kamińska
Prowadzący grup: Izabela Duraj-Nowosielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaproń-Charzyńska, Joanna Kulwicka-Kamińska
Prowadzący grup: Iwona Kaproń-Charzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaproń-Charzyńska, Joanna Kulwicka-Kamińska
Prowadzący grup: Iwona Kaproń-Charzyńska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1817
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z pojęciami z zakresu teorii kultury języka oraz z wybranymi zagadnieniami poprawności językowej: fleksyjnej, słowotwórczej, składniowej języka polskiego, i sprawności komunikacyjnej. W rezultacie student wyposażony jest w narzędzia pomagające mu ocenić analizowane zjawiska językowe z normatywnego punktu widzenia.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci uczą się rozpoznawać nienormatywne struktury językowe, jak również poznają możliwe sposoby ich poprawiania. Zakres proponowanych zagadnień obejmuje błędy występujące na różnych poziomach opisu języka. Cele prowadzonych zajęć obejmują:

1. doskonalenie sprawności językowej studentów - kompetencji językowej i komunikacyjnej; nabywanie umiejętności posługiwania się terminologią specjalistyczną oraz poznawanie zasad jej tworzenia; wyrobienie świadomości zróżnicowania stylistycznego polszczyzny i jej powiązania z zasadami normatywnymi; zrozumienie miejsca polszczyzny potocznej;

2. kształtowanie umiejętności rozpoznawania, interpretacji i korekty wypowiedzeń dewiacyjnych; analiza różnego rodzaju błędów językowych; zapoznanie się z podstawowymi problemami językoznawstwa normatywnego; wyrobienie świadomości związku normy z poziomami opisu języka (błędy leksykalne a błędy gramatyczne); charakterystyka błędów związanych z odmianą nazwisk rodzimych i obcych;

3. nabycie podstawowej wiedzy z zakresu współczesnego językoznawstwa normatywnego; wyrobienie świadomości wielopoziomowości normy (norma wzorcowa a użytkowa; błąd a usterka językowa); problem świadomości językowej; innowacje językowe; problem zapożyczeń;

4. kształtowanie umiejętności etycznej oceny wypowiedzi; problem manipulacji językowej; nowomowy; język środków masowego przekazu; doskonalenie umiejętności komponowania tekstu; odmiany stylistyczne polszczyzny współczesnej; posługiwanie się językiem zgodnie z etykietą.

Literatura:

1. D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, Warszawa 1986.

2. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2001 (lub nowsze).

3. A. Hącia, B. Pędzich, Język polski. 365 ćwiczeń z pisowni i wymowy, Warszawa 2007.

4. A. Hącia, Język polski. 365 ćwiczeń z gramatyki, Warszawa 2007.

5. H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja. Słowotwórstwo. Składnia, Warszawa 2005.

6. H. Jadacka, A. Markowski, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Poprawna polszczyzna, Warszawa 2008.

7. E. Kołodziejek, M. Kabata, R. Sidorowicz, E-porady językowe, Szczecin 2009.

8. M. Marcjanik, 2007, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa.

9. A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

10. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2002 (lub nowsze jako Wielki słownik poprawnej polszczyzny).

11. O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, red. J. Miodek, Wrocław 1996.

12. J. Puzynina, Słowo – Wartość – Kultura, Lublin 1997.

13. Z. Saloni, Błędy językowe w pracach pisemnych uczniów liceum

ogólnokształcącego. Próba analizy językoznawczej, Warszawa 1971.

Uwagi:

Jeśli zajęcia będą miały formę zdalną, będą realizowane asynchronicznie za pośrednictwem platformy Moodle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.