Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Oligofrenologopedia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PO-2Z-OLIGO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0915) Terapia i rehabilitacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Oligofrenologopedia
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Student otrzymuje 3 punkty ECTS, wynikające z aktywnego uczestnictwa w konwersatorium - 1 ECTS; udziału w konsultacjach - 1 ECTS i przygotowania do zaliczenia na ocenę - 1 ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:

EUS_W01; EUS_W02; EUS_W03

Student:

- definiuje pojęcia: norma intelektualna, upośledzenie umysłowe,

oligofazja itp.

- różnicuje pojęcia: upośledzenie umysłowe, a choroba psychiczna

upośledzenie umysłowe, a niedorozwój umysłowy oraz

zahamowanie, opóźnienie i regres rozwoju umysłowego

- klasyfikuje upośledzenie umysłowe i charakteryzuje poszczególne

jego stopnie ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń rozwoju

mowy.

- opisuje etapy diagnozy i ogólny program terapii logopedycznej dla

dzieci o różnym poziomie rozwoju.

- charakteryzuje dysfunkcje mowy występujące w wybranych

jednostkach zaburzeń rozwojowych jak np: zespół Downa,

autyzm,mutyzm selektywny, porażenie mózgowe itp. wraz ze

specyficznymi formami terapii logopedycznej i metodami je

wspomagającymi.


Efekty uczenia się - umiejętności:

EUS_U01; EUS_U02; EUS_U03

Student potrafi:

- przygotować i przeprowadzić badanie logopedyczne dziecka upośledzonego umysłowo, adekwatne do poziomu tegoż upośledzenia oraz zaburzeń z nim współwystępujących.

- postawić właściwą diagnozę opartą na badaniu logopedycznym oraz ewentualnych badaniach i konsultacjach uzupełniających

- stworzyć plan terapii logopedycznej dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

EUS_K01; EUS_K02; EUS_K03

Student:

- poznając specyfikę upośledzenia umysłowego zaczyna rozumieć problemy osób nim dotkniętych,

- staje się bardziej uwrażliwiony na potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie

- potrafi im pomóc poprzez fachową terapię logopedyczną

Metody dydaktyczne:

- Wykład konwersatoryjny i konwencjonalny

z użyciem programu prezentacyjnego

- Dyskusja

- Prezentacja filmów dokumentalnych poświęconym wybranym jednostkom zaburzeń rozwojowych

- Referaty

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć oligofrenologopedia jest obszar wiedzy związany z terapią logopedyczną dzieci upośledzonych umysłowo, dostosowaną do poziomu upośledzenia, a także uwzględniającą różnorodność i specyfikę zaburzeń mowy występujących w tej grupie dzieci.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są zdobyciu przez słuchaczy wiedzy na temat:

- definicji, klasyfikacji i specyfiki upośledzenia umysłowego

- diagnozy i terapii zaburzeń mowy i wad wymowy występujących

u dzieci upośledzonych umysłowo

- charakterystyki i terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami

współwystępującymi z upośledzeniem umysłowym lub go

determinującymi jak: zespół Downa, opóźniony rozwój mowy,

autyzm, , mutyzm wybiórczy, porażenie mózgowe, choroby

psychiczne itp.

Literatura:

1. Bernstein T., Terapia dziecka z upośledzeniem umysłowym,

Łódź 1995.

2. Bobrowicz-Lewartowska L., Autyzm dziecięcy, zagadnienia

diagnozy i terapii,Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków

2005.

3. Kirejczyk K. red., Upośledzenie umysłowe-Pedagogika,

Warszawa 1981

4. Kruk-Lasocka J.Autyzm czy nie autyzm? Problemy diagnozy

i terapii pedagogicznej małych dzieci, Wrocław, Dolnośląska

Szkoła Wyższa Edukacji 1999

5. Minczakiewicz E., Zaburzenia mowy u upośledzonych

umysłowo, w: Diagnoza i terapia zaburzeń mowy, red.

T.Gałkowski, Z. Tarkowski, T. Zaleski, Lublin 1993;

6. Minczakiewicz E., Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem

Downa, Kraków 2001

7. Pisula E. Autyzm u dzieci, diagnoza, klasyfikacja, etiologia,

Warszawa, 2000

8. Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo, W-wa

1999r.

9. Zaleski Tomasz: Opóźnienia w rozwoju mowy, Warszawa

2002

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

- przygotowanie referatów

- zaliczenie na ocenę, obejmujące efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 24 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kulwicka-Kamińska, Włodzimierz Mendelewski
Prowadzący grup: Włodzimierz Mendelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć oligofrenologopedia jest obszar wiedzy związany z terapią logopedyczną dzieci upośledzonych umysłowo, dostosowaną do poziomu upośledzenia, a także uwzględniającą różnorodność i specyfikę zaburzeń mowy występujących w tej grupie dzieci.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są zdobyciu przez słuchaczy wiedzy na temat:

- definicji, klasyfikacji i specyfiki upośledzenia umysłowego

- diagnozy i terapii zaburzeń mowy i wad wymowy występujących

u dzieci upośledzonych umysłowo

- charakterystyki i terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami

współwystępującymi z upośledzeniem umysłowym lub go

determinującymi jak: zespół Downa, opóźniony rozwój mowy,

autyzm, , mutyzm wybiórczy, porażenie mózgowe, choroby

psychiczne itp.

Literatura:

1. Bernstein T., Terapia dziecka z upośledzeniem umysłowym,

Łódź 1995.

2. Bobrowicz-Lewartowska L., Autyzm dziecięcy, zagadnienia

diagnozy i terapii,Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków

2005.

3. Kirejczyk K. red., Upośledzenie umysłowe-Pedagogika,

Warszawa 1981

4. Kruk-Lasocka J.Autyzm czy nie autyzm? Problemy diagnozy

i terapii pedagogicznej małych dzieci, Wrocław, Dolnośląska

Szkoła Wyższa Edukacji 1999

5. Minczakiewicz E., Zaburzenia mowy u upośledzonych

umysłowo, w: Diagnoza i terapia zaburzeń mowy, red.

T.Gałkowski, Z. Tarkowski, T. Zaleski, Lublin 1993;

6. Minczakiewicz E., Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem

Downa, Kraków 2001

7. Pisula E. Autyzm u dzieci, diagnoza, klasyfikacja, etiologia,

Warszawa, 2000

8. Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo, W-wa

1999r.

9. Zaleski Tomasz: Opóźnienia w rozwoju mowy, Warszawa

2002

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)