Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy typografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PO-PT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0211) Techniki audiowizualne i produkcja medialna
Nazwa przedmiotu: Podstawy typografii
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Słuchacz/ka uzyskuje 3 punkty ECTS, którym odpowiada 80 godzin pracy, z tego:

– 1 pkt ECTS za udział w zajęciach (15 godzin) oraz konsultacje z osobą prowadzącą (15 godzin)

– 2 pkt ECTS za pracę własną: przygotowywanie się do zajęć, zapoznanie się z literaturą, wykonywanie prac domowych (50 godzin).Efekty uczenia się - wiedza:

(EK_W02):

1. Definiuje pojęcia związane z typografią i redakcyjnym opracowaniem książki, rozpoznaje techniki wydawnicze zastosowane w danej publikacji, np. rodzaj druku, kroje pisma.

2. Zna podstawowe zasady poprawnego opracowania merytorycznego, językowego oraz techniczno-typograficznego różnych typów publikacji.


Efekty uczenia się - umiejętności:

(EK_U02, EK_U04):

1. Potrafi analizować książkę pod względem typograficznym.

2. Potrafi dostosować zasady typograficzne do charakteru publikacji – czasopisma, powieści, dramatu, książki naukowej itp.

3. Potrafi ocenić typografię i estetykę danej książki.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(EK_K01, EF_K02):

1. Docenia znaczenie typografii we współczesnej kulturze oraz ma świadomość rangi literatury polskiej i jej roli w kulturze.

2. Ma pogłębioną świadomość swojej wiedzy i umiejętności z zakresu typografii, jednocześnie rozumiejąc potrzebę ciągłego dokształcania się w tej dziedzinie.Metody dydaktyczne:

a) eksponujące:

– pokaz

b) podające

– pogadanka

– wykład konwersatoryjny

c) poszukujące

– ćwiczeniowa

– klasyczna metoda problemowa

– referatu


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Skrócony opis:

Przedmiot ma przybliżyć słuchaczom podstawowe zagadnienia z zakresu typografii (makrotypografii i mikrotypografii) oraz umożliwić zdobycie umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia samodzielnej analizy projektu książki.

Pełny opis:

Celem zajęć jest ukazanie podstawowych technik wydawniczych związanych z opracowaniem typograficznym różnego rodzaju publikacji oraz głównych zagadnień z zakresu typografii (litery, odmiany kroju pisma, stopień pisma, odstępy międzyliterowe, międzywyrazowe i międzywersowe, ligatury, znaki interpunkcyjne i nieinterpunkcyjne, rozmieszczanie tabel oraz ilustracji). Ważny krąg poruszanych zagadnień stanowi także estetyka tekstów drukowanych (analiza projektu okładki książki, analiza obrazu typograficznego, grafika książki). Przedmiot ma również przybliżać problematykę dotyczącą budowy książki, wymuszając pytania o granice poligrafii i miejsce książki w XXI wieku. Przedmiot pokazuje także główne tendencje we współczesnej typografii i produkcji książek (typografia eksperymentalna, książka elektroniczna, książka jako dzieło sztuki).

Literatura:

Baines P., Haslam A., Pismo i typografia, Warszawa 2010.

Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005.

Bieńkowska B., Chamerska H., Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce, Wrocław 1992.

Bieńkowska B., Chamerska H., Zarys dziejów książki, Warszawa 1987.

Cybulski R., Książka na świecie, Wrocław 1990.

Cybulski R., Książka współczesna. Wydawcy – rynek – odbiorcy, Warszawa 1986.

Dahl S., Dzieje książki, Wrocław 1965.

Dunin J., Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX–XX w., Łódź 1982.

Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971.

Kosmanowa B., Książka i jej czytelnicy w dawnej Polsce, Warszawa 1981.

Muszkowski J., Życie książki, Kraków 1951.

Porównanie 60 krojów pism, oprac. A. Twardoch, http://dtp.art.pl/nietylkotimes.html.

Stopa-Pielesz E., Estetyka w typografii wobec postulatu czytelności, Katowice 2009.

Szantó T., Pismo i styl, Wrocław 1986.

Szwejkowska H., Książka drukowana XV–XVIII w., Warszawa 1987.

Szwejkowska H., Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX–XX w., Warszawa 1981.

Widzieć, wiedzieć: wybór najważniejszych tekstów o dizajnie, red. P. Dębowski, J. Mrowczyk, Kraków 2011.

Wiercińska J., Sztuka i książka, Warszawa 1986.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła pracy słuchacza w czasie zajęć, świadcząca o znajomości literatury przedmiotu, zrozumieniu problematyki wprowadzonej na zajęciach oraz o zdobytych podczas zajęć umiejętnościach (EK_W02, EK_U02).

2. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych podczas zajęć, sprawdzających stopień znajomości oraz umiejętności z zakresu problematyki zajęć (EK_W02, EK_U02, EK_U04, EK_K01, EK_K02).

3. Pisemna praca zaliczeniowa (analiza projektu typograficznego wybranej książki) (EK_W02, EK_U02, EK_U04, EK_K01).

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska
Prowadzący grup: Magdalena Bizior-Dombrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma przybliżyć słuchaczom podstawowe zagadnienia z zakresu typografii (makrotypografii i mikrotypografii) oraz umożliwić zdobycie umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia samodzielnej analizy projektu książki.

Pełny opis:

Celem zajęć jest ukazanie podstawowych technik wydawniczych związanych z opracowaniem typograficznym różnego rodzaju publikacji oraz głównych zagadnień z zakresu typografii (litery, odmiany kroju pisma, stopień pisma, odstępy międzyliterowe, międzywyrazowe i międzywersowe, ligatury, znaki interpunkcyjne i nieinterpunkcyjne, rozmieszczanie tabel oraz ilustracji). Ważny krąg poruszanych zagadnień stanowi także estetyka tekstów drukowanych (analiza projektu okładki książki, analiza obrazu typograficznego, grafika książki). Przedmiot ma również przybliżać problematykę dotyczącą budowy książki, wymuszając pytania o granice poligrafii i miejsce książki w XXI wieku. Przedmiot pokazuje także główne tendencje we współczesnej typografii i produkcji książek (typografia eksperymentalna, książka elektroniczna, książka jako dzieło sztuki).

Literatura:

Baines P., Haslam A., Pismo i typografia, Warszawa 2010.

Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005.

Bieńkowska B., Chamerska H., Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce, Wrocław 1992.

Bieńkowska B., Chamerska H., Zarys dziejów książki, Warszawa 1987.

Cybulski R., Książka na świecie, Wrocław 1990.

Cybulski R., Książka współczesna. Wydawcy – rynek – odbiorcy, Warszawa 1986.

Dahl S., Dzieje książki, Wrocław 1965.

Dunin J., Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX–XX w., Łódź 1982.

Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971.

Kosmanowa B., Książka i jej czytelnicy w dawnej Polsce, Warszawa 1981.

Muszkowski J., Życie książki, Kraków 1951.

Porównanie 60 krojów pism, oprac. A. Twardoch, http://dtp.art.pl/nietylkotimes.html.

Stopa-Pielesz E., Estetyka w typografii wobec postulatu czytelności, Katowice 2009.

Szantó T., Pismo i styl, Wrocław 1986.

Szwejkowska H., Książka drukowana XV–XVIII w., Warszawa 1987.

Szwejkowska H., Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX–XX w., Warszawa 1981.

Widzieć, wiedzieć: wybór najważniejszych tekstów o dizajnie, red. P. Dębowski, J. Mrowczyk, Kraków 2011.

Wiercińska J., Sztuka i książka, Warszawa 1986.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma przybliżyć słuchaczom podstawowe zagadnienia z zakresu typografii (makrotypografii i mikrotypografii) oraz umożliwić zdobycie umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia samodzielnej analizy projektu książki.

Pełny opis:

Celem zajęć jest ukazanie podstawowych technik wydawniczych związanych z opracowaniem typograficznym różnego rodzaju publikacji oraz głównych zagadnień z zakresu typografii (litery, odmiany kroju pisma, stopień pisma, odstępy międzyliterowe, międzywyrazowe i międzywersowe, ligatury, znaki interpunkcyjne i nieinterpunkcyjne, rozmieszczanie tabel oraz ilustracji). Ważny krąg poruszanych zagadnień stanowi także estetyka tekstów drukowanych (analiza projektu okładki książki, analiza obrazu typograficznego, grafika książki). Przedmiot ma również przybliżać problematykę dotyczącą budowy książki, wymuszając pytania o granice poligrafii i miejsce książki w XXI wieku. Przedmiot pokazuje także główne tendencje we współczesnej typografii i produkcji książek (typografia eksperymentalna, książka elektroniczna, książka jako dzieło sztuki).

Literatura:

Baines P., Haslam A., Pismo i typografia, Warszawa 2010.

Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005.

Bieńkowska B., Chamerska H., Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce, Wrocław 1992.

Bieńkowska B., Chamerska H., Zarys dziejów książki, Warszawa 1987.

Cybulski R., Książka na świecie, Wrocław 1990.

Cybulski R., Książka współczesna. Wydawcy – rynek – odbiorcy, Warszawa 1986.

Dahl S., Dzieje książki, Wrocław 1965.

Dunin J., Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX–XX w., Łódź 1982.

Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971.

Kosmanowa B., Książka i jej czytelnicy w dawnej Polsce, Warszawa 1981.

Muszkowski J., Życie książki, Kraków 1951.

Porównanie 60 krojów pism, oprac. A. Twardoch, http://dtp.art.pl/nietylkotimes.html.

Stopa-Pielesz E., Estetyka w typografii wobec postulatu czytelności, Katowice 2009.

Szantó T., Pismo i styl, Wrocław 1986.

Szwejkowska H., Książka drukowana XV–XVIII w., Warszawa 1987.

Szwejkowska H., Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX–XX w., Warszawa 1981.

Widzieć, wiedzieć: wybór najważniejszych tekstów o dizajnie, red. P. Dębowski, J. Mrowczyk, Kraków 2011.

Wiercińska J., Sztuka i książka, Warszawa 1986.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska
Prowadzący grup: Magdalena Bizior-Dombrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma przybliżyć słuchaczom podstawowe zagadnienia z zakresu typografii (makrotypografii i mikrotypografii) oraz umożliwić zdobycie umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia samodzielnej analizy projektu książki.

Pełny opis:

Celem zajęć jest ukazanie podstawowych technik wydawniczych związanych z opracowaniem typograficznym różnego rodzaju publikacji oraz głównych zagadnień z zakresu typografii (litery, odmiany kroju pisma, stopień pisma, odstępy międzyliterowe, międzywyrazowe i międzywersowe, ligatury, znaki interpunkcyjne i nieinterpunkcyjne, rozmieszczanie tabel oraz ilustracji). Ważny krąg poruszanych zagadnień stanowi także estetyka tekstów drukowanych (analiza projektu okładki książki, analiza obrazu typograficznego, grafika książki). Przedmiot ma również przybliżać problematykę dotyczącą budowy książki, wymuszając pytania o granice poligrafii i miejsce książki w XXI wieku. Przedmiot pokazuje także główne tendencje we współczesnej typografii i produkcji książek (typografia eksperymentalna, książka elektroniczna, książka jako dzieło sztuki).

Literatura:

Baines P., Haslam A., Pismo i typografia, Warszawa 2010.

Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005.

Bieńkowska B., Chamerska H., Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce, Wrocław 1992.

Bieńkowska B., Chamerska H., Zarys dziejów książki, Warszawa 1987.

Cybulski R., Książka na świecie, Wrocław 1990.

Cybulski R., Książka współczesna. Wydawcy – rynek – odbiorcy, Warszawa 1986.

Dahl S., Dzieje książki, Wrocław 1965.

Dunin J., Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX–XX w., Łódź 1982.

Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971.

Kosmanowa B., Książka i jej czytelnicy w dawnej Polsce, Warszawa 1981.

Muszkowski J., Życie książki, Kraków 1951.

Porównanie 60 krojów pism, oprac. A. Twardoch, http://dtp.art.pl/nietylkotimes.html.

Stopa-Pielesz E., Estetyka w typografii wobec postulatu czytelności, Katowice 2009.

Szantó T., Pismo i styl, Wrocław 1986.

Szwejkowska H., Książka drukowana XV–XVIII w., Warszawa 1987.

Szwejkowska H., Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX–XX w., Warszawa 1981.

Widzieć, wiedzieć: wybór najważniejszych tekstów o dizajnie, red. P. Dębowski, J. Mrowczyk, Kraków 2011.

Wiercińska J., Sztuka i książka, Warszawa 1986.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.