Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-SD-PSE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

1. 3 lub 4 godz. w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą p. 0,12, lub 0,16 ECTS

2. 122,5 godzin uczenie na odległość 4,9 p. ECTS

3. 125 godzin praca własna studenta 5 p. ECTS

Razem: 3 lub 4 godz. + 122,5 + 125 godzin = 250,5 godz. lub 251,5 – 10 p. ECTS


1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli. (3 lub 4 godz. godz. początkowego seminarium = 0,12, lub 0,16 ECTS)

2. Czas poświęcony na pracę ze studentem na odległość. Konsultacje szczegółów redakcyjnych i merytorycznych związanych z pracą dyplomową. Poprawy kolejnych wersji pracy dyplomowej (122,5 godz. = 4,9 p. ECTS)

3. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta. Zgromadzenie literatury, wykonanie notatek, opanowanie materiału, weryfikacja materiału, konsultacje z prowadzącym pracę. (125 godz. = 5 p. ECTS)

Razem: 3 lub 4 godz. + 122,5 + 125 godzin = 250,5 godz. lub 251,5 – 10 p. ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

EUS_W01 Rozumie odrębność i powiązania etnologii/antropologii kulturowej z innymi dyscyplinami nauki (historią i filozofią kultury, socjologią/antropologią społeczną, historią sztuki, teorią kultury, folklorystyką, językoznawstwem), pojmuje drogi i kierunki jej rozwoju (P7S_WG; P7S_WK; P7Z WZ).

EUS_W02 Posiada podstawową wiedzę z zakresu terminologii i metodologii badań etnologii i antropologii kulturowej, w tym metodyki badań terenowych oraz metodologii innych dziedzin badań nad kulturą (P6S_WG; P6Z WT; P6Z WZ; P6Z WO).

EUS_W03 Posiada podstawową wiedzę z zakresu etnologii Polski i Europy, zróżnicowania etnicznego i narodowego świata, sztuki ludowej i nieprofesjonalnej, muzealnictwa etnograficznego, folkloru, historii myśli etnologicznej (P6S_WG; P6Z WT; P6Z WZ).

EUS_W05 Zna i rozumie podstawowe zasady i metody analizy oraz interpretacji kultur. Tak w okresach kształtowania się etnologii jako nauki, jak i w XXI wieku (P6S_WG; P6S_WK; P6Z WZ).


Efekty uczenia się - umiejętności:

EUS_U01 Potrafi wyszukiwać informacje i materiały w oparciu o literaturę, badania terenowe i archiwalne oraz wykorzystując źródła internetowe (P7S_UW; P7S_UO; P7Z UI).

EUS_U02 Potrafi wyszukane materiały źródłowe analizować, ocenić, zinterpretować i wykorzystać w opracowaniu naukowym i dyskusji (P7S_UW; P7Z UI).

EUS_U03 Potrafi opracowywać źródła zastane (pierwotne i wtórne) oraz przeprowadzać analizę materiałów będących efektem badań terenowych (obserwacja i wywiad). (P6S_UW; P6Z UI)

EUS_U05 Potrafi formułować tezy i przeprowadzać analizę porównawczą źródeł w zakresie etnologii, muzealnictwa i folkloru (P6S_UW; P6Z UI).

EUS_U06 Potrafi napisać opracowanie na zadany temat z zastosowaniem warsztatu naukowego (recenzja, referat, artykuł naukowy itp.). (P7S_UW; P7S_UK; P7Z UI; P7Z UN).

EUS_U07 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne oraz analizować ich przyczyny i przebieg w ramach posiadanej wiedzy o procesach społecznych (P7S_UW; P7Z UI; P7Z UO).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

EUS_K01 Umie ustalać priorytety dla prowadzonych działań, dobierając tematy badawcze pod względem ich wartości naukowej oraz własnych możliwości (P7S_KK; P7Z KP).

EUS_K02 Identyfikuje i rozstrzyga problemy związane z doborem prób, technik i metod pracy terenowej (P7S_KK; P7Z KO).

EUS_K03 Identyfikuje i rozstrzyga problemy etyczne związane z odpowiedzialnością za prowadzone badania i publikację ich wyników (P7S_KK; P7Z KW).

EUS_K04 Ma świadomość potrzeby i odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego. Odczuwa potrzebę ochrony dziedzictwa kulturowego wszystkich obszarów świata (P7S_KO; P7S_KR; P7Z KO).

EUS_K06 Rozumie potrzebę popularyzacji idei dialogu międzykulturowego (P7S_KO; P7Z KP; P7Z KW).


Metody dydaktyczne:

Eksponujące: pokaz

Podające: wykład problemowy, konwersatoryjny, informacyjny

Poszukujące: giełda pomysłów, studium przypadku


Skrócony opis:

Przedmiot zawiera wybrane treści dotyczące dot. głównych pól badawczych prowadzącego oraz zagadnienia bezpośrednio dotyczące problematyki poruszanej w pracy dyplomowej studenta.

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest przygotowanie pracy dyplomowej. Temat zostaje wybrany przez studenta, a jego ostateczny zakres wyłania się w trakcie wspólnych spotkań, dyskusji, badań i analiz. Uczestnik kursu spożytkowuje swą dotychczasową wiedzę i umiejętności, w tym znajomość współczesnego warsztatu etnologicznego, by ostateczna wersja pracy była jak najlepsza.

Praca dyplomowa może zostać przygotowana w oparciu o materiały zastane (praca studyjna) lub z wykorzystaniem materiałów wywołanych (praca badawcza).

Student w trakcie przygotowania pracy dyplomowej wykonuje pełen zakres czynności związanych z przebiegiem procesu badawczego: od sformułowania problemu/ów po opracowanie wyników badań w formie pracy naukowej. Wstępny temat pracy jest konsultowany z prowadzącym, by wziąć pod uwagę indywidualne uwarunkowania osobowe uczestnika kursu, jego zainteresowania, dotychczasowe badania, kwestie etyczne związane z wyborem tematu i zakresu pracy oraz współczesny zakres zainteresowań antropologii.

Literatura:

Wybór literatury jest dostosowany do zakresu tematycznego indywidualnej pracy dyplomowej i omawiany z prowadzącym

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane są postępy prowadzonych badań oraz pisania kolejnych części pracy dyplomowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kalniuk
Prowadzący grup: Rafał Beszterda, Rafał Kleśta-Nawrocki, Anna Nadolska-Styczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.