Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium doktorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-SDJ-SEM-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktorskie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przygotowany dla potrzeb rekrutacji na studia doktoranckie projekt tematu rozprawy doktorskiej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Seminarium doktorskie trwa przez cały okres studiów doktoranckich (4 lata), łączny nakład pracy doktoranta wynosi 20 ECTS, z czego:

- bezpośredni udział w zajęciach seminaryjnych (prezentacja własnych wyników i udział w duskusji) - 9,6 ECTS (240 godzin)

- konsultacje indywidualne - 3 ECTS (75 godzin)

- przygotowanie do zajęć seminaryjnych, prezentacji i referatów - 7,4 ECTS (185 godzin)

Efekty uczenia się - wiedza:

– ma zaawansowaną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia, szczegółową wiedzę specjalistyczną w wybranych obszarach językoznawstwa, pozwalającą na samodzielne formułowanie problemów badawczych oraz ich rozwiązywanie

– ma szczegółową i zaawansowaną wiedzę specjalistyczną w zakresie związanym z przygotowaną rozprawą doktorską (W2)

Efekty uczenia się - umiejętności:

– posiada zaawansowane umiejętności badawcze, pozwalające na rozwiązywanie – określonych przez tematykę przygotowywanej rozprawy – złożonych problemów naukowych oraz wniesienie oryginalnego wkładu w rozwój językoznawstwa poprzez zaplanowanie i przeprowadzenie badań, opracowanie i interpretację oraz publikację ich wyników (U1, U2)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

ma świadomość poziomu własnych koncepcji badawczych, ich oryginalności, poziomu twórczości i istotności wkładu w rozwój reprezentowanej dyscypliny (K1, K2)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

W ramach tego przedmiotu wspomaga się główny cel studiów doktoranckich, jakim jest przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Pełny opis:

Seminarium doktorskie może być realizowane zarówno jako cykliczne zajęcia w grupie, jak i indywidualne konsultacje z opiekunem naukowym (promotorem). Tematyka poszczególnych zajęć jest zindywidualizowana i uzależniona od problematyki prac doktorskich.

Celem przedmiotu jest stworzenie warunków do twórczej pracy naukowej, w szczególności do prezentacji wyników własnych badań związanych z realizacją tematu rozprawy. W trakcie zajęć doktorant ma możliwość uzsykania pomocy merytorycznej ze strony prowadzącego oraz innych uczestników seminarium.

Literatura:

Dobór literatury jest uzależniowny od tematyki pracy doktorskiej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła uwzględniająca:

- referaty i prezentacje wyników własnych badań związanych z tematem rozprawy doktorskiej;

- postęp we własnej pracy badawczej

- udział w dyskusjach

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dobaczewski
Prowadzący grup: Adam Dobaczewski, Michał Głuszkowski, Maciej Grochowski, Czesław Łapicz, Waldemar Skrzypczak, Ariadna Strugielska, Marek Wiśniewski, Lech Zieliński, Przemysław Żywiczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dobaczewski
Prowadzący grup: Adam Dobaczewski, Michał Głuszkowski, Maciej Grochowski, Waldemar Skrzypczak, Ariadna Strugielska, Przemysław Żywiczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dobaczewski
Prowadzący grup: Adam Dobaczewski, Michał Głuszkowski, Maciej Grochowski, Waldemar Skrzypczak, Ariadna Strugielska, Sławomir Wacewicz, Przemysław Żywiczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)