Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Komparatystyka literacka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-SDL-KL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komparatystyka literacka
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

1,25 pkt ECTS za udział w zajęciach (30 godzin pracy);

0,25 pkt ECTS za za indywidualne konsultacje z osobą prowadzącą (7 godzin pracy);

0,5 pkt ECTS za pracę własną: bieżące przygotowanie się do zajęć i zaliczenia końcowego (13 godzin pracy).

Efekty uczenia się - wiedza:

Student po ukończeniu zajęć:

1. zna podstawową terminologię z dziedziny komparatystyki literackiej; zna wybrane utwory literackie wskazane w programie zajęć; rozpoznaje zjawiska typowe dla różnych epok literackich; rozpoznaje gatunki literackie. Łączy teksty literackie z nurtami kultury Zna wybrane zagadnienia z historii myśli komparatystycznej. Orientuje się w kierunkach rozwoju najnowszej komparatystyki. (K-WO1. K-WO4)

2. ma uporządkowaną wiedzę o społecznych, filozoficznych i kulturowych kontekstach wybranego nurtu literatury. Definiuje pojęcia związane z wybranymi dziełami literackimi (K-WO6)

3. posiada wiedzę na temat ośrodków promujących badania komparatystyczne w Polsce i na świecie (K-WO7)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student po ukończeniu zajęć:

1. potrafi samodzielnie analizować teksty literackie z wybranej epoki i badać ich kontekst społeczny, filozoficzny oraz kulturowy. Posiada umiejętność rozróżniania konwencji, tradycji, poetyki oraz cech estetycznych.(K-UO2)

2. potrafi pisać rozprawy poświęcone literaturze porównawczej (analiza, interpretacja). Potrafi wypowiadać się krytycznie i posługuje się profesjonalnym językiem dziedziny (K-U10)

3. potrafi dyskutować i posługiwać się językiem specjalistycznym(K-U18)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student po ukończeniu zajęć:

1. ma świadomość rangi literatury porównawczej i jej miejsca w badaniach literatury oraz kultury (K-K01)

2. jest aktywny oraz wytrwały w realizacji swoich działań w zakresie badan nad literaturami różnych kręgów językowych ((K-KO7)

3. jest zdolny do samodzielnej refleksji na tematy etyczne (K-KO8)

4. buduje komunikatywne wypowiedzi ustne, nawiązuje dobry kontakt z rozmówcą (K-K13)

Metody dydaktyczne:

pokaz, wykład konwersatoryjny, pogadanka, referat, klasyczna metoda problemowa i ćwiczeniowa

Skrócony opis:

konwersatorium, 30 godz., Z/O

Na konwersatorium komparatystycznym student zapoznaje się z wybranymi tematami literatury różnych obszarów językowych, np. polskiej, angielskiej, niemieckiej oraz Australii. Poznaje kategorie i zagadnienia komparatystyczne, elementy komparatystycznej teorii literatury, wybrane aspekty komparatystyki kulturowej. Zajęcia rozwijają tematy, mity, motywy oraz powinowactwo literatury i sztuk plastycznych.

Pełny opis:

Recepcja antyku hebrajskiego i grecko-rzymskiego w literaturze polskiej. Biblia w przekładzie Cz. Miłosza - Księga Mądrości i Księga Hioba. Motywy magiczne w literaturze polskiej. Analiza "Doliny Issy" Czesława Miłosza.

Twórczość Fiodora Dostojewskiego. Problemy egzystencjalne. Problem winy, cierpienia; tematyka śmierci. Wybrane tematy literatury rosyjskiej. Kultura Rosji.

Kafka i Gombrowicz - opowieści o ludzkim życiu. Wybrane problemy powieści XX wieku.

Literatura kanadyjska XIX i XX wieku - wybrane problemy. Współczesna powieść amerykańska.

Literatura i kultura Australii. Poezja XX wieku. Powieść.

Literatura:

Cz. Miłosz, Poezje; Hymn o Perle, Księga Hioba, Księga Mądrości, Megilot, Warszawa 1990.

J. Ward, T. S. Eliot w oczach trzech polskich pisarzy, Kraków 2001,

M. Klentak-Zabłocka, Słabość i bunt, O twórczości Franza Kafki w świetle Gombrowiczowskiej koncepcji "niedojrzałości", Toruń 2005,

W. Gombrowicz, wybrane dramaty, "Ferdydurke",Warszawa 1995,

Fiodor Dostojewski, Bracia Karamazow, Warszawa 1978,

zalecane: Historia literatury rosyjskiej, niemieckiej, kanadyjskiej, australijskiej - wybrane zagadnienia.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest systematyczne oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach. W ramach konwersatorium doktorant zobowiązany jest do napisania pracy semestralnej lub przystąpienia do kolokwium (formę i zakres wymaganej aktywności wyznacza prowadzący zajęcia). Sprawdzą one stopień przyswojenia materiału przedmiotowego. Obowiązuje skala ocen 2-5.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kűnstler-Langner
Prowadzący grup: Małgorzata Klentak-Zabłocka, Danuta Kűnstler-Langner, Waldemar Skrzypczak, Marcin Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na konwersatorium komparatystycznym student zapoznaje się z wybranymi tematami literatury różnych obszarów językowych (np. literatury polskiej, angielskiej, niemieckiej, australijskiej), poznaje kategorie i zagadnienia komparatystyczne, elementy komparatystycznej teorii literatury, wybrane aspekty komparatystyki kulturowej. Zajęcia uwzględniają zagadnienia komparatystyki literackiej oraz powinowactwo literatury i sztuk wizualnych. Student poznaje historię komparatystyki i ważne dzieła literackie różnych obszarów kulturowych.

Pełny opis:

Zajęcia są prowadzone przez zespół specjalistów z zakresu literatury polskiej, angielskiej, niemieckiej i obszaru Australii.

Temat konwersatorium: Człowiek wobec cywilizacji.

Konwersatorium jest poświęcone takim zagadnieniom, jak: człowiek a cywilizacja, przemijanie, odczucia cielesności, człowiek wobec śmierci. Student rozwija wiedzę na te tematy, interpretuje wybrane lektury, bada zagadnienia w kontekście kultury, porusza się w przestrzeni dzieł sztuki. Uzyskuje wiedzę na temat literatury, kultury i sztuk wizualnych.

Literatura:

Komparatystyka dzisiaj. Tom 1. Problemy teoretyczne, red. E. Szczęsna, E. Kasperski, Kraków 2010;

Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, red. T. Bilczewski, Kraków 2010;

Komparatystyka dla humanistów. Podręcznik akademicki, red. M. Dąbrowski, Warszawa 2011;

M. Czeremski, Struktura mitów, Kraków 2009;

literatura podmiotu i przedmiotu wybrana przez osobę prowadzącą dany blok tematyczny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kowalewska, Danuta Kűnstler-Langner
Prowadzący grup: Małgorzata Klentak-Zabłocka, Adam Kola, Danuta Kowalewska, Danuta Kűnstler-Langner, Waldemar Skrzypczak, Marcin Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na konwersatorium komparatystycznym student zapoznaje się z wybranymi tematami literatury różnych obszarów językowych (np. literatury polskiej, angielskiej, niemieckiej, australijskiej), poznaje kategorie i zagadnienia komparatystyczne, elementy komparatystycznej teorii literatury, wybrane aspekty komparatystyki kulturowej. Zajęcia uwzględniają zagadnienia komparatystyki literackiej oraz powinowactwo literatury i sztuk wizualnych. Student poznaje historię komparatystyki i ważne dzieła literackie różnych obszarów kulturowych.

Pełny opis:

Zajęcia są prowadzone przez zespół specjalistów z zakresu literatury polskiej, angielskiej, niemieckiej i obszaru Australii.

Temat konwersatorium: Człowiek wobec cywilizacji.

Konwersatorium jest poświęcone takim zagadnieniom, jak: człowiek a cywilizacja, przemijanie, odczucia cielesności, człowiek wobec śmierci. Student rozwija wiedzę na te tematy, interpretuje wybrane lektury, bada zagadnienia w kontekście kultury, porusza się w przestrzeni dzieł sztuki. Uzyskuje wiedzę na temat literatury, kultury i sztuk wizualnych.

Literatura:

Komparatystyka dzisiaj. Tom 1. Problemy teoretyczne, red. E. Szczęsna, E. Kasperski, Kraków 2010;

Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, red. T. Bilczewski, Kraków 2010;

Komparatystyka dla humanistów. Podręcznik akademicki, red. M. Dąbrowski, Warszawa 2011;

M. Czeremski, Struktura mitów, Kraków 2009;

literatura podmiotu i przedmiotu wybrana przez osobę prowadzącą dany blok tematyczny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kűnstler-Langner
Prowadzący grup: Danuta Kowalewska, Danuta Kűnstler-Langner, Waldemar Skrzypczak, Marcin Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na konwersatorium komparatystycznym student zapoznaje się z wybranymi tematami literatury różnych obszarów językowych (np. literatury polskiej, angielskiej, niemieckiej, australijskiej), poznaje kategorie i zagadnienia komparatystyczne, elementy komparatystycznej teorii literatury, wybrane aspekty komparatystyki kulturowej. Zajęcia uwzględniają zagadnienia komparatystyki literackiej oraz powinowactwo literatury i sztuk wizualnych. Student poznaje historię komparatystyki i ważne dzieła literackie różnych obszarów kulturowych.

Pełny opis:

Zajęcia są prowadzone przez zespół specjalistów z zakresu literatury polskiej, angielskiej, niemieckiej i obszaru Australii.

Temat konwersatorium: Człowiek wobec cywilizacji.

Konwersatorium jest poświęcone takim zagadnieniom, jak: człowiek a cywilizacja, przemijanie, odczucia cielesności, człowiek wobec śmierci. Student rozwija wiedzę na te tematy, interpretuje wybrane lektury, bada zagadnienia w kontekście kultury, porusza się w przestrzeni dzieł sztuki. Uzyskuje wiedzę na temat literatury, kultury i sztuk wizualnych.

Literatura:

Komparatystyka dzisiaj. Tom 1. Problemy teoretyczne, red. E. Szczęsna, E. Kasperski, Kraków 2010;

Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, red. T. Bilczewski, Kraków 2010;

Komparatystyka dla humanistów. Podręcznik akademicki, red. M. Dąbrowski, Warszawa 2011;

M. Czeremski, Struktura mitów, Kraków 2009;

literatura podmiotu i przedmiotu wybrana przez osobę prowadzącą dany blok tematyczny.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)