Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura i kultura w kontekście współczesnych badań interdyscyplinarnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-SDL-LiK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Literatura i kultura w kontekście współczesnych badań interdyscyplinarnych
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

30 g. - praca na konwersatorium

10 g. - konsultacje

Praca własna studenta: 10 g.

Efekty uczenia się - wiedza:

W3

Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U2

Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1

Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Konwersatorium "Literatura i kultura w kontekście współczesnych badań interdyscyplinarnych" poświęcone jest interdyscyplinarnym badaniom na obszarze dyscyplin humanistycznych. Ma umożliwić doktorantom porównanie i konfrontację różnych postaw metodologicznych w odniesieniu do rozmaitych problemów poznawczych współczesnej humanistyki.

Pełny opis:

Prowadzący konwersatorium "Literatura i kultura w kontekście współczesnych badań interdyscyplinarnych" prezentują rozmaite strategie metodologiczne (filologiczne, kulturoznawcze, komparatystyczne), uwypuklając interdyscyplinarny wymiar badań humanistycznych oraz odwołując się do własnych doświadczeń badawczych. Celem zajęć jest krytyczna prezentacja różnych metod badawczych w kontekście kluczowych problemów współczesnej humanistyki.

Literatura:

Literaturę przedmiotową zestawiają osoby prowadzące poszczególne segmenty dydaktyczne konwersatorium.

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywna obecność na zajęciach: ustna lub pisemna weryfikacja przyswojonej wiedzy i umiejętności przez prowadzącego podczas zajęć 2. Na koniec kursu rozmowa indywidualna weryfikująca przyswojoną wiedzę i umiejętności lub praca pisemna dotycząca zagadnień uprzednio uzgodnionych z prowadzącym.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Brzostek
Prowadzący grup: Paweł Bohuszewicz, Dariusz Brzostek, Marzenna Cyzman, Monika Tokarzewska, Katarzyna Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Brzostek
Prowadzący grup: Paweł Bohuszewicz, Dariusz Brzostek, Marzenna Cyzman, Monika Tokarzewska, Katarzyna Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Brzostek
Prowadzący grup: Paweł Bohuszewicz, Dariusz Brzostek, Marzenna Cyzman, Monika Tokarzewska, Katarzyna Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.