Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wybrane problemy glottodydaktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-SDL-WPG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy glottodydaktyki
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Orientation in general linguistics.

Orientacja w problematyce jezykoznawczej.


Kurs zostanie w całości przeprowadzony w semestrze LETNIM (20h).

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher (godziny kontaktowe):

- participation in classes - 20 hrs.


Self-study hours (samokształcenie):

- preparation for classes (przygotowanie do zajęć) - 10 hrs.

- preparation for assignments (przygotowanie zadań domowych) - 10 hrs.


Altogether: 40 hrs. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma szczegółową wiedzę w zakresie nauczania języków obcych


E_W01 studenci posiadają orientację w obszarze teoretycznych założeń glottodydaktyki (podstaw językoznawczych i psychologicznych)


Efekty uczenia się - umiejętności:

E_U08 studenci potrafią konstruować lekcje języka obcego na poziomie struktury ogólnej (prezentacja materiału językowego, ćwiczenie oraz zastosowanie nabytych sprawności w komunikacji) oraz na poziomie technik nauczanie nakierowanych na owe sprawności w ujęciu szczegółowym (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie); oraz strukturalno-funkcjonalne elementy organizacji języka (wymowa, słownictwo, składnia języka obcego)


Metody dydaktyczne:

lecture, seminar.

Praca zdalna za pomoca platformy Microsoft teams oraz USOS (e-maile)


Seminarium 20 h odbedzie sie w semestrze letnim. Poprzedzone zostanie informacja do grupy przez USOS wraz z instrukcjami dotyczacymi szczegółów technicznych realizacji, metod oraz kryteriów szczegółowych zwiazanych z zadaniami.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Skrócony opis:

Students will be familiarized with the constellation of theoretical reference points in the area of language acquisition, learning and teaching.

Studenci zapoznają się z konstelację odniesień teoretycznych w obszarze nabywania jezyka, uczenia się języka oraz nauczania języka.

Pełny opis:

Psychological leanings of the theory of learning (behaviourism and cognitive psychology). Cognitive, emotive, social and cultural aspects of language learning. Contrastive analysis and interference. Error correction. Main approaches and methods in language teaching (direct method, grammar-translation method, audio-lingual method, cognitive code learning theory, etc.). Teaching techniques.

Podstawy psychologiczne na temat teorii uczenia się (behawioralne oraz kognitywne/poznawcze). Poznawcze, emocjonalne, społeczne oraz kulturowe aspekty uczenia się języka obcego. Analiza kontrastywna i pojęcie interefrencji. Porawianie błędów. Główne podejścia i metody w nauczaniu języka: metoda bezpośrednia, gramatyczno-tłumaczeniowa, audiolingwalna, metoda świadomego uczenia się kodu, itp.) Techniki nauczania.

Literatura:

H. Douglas Brown. Principles of Language learning and teaching. (notes and handouts)

Waldemar Skrzypczak. Communicative skills and beyond.

Notes and handouts on cognitive linguistics and text linguistics.

Metody i kryteria oceniania:

Graded credit on the basis of:

Active involvement/Aktywne u czestnictwo w sesjach (20%)

Preparation for classes / przygotowanie do zajęć (20%)

Analytic tasks, essays and work-sheets / Zadania analityczne, eseje, arkusze odpowiedzi (20%)

Final test and above / Za test końcowy (40%)

Very good – 91-100% (5.0)

Good plus – 86-90% (4+)

Good – 76-85% (4.0)

Satisfactory plus – 70-75% (3+)

Satisfactory – 60-69% (3.0)

Fail – 0-59% (2)

Praktyki zawodowe:

N/A

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Skrzypczak
Prowadzący grup: Waldemar Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

As in A.

Pełny opis:

As in A.

Literatura:

As in A.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Skrzypczak
Prowadzący grup: Waldemar Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Students will be familiarized with the constellation of theoretical reference points in the area of language acquisition, learning and teaching.

Studenci zapoznają się z konstelację odniesień teoretycznych w obszarze nabywania jezyka, uczenia się języka oraz nauczania języka.

Pełny opis:

Psychological leanings of the theory of learning (behaviourism and cognitive psychology). Cognitive, emotive, social and cultural aspects of language learning. Contrastive analysis and interference. Error correction. Main approaches and methods in language teaching (direct method, grammar-translation method, audio-lingual method, cognitive code learning theory, etc.). Teaching techniques.

Podstawy psychologiczne na temat teorii uczenia się (behawioralne oraz kognitywne/poznawcze). Poznawcze, emocjonalne, społeczne oraz kulturowe aspekty uczenia sie jezyka obcego. Analiza kontrastywna i pojecie interefrencji. Porawianie błędów. Główne podejścia i metody w nauczaniu jezyka: metoda bezposrednia, gramatyczno-tłumaczeniowa, audi-lingwalna, meroda świadomego uczenia sie kodu, itp.) Techniki nauczania.

Literatura:

H. Douglas Brown. Principles of Language learning and teaching. (notes and handouts)

Waldemar Skrzypczak. Communicative skills and beyond.

Notes and handouts on cognitive linguistics and text linguistics.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)