Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Intensive Polish Course

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-SKJPO-IPC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Intensive Polish Course
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 30.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Poziom kształcenia będzie dostosowany do posiadanych kompetencji kulturowych, wynikających z odmienności kręgu kulturowego, w którym słuchacz został wychowany.

Całkowity nakład pracy studenta:

40 ECTS = 1200 godz.

1. godziny realizowane z udziałem nauczycieli – 800 godzin

2. czas poświęcony na pracę indywidualną słuchacza – 400 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

EK_W01: zna gramatykę na poziomie A2/B1,

EK_W02: zna słownictwo na poziomie A2/B1,

EK_W03: zna reguły posługiwania się określonymi odmianami języka w zależności od sytuacji komunikacyjnej,


Efekty uczenia się - umiejętności:

EK_U01: rozumie czytane teksty i słuchane wypowiedzi: preparowane z poziomu A2/B1, a także mniej skomplikowane teksty oryginalne.

EK_U02: rozumie wypowiedzi zróżnicowane środowiskowo, teksty żartobliwe, ironiczne,

EK_U03: rozumie krótsze wypowiedzi ciągłe (ogłoszenie, komunikat, post, SMS), rozumie znaczenie wypowiedzi pisemnych (nakaz, zakaz, ostrzeżenie),

EK_U04: rozumie dłuższe wypowiedzi ciągłe (program radiowy czy telewizyjny, film), rozumie znaczenie wypowiedzi urzędowych, użytkowych i prasowych,

EK_U05: może włączyć się do rozmowy i wziąć czynny udział w dyskusji, umie prowadzić rozmowy telefoniczne, komunikować się za pomocą komunikatorów internetowych, wysyłać listy tradycyjne i elektroniczne,

EK_U06: umie wyszukać ważnych informacje w tekście i je przekształcić,

EK_U07: posługuje się odmianą oficjalną i nieoficjalną w zależności od potrzeby komunikacyjnej,

EK_U08: umie wyszukać ważnych informacji w tekście i je przekształcić,

EK_U09: potrafi komponować i redagować teksty (streszczać, rozwijać, przekształcać i dostosowywać wypowiedź do określonych potrzeb).

EK_U010: potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do rozpoznawania i opisu wybranych elementów kultury materialnej – dokonywać ich zestawienia z elementami rodzimych wytworów kultury,

EK_U011: potrafi samodzielnie pracować wedle celów i wskazówek,


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

EK_K01: potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę oraz zorganizować pracę swoją lub zespołu w sposób efektywny,

EK_K02: ma świadomość swojej wiedzy z zakresu gramatyki i leksyki, zabiega o jej poszerzenie,

EK_K03: zabiega o propagowanie tworzenia poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych, jako koniecznych elementów fortunnej komunikacji,

EK_K04: potrafi rozszerzać wiedzę o wymiar interdyscyplinarny,

EK_K05: potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce, będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych wyzwań w interakcji z Polakami.


Metody dydaktyczne:

metody podające:

- elementy wykładu,

- pogadanka,

- wyjaśnienie,

- prezentacja,

metody poszukujące:

- dyskusja dydaktyczna,

- metoda problemowa,

- praca ze źródłami tradycyjnymi i elektronicznymi,

metody praktyczne:

- ćwiczenia,

- gry językowe,

- projekty,

- sprawdziany.


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody integracyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozwijanie językowych kompetencji komunikacyjnych, nauka wszystkich sprawności językowych, doskonalenie umiejętności samokształcenia, rozwijanie umiejętności korzystania z materiałów źródłowych, kształtowanie postaw opartych na zaufaniu, szacunku, tolerancji, wprowadzenie do polskiej kultury i zwyczajów.

Jest to również wprowadzenie do podstawowych zagadnień z kultury materialnej dziedzictwa narodowego Polski, zaznajomienie słuchaczy z podstawową nomenklaturą, nazwami zabytków i miejsc.

Pełny opis:

1. MÓWIENIE I KOMUNIKACJA

 Ludzie: relacje w rodzinie, w pracy/ szkole, w sąsiedztwie, między narodami; emocje,

 Życie codzienne,

 Mieszkanie, miejsca do życia,

 Usługi, zawody,

 Edukacja,

 Praca,

 Biznes,

 Czas wolny, kultura, hobby,

 Sport, rekreacja,

 Zakupy,

 Reklama,

 Jedzenie, Polska od kuchni,

 Podróżowanie, turystyka,

 Media,

2. POLSKIE TRADYCJE I OBYCZAJE – DAWNIEJ I DZIŚ

 Wszystkich Świętych, Wigilia, Boże Narodzenie, sylwester i Nowy Rok, Wielkanoc

 andrzejki, mikołajki, Tłusty Czwartek, Pierwszy Dzień Wiosny

3. ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE

 Odmiana przez wszystkie przypadki rzeczownika, zaimka, przymiotnika; funkcje poszczególnych przypadków;

 Koniugacja czasowników; czasowniki prefiksalne; wybrane czasowniki nieregularne; tryby czasownika; nieosobowe formy czasownika (można, trzeba, warto; formy z „się”, imiesłowy); składnia czasowników,

 Spójniki,

 Przyimki – łączliwość z rzeczownikami,

 Wybrane partykuły,

 Odmiana i składnia liczebnika.

4. WYMOWA.

5. ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH.

6. REDAGOWANIE TEKSTÓW.

7. SŁUCHANIE.

9. JĘZYK I KULTURA.

Literatura:

- Lechowicz J., Podsiadły J., 2001, Ten, ta, to. Ćwiczenia nie tylko gramatyczne dla cudzoziemców, Łódź.

- Machowska J., 2011, Gramatyka? Ależ tak! Ćwiczenia gramatyczne na poziomie A2, Kraków.

- Małolepsza M., Szymkiewicz A., Hurra!!! Po polsku 1-3, Kraków (podręcznik + zeszyt ćwiczeń).

- Pelc T., 1997, Teraz polski. Gry i ćwiczenia komunikacyjne, Łódź.

- Polski krok po kroku 1-2, oprac. zbiorowe, Kraków (podręcznik + zeszyt ćwiczeń).

- Piotrowska-Rola E., Porębska M., 2017, Polski jest cool, nowa edycja (podręcznik + zeszyt ćwiczeń).

- Serafin B., Achtelik A., 2001, Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych, Katowice.

- Seretny A., 2003, A co to takiego? Obrazkowy słownik języka polskiego, Kraków.

Metody i kryteria oceniania:

- testy,

- egzamin semestralny i egzamin końcowy,

- obecność,

- aktywność podczas zajęć

Ocena będzie stanowić średnią z powyższych wg poniższej punktacji:

93-100% - bardzo dobry (5)

85-92% - dobry plus (4,5)

77-84% - dobry (4)

69-76% - dostateczny plus (3,5)

60-68% - dostateczny (3)

0-59% - niedostateczny (2)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 400 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend, Agnieszka Szolc
Prowadzący grup: Karolina Pluskota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 400 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend, Karolina Pluskota
Prowadzący grup: Karolina Pluskota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 400 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend, Anna Gleb-Giedrys, Karolina Pluskota, Kinga Wawrzyniak
Prowadzący grup: Małgorzata Berend, Anna Gleb-Giedrys, Michalina Koniuk, Emilia Kubicka, Anetta Luto-Kamińska, Filip Olkiewicz, Karolina Pluskota, Agnieszka Szolc, Kinga Wawrzyniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 400 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend, Anna Gleb-Giedrys, Monika Goszczyńska, Karolina Pluskota
Prowadzący grup: Anna Gleb-Giedrys, Monika Goszczyńska, Michalina Koniuk, Anetta Luto-Kamińska, Karolina Pluskota, Agnieszka Szolc, Kinga Wawrzyniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 400 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend
Prowadzący grup: Monika Goszczyńska, Michalina Koniuk, Filip Olkiewicz, Karolina Pluskota, Agnieszka Szolc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 400 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend
Prowadzący grup: Anna Gleb-Giedrys, Michalina Koniuk, Dominika Mafutala-Makuch, Filip Olkiewicz, Karolina Pluskota, Agnieszka Szolc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)