Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot kierunkowy: ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-SKJPO-KD0-EKON7 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot kierunkowy: ekonomia
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli - uczestnictwo w zajęciach (60 godz.):


1) Podstawy zarządzania: dr Mariusz Czupich (10 godz.)

2) Podstawy ekonomii: dr Małgorzata Szczepaniak (10 godz.)

3) Podstawy przedsiębiorczości - projekty: mgr Tomasz Grodzicki (10

godz.)

4) Wyzwania rozwoju - projekty UE: dr Maria Kola-Bezka (10 godz.)

5) Współczesna reklama: dr Joanna Petrykowska (4 godz.)

6) Marketing społeczny: dr hab. Dawid Szostek, prof. UMK (4 godz.)

7) Zrównoważony rozwój: mgr Paweł Brzustewicz (4 godz.)

8) Oblicza sztucznej inteligencji: dr hab. Justyna Łapińska, prof. UMK

(4 godz.)

9) Różnice kulturowe w zarządzaniu: prof. dr hab. A. Glińska-Neweś (4

godz.)


Czas poświęcony na pracę indywidualna studenta - opracowanie zadań (w zależności od poziomu znajomości języka 20-30 godz.)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1-wyjaśnia podstawowe pojęcia z dziedziny nauk o zarządzaniu

W1: Uczeń zna podstawowe relacje zachodzące na wewnątrz podmiotów ekonomicznych oraz w ich otoczeniu makroekonomicznym – K_W02 W2: Uczeń zna ogólne zasady funkcjonowania rynku – K_W02, K_W12

W1: student ma wiedzą o celu biznesplanu i podstawowych analizach wykorzystywanych przy pisaniu biznesplanu

W1: student ma wiedzę o podstawowych narzędziach wykorzystywanych do opracowywania projektów finansowanych ze środków UE W1: Zna podstawowe założenia i rodzaje reklam. W2: Zna najczęściej wykorzystywane techniki przekazywania treści reklamy. W3. Zna znaczenie wykorzystania emocji w reklamie. "W1: Definiuje marketing społeczny i rozumie jego związek z marketingiem ""klasycznym"" - K_W01

W2: Nazywa korzyści marketingu społecznego dla poszczególnych grup beneficjentów - K_W10

W3: Zna rodzaje zachowań, na których koncentruje się marketing społeczny - K_W10" Student zna pojęcie i charakterystyczne cechy koncepcji zrównoważonego rozwoju Wymienia i opisuje podstawowe zastosowania sztucznej inteligencji.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1-analizuje współczesne koncepcje zarządzania w przedsiębiorstwach

U1- student potrafi sporządzić uproszczoną wersję biznesplanu U1: Uczeń potrafi przeprowadzić podstawową analizę procesu gospodarowania w zakresie uwarunkowań wewnętrznych przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowego i otoczenia makroekonomicznego –K_U01 U1: student wykorzystuje wiedzę z zakresu zarządzania projektami do opracowania wybranych elementów projektu U1. Identyfikuje podstawowe rodzaje reklam. "U1: Potrafi odróżnić marketingową kampanię społeczną od marketingowej kampanii komercyjnej - K_U03

U2: Analizuje kampanię społeczną i wyodrębnia składowe poszczególnych elementów marketingu MIX - K_U03" Student potrafi wskazać działania biznesowe prowadzące do rozwiązania środowiskowych i społecznych problemów Formułuje możliwe rozwiązania problemów wpisujących się w życie społeczne i gospodarcze z wykorzystaniem SI


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. : Komunikatywnie formułuje i przekazuje myśli, opinie i wszelkie informacje na temat poznanych zagadnień związanych z reklamą "K1: Jednoznacznie i komunikatywnie formułuje i przekazuje swoje myśli, opinie i spostrzeżenia, dotyczące kampanii społecznych - K_K03

K2: Zdobywa informacje na temat kampanii społecznych (istota, cele, komunikowane korzyści, osiągnięte rezultaty, elementy marketingu MIX) - K_K02

K3: Identyfikuje i ocenia dylematy etyczne związane ze stosowaniem negatywnych emocji w kampaniach społecznych - K_K04" Student rozwija kompetencje krytycznego myślenia Aktywnie uczestniczy w pracach i dyskusjach dotyczących zagadnień związanych z SI


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny i problemowy; dyskusja; rozwiązywania testów i zadań, metoda ćwiczeniowa, metody służące prezentacji treści (kształcenie online), Ćwiczenia: pogadanka, wykład konwersatoryjny, studium przypadku

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku
- SWOT

Pełny opis:

Na wykładzie poruszane są następujące zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia dotyczące organizacji i zarządzania; rodzaje organizacji, zasoby organizacji, cele

2. Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem – benchmarking, outsourcing, lean management, total quality management, franchising

3. Etyka w biznesie – społeczna odpowiedzialność biznesu, Fair trade

1. Wprowadzenie do ekonomii W1, W2 (przedmiot ekonomii, ekonomia pozytywna i normatywna, metoda ekonomii, model granicy możliwości produkcyjnych oraz model ruchu okrężnego w gospodarce). 2. Podstawowe prawa i pojęcia ekonomiczne W1,W2 (rynek jako mechanizm regulacji, podmioty gospodarki rynkowej, popyt, prawo popytu, podaż, prawo podaży, czynniki wpływające na popyt i podaż, elastyczność popytu i podaży) 3. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący W1,W2, U1, U2 (teorie przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo i jego funkcje w gospodarce, analiza otoczenia makroekonomicznego przedsiębiorstwa w tym działań państwa podejmowanych w ramach polityki stabilizacyjnej) 4. Rachunek dochodu narodowego W1, U1, (różne sposoby pomiaru aktywności gospodarczej, podejście krótkookresowe i długookresowe w zakresie wyznaczania równowagi, zróżnicowanie rozwoju gospodarczego na świecie). 1. Projekty jako odpowiedź na wyzwania rozwojowe w UE. 2. Jak przeprowadzić diagnozę sytuacji. Wykorzystanie analizy SWOT. 3. Jak dokonać identyfikacji problemów. Wykorzystanie drzewa problemów. 4. Jak poprawnie sformułować cele. Wykorzystanie drzewa celów i filtra SMART. 5. Jak opisać logikę interwencji w projekcie. Wykorzystanie matrycy logicznej. 1. Istota i cele reklamy W1. Rodzaje reklamy ze względu na realizowane cele W1. Rodzaje reklamy ze względu na środki przekazu W1. Product Palcement W1. Techniki przekazywania tresci reklamy W2. Wykorzystanie emocji w reklamieW3. "W ramach przedmiotu prowadzonę są ćwiczenia.

1. Poszukiwanie pomysłu na biznes: źródła pomysłów na biznes, ocena pomysłu na biznes

2. Zakładanie własnego przedsiębiorstwa: źródła finansowania, formy działalności gospodarczej, wybór nazwy firmy, formy opodatkowania, rejestracja firmy,

3. Biznesplan – podstawy teoretyczne: istota biznesplanu, cel i funkcje biznesplanu, formy i rodzaje biznesplanu, odbiorcy biznesplanu

4. Konstrukcja i struktura biznesplanu: Streszczenie, Charakterystyka przedsiębiorstwa, Charakterystyka produktu/usługi, Analiza rynku, Analiza SWOT i TOWS, Cele przedsiębiorstwa, Plan marketingowy / strategia marketingowa, Plan działalności operacyjnej, Plan organizacji i zarządzania, Plan zatrudnienia, Harmonogram głównych zamierzeń, Plan finansowy / analiza finansowa, Załączniki

Celem wykładu jest przybliżenie studentom następujących zagadnień:

Celem ćwiczeń jest:

1. analiza podstawowych zagadnień nt marketingu społecznego (W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2, K3)

2. analiza przejawów wykorzystania marketingu społecznego na przykładzie konkretnych studiów przypadku i kampanii społecznych (W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2, K3)

3. wyjaśnienie istoty, celów oraz elementów marketingu MIX w odniesieniu do marketingu społecznego na wybranych przykładach (W1, U1, U2, K1, K2, K3)

4. analiza i przygotowanie przykładów wykorzystania w praktyce założeń marketingu społecznego (np. opisanie kampanii społecznej, etc.), a następnie ich wspólna analiza na zajęciach (W1, W3, U1, U2, K1, K2, K3)

5. analiza korzyści, wynikających dla organizacji i społeczności z wykorzystywania założeń koncepcji marketingu społecznego (W2, W5, U1, U2, K1, K2, K3)" Zajęcia obejmują następujące tematy: 1. Pojęcie, wartości i cele zrównoważonego rozwoju; 2. Wdrażanie zrównoważonego rozwoju w organizacji Prezentowane w trakcie zajęć zagadnienia teoretyczne dotyczą istoty sztucznej inteligencji, problemu definiowania pojęcia, zastosowań w praktyce, korzyści związanych z wdrażaniem rozwiązań opartych na SI a także aspektów etycznych związanych z SI. W trakcie zajęć studenci włączani są w proces dydaktyczny poprzez samodzielne lub grupowe wykonanie określonych zadań związanych Zajęcia zakładają aktywne uczestnictwo studentów w dyskusjach i zadaniach realizowanych grupowo lub indywidualnie.

Literatura:

A. Przegalińska, P. Oksanowicz, Sztuczna inteligencja. Nieludzka, arcyludzka, Wydawnictwo Zank, Warszawa 2020.

Anna Zorska, Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007.

B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz, S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa 2011.

Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

Centrum PISOP, Skrypt ABC tworzenia projektu, https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwib9qaIqeXpAhWpsaQKHRU4D-cQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fcaritaspoznan.pl%2Fupload%2Fskrypt-abc-tworzenia-projektu-nowy%2520(1).pdf&usg=AOvVaw2u4OGvdvRnalyMHwumJR5b.

Henry Mintzberg, Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

J.Adamczyk, T. Nitkiewicz, Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.

Joseph Stiglitz, Globalizacja, PWN, Warszawa 2005.

K.Janiszewska, J.Kall, Strategia reklamowa, PWE, Warszawa 2012.

Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.

Krzysztof Kietliński, Victor Martinez Reyes, Tadeusz Oleksyn, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2005.

Pawlak M., Zarządzanie projektami, WN PWN, Warszawa 2014.

Philip Kotler, Nancy R. Lee, Social Marketing: Influencing Behaviors for Good, SAGE Publications, Los Angeles (etc.) 2008.

Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. 1−2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Wirkus M. (red.), Zarządzanie projektami i procesami: teoria i przypadki praktyczne, Difin, Warszawa 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie opracowanych studiów przypadków: W1 (+++), U1 (+++) Uczestnictwo w wykładach. Aktywność na zajęciach. Rozwiązywanie zadań. Przedmiot kończący się zaliczeniem na ocenę. Metody: W1, U1: zadania do wykonania w karcie pracy. Studium przypadku (case study) realizowane podczas zajęć, aktywne uczestnictwo w dyskusjach. Pisemna praca zaliczeniowa. Zaliczenie na podstawie uzyskania co najmniej 60% punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend, Aldona Glińska-Neweś, Tomasz Grodzicki
Prowadzący grup: Paweł Brzustewicz, Mariusz Czupich, Aldona Glińska-Neweś, Tomasz Grodzicki, Maria Kola-Bezka, Justyna Łapińska, Joanna Petrykowska, Małgorzata Szczepaniak, Dawid Szostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend
Prowadzący grup: Mariusz Czupich, Tomasz Grodzicki, Maria Kola-Bezka, Małgorzata Szczepaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend
Prowadzący grup: Mariusz Czupich, Tomasz Grodzicki, Maria Kola-Bezka, Małgorzata Szczepaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.