Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot kierunkowy: współczesne stosunki międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-SKJPO-KD0-WSM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Przedmiot kierunkowy: współczesne stosunki międzynarodowe
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz.: liczba godzin realizowana przy udziale wykładowcy.

20 godz.: nakład pracy własnej studenta poza zajęciami (przygotowanie do zajęć, rozwiązywanie kart pracy).


50 godz.: łączny nakład pracy w ramach kursu.


Efekty uczenia się - wiedza:

EK_W01.1: zna słownictwo specjalistyczne z wybranej dziedziny

EK_W01.2: zna i rozumie terminy naukowe z wybranej dziedziny

EK_W01.3: zna podstawowe informacje z wybranej dziedziny

Efekty uczenia się - umiejętności:

EK_U01.1: umie wytłumaczyć najważniejsze pojęcia z wybranej dziedziny

EK_U01.2: potrafi selekcjonować i oceniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

EK_K01.1: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, doskonalenia umiejętności, poszerzania wiedzy

EK_K01.2: ma świadomość swojej wiedzy z wybranej dziedziny, zabiega o jej poszerzenie

EK_K01.3: rozumie i potrafi wytłumaczyć zastosowanie wybranej dziedziny w życiu społecznym i gospodarczym


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- giełda pomysłów
- obserwacji
- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu umożliwienie studentom nabycia wiedzy z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli wybranych państw (m.in. USA, Chin, Rosji i Polski), regionów geopolitycznych oraz organizacji międzynarodowych (np. ONZ, UE) w kształtowaniu pozimnowojennego ładu światowego.

Pełny opis:

Zagadnienia prezentowane w ramach kursu dzielą się na dwie grupy, wyszczególnione poniżej.

Część ogólna (wprowadzająca):

1. Zajęcia inauguracyjne, zapoznanie z kryteriami oceniania, wprowadzenie do terminologii z zakresu stosunków międzynarodowych

2. Metodologia stosunków międzynarodowych, analiza i interpretacja danych

3. Formy państw współczesnych

4. Ewolucja ładu międzynarodowego po II wojnie światowej

Część szczegółowa (charakterystyka pozycji międzynarodowej państw, regionów i organizacji międzynarodowych i ich znaczenia w procesie kształtowania ładu globalnego):

5. Stany Zjednoczone

6. Unia Europejska

7. Procesy globalizacji i regionalizacji, ONZ, współpraca transatlantycka

8. Chińska Republika Ludowa

9. Rosja, obszar poradziecki, Europa Środkowa i Wschodnia

10. Bliski Wschód

11. Azja Wschodnia, Południowa i Południowo-Wschodnia

12. Australia i Oceania

13. Afryka

14. Ameryka Środkowa i Południowa

15. Polska

Literatura:

Literatura podstawowa:

E. Cziomer (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki polityczne w XXI wieku – geneza, struktury, funkcje i procesy polityczne, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2015.

Literatura uzupełniająca

E. Cziomer (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe: wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2014.

S. Sagan, K. Mingst, Podstawy stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

V. Serzhanova, Nauka o państwie współczesnym, LexisNexis, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

materiały przekazywane przez prowadzącego w trakcie kursu.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do wystawienia oceny końcowej są następujące elementy:

- test zaliczeniowy pod koniec kursu (50%),

- przygotowanie prezentacji multimedialnej na zadany temat (w parach; 20%),

- rozwiązanie zadanej karty pracy (20%); w toku semestru Studenci otrzymają pięć kart pracy do samodzielnego wykonania, a na ocenę końcową złoży się suma punktów uzyskanych za rozwiązanie czterech kart pracy (najwyższe oceny),

- obecność na zajęciach (maksymalnie dwie nieobecności; 10%).

UWAGA!

Na każdych zajęciach będzie możliwość zdobycia punktu za aktywność. Uzyskanie 10-15 punktów skutkuje podniesieniem oceny końcowej o jeden stopień, a liczba punktów w przedziale 5-9 – o pół stopnia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend, Michał Dahl
Prowadzący grup: Michał Dahl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend
Prowadzący grup: Michał Dahl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend
Prowadzący grup: Michał Dahl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.