Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-SKJPO-PNJP-30Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka polskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Słuchacz zostanie poddany wstępnej ankiecie oceniającej jego wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie, którego dotyczy przedmiot. Poziom kształcenia będzie dostosowany do posiadanych już kompetencji kulturowych, wynikających z odmienności kręgu kulturowego, w którym słuchacz został wychowany.

Całkowity nakład pracy studenta:

3 ECTS = ok. 90 godz.

1. godziny realizowane z udziałem nauczycieli – 30 godzin

2. czas poświęcony na pracę indywidualną słuchacza – 60 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

EK_W01: słuchacz zna gramatykę na wybranym poziomie,

EK_W02: zna słownictwo na wybranym poziomie,

EK_W03: słuchacz zna reguły posługiwania się określonymi odmianami języka w zależności od sytuacji komunikacyjnej.


Efekty uczenia się - umiejętności:

EK_U01: słuchacz umie określić temat czytanego tekstu, słuchanej wypowiedzi,

EK_U02: słuchacz rozumie wypowiedzi zróżnicowane środowiskowo, teksty żartobliwe, ironiczne,

EK_U03: słuchacz rozumie krótsze wypowiedzi ciągłe (ogłoszenie, komunikat, post, SMS), rozumie znaczenie wypowiedzi pisemnych (nakaz, zakaz, ostrzeżenie),

EK_U04: słuchacz rozumie dłuższe wypowiedzi ciągłe (program radiowy czy telewizyjny, film), rozumie znaczenie wypowiedzi urzędowych, użytkowych i prasowych,

EK_U05: słuchacz może włączyć się do rozmowy i wziąć czynny udział w dyskusji, umie prowadzić rozmowy telefoniczne, komunikować się za pomocą komunikatorów internetowych, wysyłać listy tradycyjne i elektroniczne,

EK_U06: słuchacz umie wyszukać ważne informacje w tekście i je przekształcić,

EK_U07: słuchacz posługuje się odmianą oficjalną i nieoficjalną w zależności od potrzeby komunikacyjnej,

EK_U08: słuchacz umie wyszukać ważne informacje w tekście i je przekształcić,

EK_U09: słuchacz potrafi komponować i redagować teksty (streszczać, rozwijać, przekształcać i dostosowywać wypowiedź do określonych potrzeb).

EK_U010: słuchacz potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do rozpoznawania i opisu wybranych elementów kultury materialnej – dokonywać ich zestawienia z elementami rodzimych wytworów kultury,

EK_U011: słuchacz posiada umiejętność rozpoznawania wybranych zabytków Torunia i regionu, jest w stanie samodzielnie nazwać teksty kultury związane z lokalnym dziedzictwem narodowym.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

EK_K01: słuchacz potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę oraz zorganizować pracę swoją lub zespołu w sposób efektywny,

EK_K02: słuchacz ma świadomość swojej wiedzy z zakresu gramatyki i leksyki, zabiega o jej poszerzenie,

EK_K03: słuchacz zabiega o propagowanie tworzenia poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych, jako koniecznych elementów fortunnej komunikacji,

EK_K04: słuchacz potrafi rozszerzać wiedzę o wymiar interdyscyplinarny,

EK_K05: słuchacz potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce, będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych wyzwań w interakcji z Polakami.


Metody dydaktyczne:

metody podające:

- elementy wykładu,

- pogadanka,

- wyjaśnienie,

- prezentacja,

metody poszukujące:

- dyskusja dydaktyczna,

- metoda problemowa,

- praca ze źródłami tradycyjnymi i elektronicznymi,

metody praktyczne:

- ćwiczenia,

- gry językowe,

- projekty.


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozwijanie językowych kompetencji komunikacyjnych, kształcenie różnych sprawności językowych, doskonalenie umiejętności samokształcenia, kształtowanie postaw opartych na zaufaniu, szacunku, tolerancji.

Pełny opis:

1. MÓWIENIE I KOMUNIKACJA

 Ludzie: relacje w rodzinie, w pracy/ szkole, w sąsiedztwie, między narodami; emocje,

 Życie codzienne,

 Mieszkanie, miejsca do życia,

 Usługi, zawody,

 Praca,

 Czas wolny, kultura, hobby,

 Zakupy,

 Jedzenie, Polska od kuchni,

 Podróżowanie, turystyka.

2. POLSKIE TRADYCJE I OBYCZAJE.

3. ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE

 Odmiana przez przypadki rzeczownika, zaimka, przymiotnika; funkcje poszczególnych przypadków;

 Koniugacja czasowników;

 Spójniki, m.in. który jako składnik zespolenia;

 Przyimki – łączliwość z rzeczownikami;

 Odmiana i składnia liczebnika.

4. WYMOWA.

5. ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH.

6. REDAGOWANIE TEKSTÓW, np.:

 Ogłoszenie,

 SMS,

 Życzenia, kartki z wakacji, pozdrowienia, podziękowania,

 Listy / e-maile prywatne i formalne,

 CV, list motywacyjny,

 Streszczenie,

 Opis osoby, krajobrazu, sytuacji,

 Recenzja filmu/książki,

 Relacja z podróży,

 Opowiadanie,

 Ankieta.

7. SŁUCHANIE

Odbiór i analizowanie tekstów typu:

 komunikaty na dworcu, na lotnisku, w hipermarkecie, w przychodni,

 rozmowy telefoniczne z biurem obsługi, z urzędnikami w różnych instytucjach,

 programy telewizyjne, seriale, filmy,

 piosenki.

Literatura:

- Lechowicz J., Podsiadły J., 2001, Ten, ta, to. Ćwiczenia nie tylko gramatyczne dla cudzoziemców, Łódź.

- Lipińska E., Dąmbska E. G., 2016, Pisać jak z nut. Podręcznik rozwijający sprawność pisania. Dla obcokrajowców na poziomie B1+/B2, Kraków.

- Machowska J., 2011, Gramatyka? Ależ tak! Ćwiczenia gramatyczne na poziomie A2, Kraków.

- Małolepsza M., Szymkiewicz A., Hurra!!! Po polsku 1-3, Kraków (podręcznik + zeszyt ćwiczeń).

- Pelc T., 1997, Teraz polski. Gry i ćwiczenia komunikacyjne, Łódź.

- Polski krok po kroku 1-2, oprac. zbiorowe, Kraków (podręcznik + zeszyt ćwiczeń).

- Piotrowska-Rola E., Porębska M., 2017, Polski jest cool, nowa edycja (podręcznik + zeszyt ćwiczeń).

Metody i kryteria oceniania:

- ćwiczenia,

- obecność,

- aktywność podczas zajęć,

- zadania domowe.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend, Karolina Pluskota
Prowadzący grup: Karolina Pluskota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozwijanie językowych kompetencji komunikacyjnych, doskonalenie umiejętności samokształcenia, rozwijanie umiejętności korzystania z materiałów źródłowych, wdrożenie poczucia odpowiedzialności za swoją obecność w społeczności akademickiej, kształtowanie postaw opartych na zaufaniu, szacunku, tolerancji.

Jest to również wprowadzenie do podstawowych zagadnień z kultury materialnej dziedzictwa narodowego Polski, zaznajomienie słuchaczy z podstawową nomenklaturą, nazwami zabytków i miejsc, wprowadzenie ich do rozumienia roli wychowania w rodzimej kulturze.

Pełny opis:

1. MÓWIENIE I KOMUNIKACJA

 Ludzie: relacje w rodzinie, w pracy/ szkole, w sąsiedztwie, między narodami; emocje,

 Życie codzienne,

 Mieszkanie, miejsca do życia,

 Usługi, zawody,

 Edukacja,

 Praca,

 Biznes,

 Czas wolny, kultura, hobby,

 Sport, rekreacja,

 Zakupy,

 Reklama,

 Jedzenie, Polska od kuchni,

 Zdrowie, uzależnienia, choroby cywilizacyjne,

 Podróżowanie, turystyka,

 Przyroda, środowisko, ekologia,

 Nauka i technika,

 Media,

 Prawo, przestępczość, wymiar sprawiedliwości, prawo autorskie,

 Polityka,

 Religie i obyczaje.

2. POLSKIE TRADYCJE I OBYCZAJE – DAWNIEJ I DZIŚ

 juwenalia, otrzęsiny, studniówka, połowinki,

 Dzień Nauczyciela, Święto Niepodległości, Dzień Kobiet, Święto Konstytucji, Dzień Matki, Dzień Dziecka

 Wszystkich Świętych, Wigilia, Boże Narodzenie, sylwester i Nowy Rok, Wielkanoc

 andrzejki, mikołajki, Tłusty Czwartek, Pierwszy Dzień Wiosny, topienie marzanny

 festiwale muzyczne, np. Eurowizja, Sopot, Opole

Zapewnienie uczestnictwa w obchodach niektórych tych świąt, zachęcanie do celebrowania z Polakami (przygotowywanie plakatów, obdarowywanie się prezentami, pisanie kartek, degustacje tradycyjnych potraw, konkursy i zabawy, wyjścia np. na kiermasze wystawy, wykłady, spotkania okolicznościowe, wizyty w Muzeum Etnograficznym itp.)

3. ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE

 Odmiana przez wszystkie przypadki rzeczownika, zaimka, przymiotnika; funkcje poszczególnych przypadków;

 Koniugacja czasowników; czasowniki prefiksalne; wybrane czasowniki nieregularne; tryby czasownika; strona bierna; nieosobowe formy czasownika (można, trzeba, warto; formy z „się”, imiesłowy); składnia czasowników,

 Spójniki, m.in. który jako składnik zespolenia,

 Przyimki – łączliwość z rzeczownikami,

 Wybrane partykuły,

 Odmiana i składnia liczebnika,

 Szyk wyrazów w zdaniu – wybrane przykłady.

4. WYMOWA

 Akcent wyrazowy i zdaniowy,

 Literowanie,

 Nosówki,

 l:ł, r:l,

 Szereg ciszący, syczący i szumiący,

 Głoski miękkie: głoski twarde,

 Udźwięcznienia i ubezdźwięcznienia,

 Trudne liczebniki,

 Homofony, palindromy,

 Sylabowe domino,

 Wyrażenia i zwroty służące podtrzymywaniu kontaktu,

 Polskie pieśni i piosenki – zajęcia muzyczne.

Zajęcia praktyczne, na których ćwiczy się m.in.: głośne czytanie tekstów poetyckich i prozatorskich dla dzieci, łamańce językowe, zabawy logopedyczne, zajęcia z recytacji; nadawanie różnego znaczenia tekstom poprzez różną intonację, różnicowanie znaczeń tych samych tekstów po zmianie znaków przestankowych, rapowanie, szukanie i tworzenie rymów.

5. ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

Czytanie i analizowanie sensów tekstów, m.in:

 Informacje miejskie (szyldy, napisy na i w budynkach użyteczności publicznej oraz w środkach transportu, znaki drogowe, reklamy, ulotki, księgi gości w restauracjach),

 Informacje na uniwersytecie (biblioteka, dziekanat, akademik, tablice ogłoszeń na wydziałach, informacje z klubów studenckich i z Biura Karier),

 Instrukcje (dotyczące przedmiotów codziennego użytku, na opakowaniach od jedzenia, komunikaty ppoż i bhp),

 Zaproszenia,

 Teksty z popularnych portali zakupowych (typu: Allegro, OLX),

Praktyka w zakresie ćwiczeń typu: rozumienie z kontekstu, praca ze słownikiem/korpusem, wyszukiwanie informacji, opowiadanie swoimi słowami, streszczanie, ocena prawdziwości.

6. REDAGOWANIE TEKSTÓW

 Ogłoszenie,

 SMS,

 Życzenia, kartki z wakacji, pozdrowienia, podziękowania,

 Listy / e-maile prywatne i formalne,

 CV, list motywacyjny,

 Streszczenie,

 Opis osoby, krajobrazu, sytuacji,

 Recenzja filmu/książki,

 Relacja z podróży,

 Opowiadanie,

 Ankieta,

 Kronika,

7. SŁUCHANIE

Odbiór i analizowanie tekstów typu:

 komunikaty na dworcu, na lotnisku, w hipermarkecie, w przychodni,

 rozmowy telefoniczne z biurem obsługi, z urzędnikami w różnych instytucjach,

 rozmowy przez komunikatory internetowe (np. Skype),

 wykłady i prelekcje,

 słuchowiska radiowe i inne programy na antenie Polskiego Radia oraz studenckiego Radia Sfera,

 programy telewizyjne, seriale, filmy,

 tutoriale w internecie,

 piosenki,

 audiobooki.

8. POLSKA OD KUCHNI

Cykliczne warsztaty kulinarne:

 polskie dania na co dzień,

 polskie dania na dzień świąteczny,

 wspólne biesiadowanie.

Zapewnienie słuchaczom kontaktu z rówieśnikami, a także z osobami mówiącymi po polsku w odmianie środowiskowej (np. przedszkole, szkoła, dom spokojnej starości, targowisko).

9. JĘZYK I KULTURA

 Toruń jako mała ojczyzna. Poznawanie kultury ludowej i regionów etnograficznych Polski – zajęcia w Muzeum Etnograficznymi. Lokalne legendy i tradycje – zajęcia połączone z warsztatami w Muzeum Toruńskiego Piernika,

 Toruń i jego dziedzictwo światowe – zajęcia połączone ze zwiedzaniem Starego Miasta i wizytą w Muzeum Okręgowym (oddział w Ratuszu), Domu Kopernika, Zamkiem krzyżackim,

 Sztuka współczesna w globalnej wiosce – jej główne wyzwania i cele – zajęcia połączone z wizytą w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.