Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-SKJPO-PNJP-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka polskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

4 ECTS = ok. 120 godz.

1. godziny realizowane z udziałem nauczycieli – 45 godzin

2. czas poświęcony na pracę indywidualną słuchacza – 75 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

EK_W01: słuchacz zna gramatykę na wybranym poziomie,

EK_W02: zna słownictwo na wybranym poziomie,

EK_W03: słuchacz zna reguły posługiwania się określonymi odmianami języka w zależności od sytuacji komunikacyjnej.


Efekty uczenia się - umiejętności:

EK_U01: słuchacz umie określić temat czytanego tekstu, słuchanej wypowiedzi,

EK_U02: słuchacz rozumie wypowiedzi zróżnicowane środowiskowo, teksty żartobliwe, ironiczne,

EK_U03: słuchacz rozumie krótsze wypowiedzi ciągłe (ogłoszenie, komunikat, post, SMS), rozumie znaczenie wypowiedzi pisemnych (nakaz, zakaz, ostrzeżenie),

EK_U04: słuchacz rozumie dłuższe wypowiedzi ciągłe (program radiowy czy telewizyjny, film), rozumie znaczenie wypowiedzi urzędowych, użytkowych i prasowych,

EK_U05: słuchacz może włączyć się do rozmowy i wziąć czynny udział w dyskusji, umie prowadzić rozmowy telefoniczne, komunikować się za pomocą komunikatorów internetowych, wysyłać listy tradycyjne i elektroniczne,

EK_U06: słuchacz umie wyszukać ważne informacje w tekście i je przekształcić,

EK_U07: słuchacz posługuje się odmianą oficjalną i nieoficjalną w zależności od potrzeby komunikacyjnej,

EK_U08: słuchacz umie wyszukać ważne informacje w tekście i je przekształcić,

EK_U09: słuchacz potrafi komponować i redagować teksty (streszczać, rozwijać, przekształcać i dostosowywać wypowiedź do określonych potrzeb).

EK_U010: słuchacz potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do rozpoznawania i opisu wybranych elementów kultury materialnej – dokonywać ich zestawienia z elementami rodzimych wytworów kultury,

EK_U011: słuchacz posiada umiejętność rozpoznawania wybranych zabytków Torunia i regionu, jest w stanie samodzielnie nazwać teksty kultury związane z lokalnym dziedzictwem narodowym.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

EK_K01: słuchacz potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę oraz zorganizować pracę swoją lub zespołu w sposób efektywny,

EK_K02: słuchacz ma świadomość swojej wiedzy z zakresu gramatyki i leksyki, zabiega o jej poszerzenie,

EK_K03: słuchacz zabiega o propagowanie tworzenia poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych, jako koniecznych elementów fortunnej komunikacji,

EK_K04: słuchacz potrafi rozszerzać wiedzę o wymiar interdyscyplinarny,

EK_K05: słuchacz potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce, będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych wyzwań w interakcji z Polakami.


Metody dydaktyczne:

metody podające:

- elementy wykładu,

- pogadanka,

- wyjaśnienie,

- prezentacja,

metody poszukujące:

- dyskusja dydaktyczna,

- metoda problemowa,

- praca ze źródłami tradycyjnymi i elektronicznymi,

metody praktyczne:

- ćwiczenia,

- gry językowe,

- projekty.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozwijanie językowych kompetencji komunikacyjnych, rozwijanie różnych sprawności językowych, doskonalenie umiejętności samokształcenia, wdrożenie poczucia odpowiedzialności za swoją obecność w społeczności akademickiej, kształtowanie postaw opartych na zaufaniu, szacunku, tolerancji.

Pełny opis:

1. MÓWIENIE I KOMUNIKACJA

 Ludzie: relacje w rodzinie, w pracy/ szkole, w sąsiedztwie, między narodami; emocje,

 Życie codzienne,

 Mieszkanie, miejsca do życia,

 Usługi, zawody,

 Praca,

 Czas wolny, kultura, hobby,

 Sport, rekreacja,

 Zakupy,

 Jedzenie, Polska od kuchni,

 Podróżowanie, turystyka.

2. POLSKIE TRADYCJE I OBYCZAJE.

3. ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE

 Odmiana przez przypadki rzeczownika, zaimka, przymiotnika; funkcje poszczególnych przypadków,

 Koniugacja czasowników; składnia czasowników,

 Spójniki, m.in. który jako składnik zespolenia,

 Przyimki – łączliwość z rzeczownikami,

 Odmiana i składnia liczebnika.

4. WYMOWA.

5. ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH.

6. REDAGOWANIE TEKSTÓW, np.:

 Ogłoszenie,

 SMS,

 Życzenia, kartki z wakacji, pozdrowienia, podziękowania,

 Listy / e-maile prywatne i formalne,

 CV, list motywacyjny,

 Streszczenie,

 Opis osoby, krajobrazu, sytuacji,

 Recenzja filmu/książki,

 Opowiadanie,

 Ankieta.

7. SŁUCHANIE

Odbiór i analizowanie tekstów typu:

 komunikaty na dworcu, na lotnisku, w hipermarkecie, w przychodni,

 rozmowy telefoniczne z biurem obsługi, z urzędnikami w różnych instytucjach,

 programy telewizyjne, seriale, filmy,

 piosenki.

Literatura:

- Lechowicz J., Podsiadły J., 2001, Ten, ta, to. Ćwiczenia nie tylko gramatyczne dla cudzoziemców, Łódź.

- Machowska J., 2011, Gramatyka? Ależ tak! Ćwiczenia gramatyczne na poziomie A2, Kraków.

- Małolepsza M., Szymkiewicz A., Hurra!!! Po polsku 1-3, Kraków (podręcznik + zeszyt ćwiczeń).

- Pelc T., 1997, Teraz polski. Gry i ćwiczenia komunikacyjne, Łódź.

- Polski krok po kroku 1-2, oprac. zbiorowe, Kraków (podręcznik + zeszyt ćwiczeń).

- Piotrowska-Rola E., Porębska M., 2017, Polski jest cool, nowa edycja (podręcznik + zeszyt ćwiczeń).

Prizel-Kania A., Bucko D., Majcher-Legawiec U., Sowa K., Po polsku po Polsce. Podręcznik do nauczania języka polskiego jako obcego oraz kultury polskiej dla początkujących, Kraków 2016.

Metody i kryteria oceniania:

- ćwiczenia,

- obecność,

- aktywność podczas zajęć,

- zadania domowe.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend, Anna Gleb-Giedrys
Prowadzący grup: Anna Gleb-Giedrys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend, Karolina Pluskota
Prowadzący grup: Karolina Pluskota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.