Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy polityczne państw świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-WH-PDWNS-SPPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Systemy polityczne państw świata
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

- udział w wykładzie: 30 godz.

- konsultacje: 20 godz.


Praca własna studenta:

- przygotowanie do wykładu: 20 godz.

- przygotowanie do zdania egzaminu: ok. 20 godz.


Łącznie: 90 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

1. ma zaawansowaną wiedzę na temat wybranych systemów politycznych państw świata,

2. ma podstawową wiedzę o ustawach zasadniczych wybranych państw świata,

3. ma podstawową wiedzę o systemach wyborczych oraz partiach politycznych wybranych państw świata

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

1. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł, sposobów oraz narzędzi i technik informacyjno-komunikacyjnych

2. potrafi dokonać analizy i interpretacji różnego rodzaju teksty dot. systemów ustrojowych poszczególnych państw świata,

3. potrafi posługiwać się podstawową terminologią z zakresu systemów politycznych,

4. posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

1. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

2. potrafi krytycznie oceniać informacje dotyczące zmian legislacyjnych dot. zmian w systemach politycznych wybranych państw świata,


Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny),

- klasyczna metoda problemowa,

- prezentacje multimedialne,


Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat systemów politycznych poszczególnych państw świata. W ramach zajęć omówione zostaną: system polityczny Stanów Zjednoczonych, Chin, Rosji, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Danii, Szwajcarii, Niemiec, Austrii, Włoch, Hiszpanii, Brazylii, Argentyny, Indii, RPA, Japonii, Australii, Nowej Zelandii oraz wybranych państw Europy Środkowej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat systemów politycznych poszczególnych państw świata. W ramach zajęć omówione zostaną: system polityczny Stanów Zjednoczonych, Chin, Rosji, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Danii, Szwajcarii, Niemiec, Austrii, Włoch, Hiszpanii, Brazylii, Argentyny, Indii, RPA, Japonii, Australii, Nowej Zelandii oraz wybranych państw Europy Środkowej. Ponadto student zapozna się z szczegółowymi definicjami takich pojęć jak system polityczny, państwo, władza, system partyjny, system wyborczy. Zostaną jednocześnie omówione poszczególne klasyfikacje systemów politycznych, a także kompetencje władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej w analizowanym państwie. Przy omawianiu każdego z systemów politycznych państw świata zostanie również przedstawiony oraz wyjaśniony historyczny kontekst jego rozwoju i sposobu ukształtowania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Szmulik, B., & Żmigrodzki, M. (red.). (2010). Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Żarnowski, J. Współczesne systemy polityczne: zarys problematyki. Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2012.

Sarnecki, P. (2013). Ustroje konstytucyjne państw współczesnych. Wolters Kluwer.

Wojtaszczyk, K., A., Pobożny, M. (red.) (2013). Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, t. 1, Liber, Warszawa.

Bankowicz, M., & Kosowska-Gąstoł, B. (2019). Systemy polityczne: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wojnicki, J. (2014). Europeizacja czy transformacja–ewolucje systemów politycznych Europy Środkowej i Wschodniej. Przegląd Politologiczny, (2), 7-20.

Literatura uzupełniająca:

Ustawy zasadnicze państw świata:

- Seria wyd. Biblioteki Sejmowej pt. „Parlamenty świata”;

- Seria wyd. Biblioteki Sejmowej pt. „Systemy konstytucyjne państw świata”.

Anckar, D. (2006). Islandness or smallness? A comparative look at political institutions in small island states. Island Studies Journal, 1(1), 43-54.

Antoszewski, A. (Ed.). (2006). Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej: perspektywa porównawcza (No. 2844). Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Antoszewski, A., & Herbut, R. (2004). Systemy polityczne współczesnego świata. Arche.

Antoszewski, A., & Herbut, R. (2006). Systemy polityczne współczesnej Europy. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bäcker, R. (2011). Nietradycyjna teoria polityki. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Czapiewski, T. (2011). Kształtowanie się systemu politycznego Szkocji. Tomasz Czapiewski.

Derbyshire, J. D., & Derbyshire, I. (2000). Encyclopedia of world political systems (Vol. 2). Sharpe Reference.

Eisenstadt, S. N. (2017). The political systems of empires. Routledge.

Fortes, M., & Evans-Pritchard, E. E. (2015). African political systems. Routledge.

Fyderek, Ł. (2016). Autorytarne systemy polityczne świata arabskiego: adaptacja i inercja w przededniu arabskiej wiosny. Kraków: Księgarnia Akademicka,

Goetz, K. H., & Meyer-Sahling, J. H. (2008). The Europeanisation of national political systems: Parliaments and executives.

Hofstadter, R. (2011). The American political tradition: And the men who made it. Vintage.

Jagusiak, B. (2013). Systemy polityczne krajów nadbałtyckich. Difin.

King, A. (1990). The New American Political System (Vol. 501). American Enterprise Institute.

Knopek, J. (2016). Europejskie systemy polityczne. Difin SA.

Lundell, K. (2009). The origin of electoral systems in the postwar era: A worldwide approach. Routledge.

Mair, P. (2008). Political parties and party systems. In Europeanization (pp. 154-166). Palgrave Macmillan, London.

Michalak, B. (2010). Partie polityczne i systemy partyjne, TWP, Warszawa,

Ross, C. (2010). Federalism and democratisation in Russia. Manchester University Press.

Smith, P. H. (2005). Democracy in Latin America: Political change in comparative perspective. New York.

Sokół, W., & Żmigrodzki, M. (2005). Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej. InBook SA.

Tsebelis, G. (1995). Decision making in political systems: Veto players in presidentialism, parliamentarism, multicameralism and multipartyism. British journal of political science, 25(3), 289-325.

Verney, D. V. (2013). The analysis of political systems. Routledge.

Wiarda, H. J., & Kline, H. F. (2018). A concise introduction to Latin American politics and development. Routledge.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się testem dostępnym na moodle.umk.pl

Praktyki zawodowe:

Nd.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Domachowska
Prowadzący grup: Agata Domachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat systemów politycznych poszczególnych państw świata. W ramach zajęć omówione zostaną: system polityczny Stanów Zjednoczonych, Chin, Rosji, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Danii, Szwajcarii, Niemiec, Austrii, Włoch, Hiszpanii, Brazylii, Argentyny, Indii, RPA, Japonii, Australii, Nowej Zelandii oraz wybranych państw Europy Środkowej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat systemów politycznych poszczególnych państw świata. W ramach zajęć omówione zostaną: system polityczny Stanów Zjednoczonych, Chin, Rosji, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Danii, Szwajcarii, Niemiec, Austrii, Włoch, Hiszpanii, Brazylii, Argentyny, Indii, RPA, Japonii, Australii, Nowej Zelandii oraz wybranych państw Europy Środkowej. Ponadto student zapozna się z szczegółowymi definicjami takich pojęć jak system polityczny, państwo, władza, system partyjny, system wyborczy. Zostaną jednocześnie omówione poszczególne klasyfikacje systemów politycznych, a także kompetencje władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej w analizowanym państwie. Przy omawianiu każdego z systemów politycznych państw świata zostanie również przedstawiony oraz wyjaśniony historyczny kontekst jego rozwoju i sposobu ukształtowania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Szmulik, B., & Żmigrodzki, M. (red.). (2010). Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Żarnowski, J. Współczesne systemy polityczne: zarys problematyki. Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2012.

Sarnecki, P. (2013). Ustroje konstytucyjne państw współczesnych. Wolters Kluwer.

Wojtaszczyk, K., A., Pobożny, M. (red.) (2013). Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, t. 1, Liber, Warszawa.

Bankowicz, M., & Kosowska-Gąstoł, B. (2019). Systemy polityczne: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wojnicki, J. (2014). Europeizacja czy transformacja–ewolucje systemów politycznych Europy Środkowej i Wschodniej. Przegląd Politologiczny, (2), 7-20.

Literatura uzupełniająca:

Ustawy zasadnicze państw świata:

- Seria wyd. Biblioteki Sejmowej pt. „Parlamenty świata”;

- Seria wyd. Biblioteki Sejmowej pt. „Systemy konstytucyjne państw świata”.

Anckar, D. (2006). Islandness or smallness? A comparative look at political institutions in small island states. Island Studies Journal, 1(1), 43-54.

Antoszewski, A. (Ed.). (2006). Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej: perspektywa porównawcza (No. 2844). Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Antoszewski, A., & Herbut, R. (2004). Systemy polityczne współczesnego świata. Arche.

Antoszewski, A., & Herbut, R. (2006). Systemy polityczne współczesnej Europy. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bäcker, R. (2011). Nietradycyjna teoria polityki. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Czapiewski, T. (2011). Kształtowanie się systemu politycznego Szkocji. Tomasz Czapiewski.

Derbyshire, J. D., & Derbyshire, I. (2000). Encyclopedia of world political systems (Vol. 2). Sharpe Reference.

Eisenstadt, S. N. (2017). The political systems of empires. Routledge.

Fortes, M., & Evans-Pritchard, E. E. (2015). African political systems. Routledge.

Fyderek, Ł. (2016). Autorytarne systemy polityczne świata arabskiego: adaptacja i inercja w przededniu arabskiej wiosny. Kraków: Księgarnia Akademicka,

Goetz, K. H., & Meyer-Sahling, J. H. (2008). The Europeanisation of national political systems: Parliaments and executives.

Hofstadter, R. (2011). The American political tradition: And the men who made it. Vintage.

Jagusiak, B. (2013). Systemy polityczne krajów nadbałtyckich. Difin.

King, A. (1990). The New American Political System (Vol. 501). American Enterprise Institute.

Knopek, J. (2016). Europejskie systemy polityczne. Difin SA.

Lundell, K. (2009). The origin of electoral systems in the postwar era: A worldwide approach. Routledge.

Mair, P. (2008). Political parties and party systems. In Europeanization (pp. 154-166). Palgrave Macmillan, London.

Michalak, B. (2010). Partie polityczne i systemy partyjne, TWP, Warszawa,

Ross, C. (2010). Federalism and democratisation in Russia. Manchester University Press.

Smith, P. H. (2005). Democracy in Latin America: Political change in comparative perspective. New York.

Sokół, W., & Żmigrodzki, M. (2005). Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej. InBook SA.

Tsebelis, G. (1995). Decision making in political systems: Veto players in presidentialism, parliamentarism, multicameralism and multipartyism. British journal of political science, 25(3), 289-325.

Verney, D. V. (2013). The analysis of political systems. Routledge.

Wiarda, H. J., & Kline, H. F. (2018). A concise introduction to Latin American politics and development. Routledge.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.