Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pedagogika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-s1NA2Z-PED-C
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pedagogika
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty specjalności ogólnej - 21 - filologia polska s1
Zajęcia z modułów I i II do wyboru - II rok filologii angielskiej s1 - wymagania etapowe
Zajęcia z modułów I i II do wyboru - II rok filologii germańskiej s1 - wymagania etapowe
Zajęcia z modułów I i II do wyboru - II rok filologii polskiej s1 - wymagania etapowe
Zajęcia z modułów I i II do wyboru - II rok filologii romańskiej s1 - wymagania etapowe
Zajęcia z modułów I i II do wyboru - II rok filologii rosyjskiej s1 - wymagania etapowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zainteresowanie przedmiotem

Całkowity nakład pracy studenta:

10/5

10 godzin to godziny w pełni kontaktowe; 5 - przygotowanie do zajęć, czytanie lektur, przygotowanie argumentów do dyskusji, krótkich wypowiedzi dotyczących omawianej problematyki

Efekty uczenia się - wiedza:

Student posiada wiedzę na temat:


- procesów komunikowania się interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej) oraz ich prawidłowości i zakłóceń (B.2.W4),


- projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych i uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami w rozwoju (B.2.W6),


-podstawy prawne dotyczące oświaty (B.2.W1),


-znajomość i wykorzystywanie programów profilaktyczno- wychowawczych (B.2.W1),


- kompetencje i kwalifikacje zawodu nauczyciela oraz etyka pracy (B.2.W2),


-wychowanie- filozofia, istota i funkcje (B.2.W3),


-współpraca na linii szkoła-rodzic-uczeń oraz ze środowiskami pozaszkolnymi (B.2.W3),


-obowiązki nauczyciela i wychowawcy (B.2.W4),


- metodyka pracy wychowawczej (B.2.W4),


- diagnoza uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- metody i narzędzia (B.2.W5),


- doradztwo zawodowe (B.2.W7).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student posiada umiejętności:


- znajomość i dostosowanie podstawy programowej do potrzeb edukacyjnych uczniów (B.2.U1),


-współpraca z pedagogami oraz innymi specjalistami (B.2.U4),


-diagnozowanie ucznia oraz projektowanie oddziaływań pomocowych (B.2.U5, B.2.U6),


-ukierunkowanie ścieżki rozwoju ucznia (B.2.U7),


-profil własnej ścieżki rozwoju zawodowego (B.2.U2).


Student posiada umiejętności społeczne takie jak:


- holistyczna pomoc uczniom (B.2.K1),


-rozwiązywanie konfliktów i problemów w klasie i szkole (B.2.K2),


-ustawiczne kształcenie nauczyciela- wychowawcy (B.2.K3),


- współpraca z gronem pedagogicznym i innymi specjalistami z poza szkoły (B.2.K4).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student posiada umiejętności społeczne takie jak:


- holistyczna pomoc uczniom (B.2.K1),


-rozwiązywanie konfliktów i problemów w klasie i szkole (B.2.K2),


-ustawiczne kształcenie nauczyciela- wychowawcy (B.2.K3),


- współpraca z gronem pedagogicznym i innymi specjalistami z poza szkoły (B.2.K4).

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, wykład problemowy, metoda studium przypadku

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- oxfordzka
- panelowa
- referatu
- studium przypadku
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawami pedagogiki

Pełny opis:

Skrócona teoria i praktyka pedagogiki. Podstawowe pojęcia, rozumienie zagadnień kształcenia i wychowania. Analiza problemów praktycznych.

Dużo dyskusji, konsultacji, rozmów. Metody problemowe.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Tomaszewska Alina, Diagnoza pedagogiczna z elementami terapii, Szczecin 2011.

-Podstawowe pojęcia

-Prawidłowości rozwoju człowieka, teoria rozwoju Erika Eriksona

-Diagnoza sytuacji szkolnej dziecka

-Zaburzenia zachowania

-Diagnoza sytuacji rodzinnej dziecka

2. Jankowska Maria, Sposoby rozwiązywania kryzysów w teorii psychospołecznego rozwoju E. H. Eriksona w aspekcie rozwoju człowieka i zdrowia psychicznego oraz zaburzeń w rozwoju, 4(32)2017 KWARTALNIK NAUKOWY.

https://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/2017-4-4Jankowska.pdf

3. Wasilewska Katarzyna, Koncepcja wychowania w świetle teorii Erika Eriksona, Kultura i Edukacja 2004, nr 3/2004.

4. Szczurek Boruta Alina, Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo, Katowice 2007.

https://core.ac.uk/download/pdf/270093752.pdf

Zadania rozwojowe (rozdział 1)

Stan realizacji zadań rozwojowych adolescentów (rozdział 5)

Literatura dodatkowa:

Janowski A., Pedagogika praktyczna, Warszawa 2002

Petrykowski P., Wprowadzenie do podstaw teorii wychowania,

1. Aronson E., Człowiek - istota społeczna, Warszawa 2009.

2. Benner D., Pedagogika ogólna, [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika, t. 1, Gdańsk 2006.

3. Janowski A. Poznawanie uczniów: zdobywanie informacji w pracy wychowawczej, Warszawa 2002.

4. Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki 1, Warszawa 2003.

5. Kwiecińsk Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki 2, Warszawa 2005.

6. Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Poznań 2003.

7. Sztejnberg A., Podstawy komunikacji społecznej w edukacji, Wrocław 2002,

8. Śliwerski B., Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Kraków 2012.

9. Wołoszynowa L., Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży, Warszawa 1976.

10. Zimbardo P. G., Johnson R. L., McCann V., Psychologia. Kluczowe koncepcje, Warszawa 2010.

Metody i kryteria oceniania:

- przygotowanie i przeprowadzenie dyskusji,

- aktywne uczestnictwo w dyskusji na zajęciach, wykonywanie zadań podczas zajęć,

- obecność na zajęciach

- KOLOKWIUM ZALICZENIOWE Z LITERATURY OBOWIĄZKOWEJ - kolokwium odbędzie się w formie pisemnej

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Nalaskowski
Prowadzący grup: Filip Nalaskowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagna Dejna
Prowadzący grup: Dagna Dejna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Tomaszewska Alina, Diagnoza pedagogiczna z elementami terapii, Szczecin 2011.

-Podstawowe pojęcia

-Prawidłowości rozwoju człowieka, teoria rozwoju Erika Eriksona

-Diagnoza sytuacji szkolnej dziecka

-Zaburzenia zachowania

-Diagnoza sytuacji rodzinnej dziecka

2. Jankowska Maria, Sposoby rozwiązywania kryzysów w teorii psychospołecznego rozwoju E. H. Eriksona w aspekcie rozwoju człowieka i zdrowia psychicznego oraz zaburzeń w rozwoju, 4(32)2017 KWARTALNIK NAUKOWY.

https://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/2017-4-4Jankowska.pdf

3. Wasilewska Katarzyna, Koncepcja wychowania w świetle teorii Erika Eriksona, Kultura i Edukacja 2004, nr 3/2004.

4. Szczurek Boruta Alina, Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo, Katowice 2007.

https://core.ac.uk/download/pdf/270093752.pdf

Zadania rozwojowe (rozdział 1)

Stan realizacji zadań rozwojowych adolescentów (rozdział 5)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Majewska
Prowadzący grup: Kamila Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Tomaszewska Alina, Diagnoza pedagogiczna z elementami terapii, Szczecin 2011.

-Podstawowe pojęcia

-Prawidłowości rozwoju człowieka, teoria rozwoju Erika Eriksona

-Diagnoza sytuacji szkolnej dziecka

-Zaburzenia zachowania

-Diagnoza sytuacji rodzinnej dziecka

2. Jankowska Maria, Sposoby rozwiązywania kryzysów w teorii psychospołecznego rozwoju E. H. Eriksona w aspekcie rozwoju człowieka i zdrowia psychicznego oraz zaburzeń w rozwoju, 4(32)2017 KWARTALNIK NAUKOWY.

https://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/2017-4-4Jankowska.pdf

3. Wasilewska Katarzyna, Koncepcja wychowania w świetle teorii Erika Eriksona, Kultura i Edukacja 2004, nr 3/2004.

4. Szczurek Boruta Alina, Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo, Katowice 2007.

https://core.ac.uk/download/pdf/270093752.pdf

Zadania rozwojowe (rozdział 1)

Stan realizacji zadań rozwojowych adolescentów (rozdział 5)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)