Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-s2SN2-PRAKT-O Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Praktyka
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Uczestniczenie we wszystkich pozostałych komponentach bloku pedagogicznego specjalizacji nauczycielskiej i ukończenie przynajmniej 1 semestru zajęć z dydaktyki przedmiotowej.

Całkowity nakład pracy studenta:

120 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zadania dydaktyczne realizowane przez szkołę lub placówkę systemu oświaty (D.2/E.2.W1. );

W2: sposób funkcjonowania oraz organizację pracy dydaktycznej szkoły lub placówki systemu oświaty (D.2/E.2.W2. );

W3: rodzaje dokumentacji działalności dydaktycznej prowadzonej w szkole lub placówce systemu oświaty. (D.2/E.2.W3).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: wyciągnąć wnioski z obserwacji pracy dydaktycznej nauczyciela, jego interakcji z uczniami oraz sposobu planowania i przeprowadzania zajęć dydaktycznych: aktywnie obserwować stosowane przez nauczyciela metody i formy pracy oraz wykorzystywane pomoce dydaktyczne, a także sposoby oceniania uczniów oraz zadawania i sprawdzania pracy domowej (D.2/E.2.U1).

U2: zaplanować i przeprowadzić pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych serię

lekcji lub zajęć (D.2/E.2.U2);

U3: analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania psychologiczno- -pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk (D.2/E.2.U3).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy dydaktycznej oraz rozwijania umiejętności wychowawczych (D.2/E.2.K1) .

Metody dydaktyczne:

Praktyka przebiega pod okiem mentorów w szkołach. Metody pracy mentorów powinny obejmować: rozmowę, wspólna analizę prac i dokumentów, omawianie lekcji przed i po, prezentację, dyskusje na temat alternatywnych rozwiązań.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- studium przypadku

Skrócony opis:

"Celem praktyk zawodowych w grupach zajęć jest zdobywanie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną. Jeżeli przedmiot jest nauczany lub rodzaj zajęć jest prowadzony zarówno w szkole podstawowej, jak i

ponadpodstawowej, praktyki zawodowe odbywają się w obu typach szkół.

Praktyki zawodowe są zintegrowane z realizacją zajęć z zakresu dydaktyki przedmiotu nauczania lub rodzaju zajęć."

(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019)

Pełny opis:

Praktyka pedagogiczna ciągła jest elementem niezbędnym do zaliczenia bloku pedagogicznego. Czas trwania praktyki wynosi 120 godz. (45 g obserwacje+45 godz uczenie+30 godz inne).

Praktykę ciągłą student może rozpocząć dopiero po zaliczeniu jednego semestru zajęć z metodyki. Wyjątkiem są studenci odbywający praktykę za granicą.

Student wskazuje szkoły, w których zamierza odbyć praktykę. Wybór szkoły musi być zaakceptowany przez kierunkowego opiekuna praktyki.

Zgodę na przyjęcie studenta na praktykę ciągłą wyraża dyrektor szkoły, potwierdzając swą decyzję na specjalnym druku, przygotowanym przez pracownika dziekanatu Wydziału Humanistycznego UMK.

Skierowanie do szkoły na praktykę ciągłą student otrzymuje z Wydziału o.

Uniwersytet, na czas odbywania praktyki, zawiera umowę ze szkolnymi opiekunami praktyki.

"Praktyki zawodowe są zintegrowane z realizacją zajęć z zakresu dydaktyki przedmiotu nauczania lub rodzaju zajęć." Szczegółowe wymagania znajdują się ROZPORZĄDZENIU MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019)

Literatura:

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Warszawa, dnia 2 sierpnia 2019 r., Poz. 1450, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

ZARZĄDZENIE Nr 64 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika jednolitego modelu kształcenia nauczycieli na studiach wyższych

Regulamin przedmiotowo-metodycznej ciągłej praktyki w zakresie nauczania języka angielskiego, francuskiego, łacińskiego, niemieckiego, polskiego i rosyjskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Metody i kryteria oceniania:

ZALICZENIE PRAKTYK MOŻE NASTĄPIĆ DOPIERO PO DOSTARCZENIU PRZEZ STUDENTA DO MGR WENTY RACHUNKÓW PODPISANYCH PRZEZ MENTORÓW.

uzyskanie potwierdzenia odbycia praktyk (W2, W3)

analiza opracowanych konspektów(mentor i opiekun praktyk) (U1) i obserwacja ich praktycznej realizacji (mentor) (U2)

wykonanie zadań obserwacyjnych (U3)

opinia mentora oparta na bezpośredniej obserwacji działań studenta właściwych dla danego zadania dydaktycznego, wynikającego z roli nauczyciela. (K1)

Praktyki zawodowe:

Jak wyżej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 140 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Strzemeski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 140 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Strzemeski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 140 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Strzemeski
Prowadzący grup: Krzysztof Strzemeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.