Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język włoski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KL3WK2Z-JW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język włoski
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty specjalności - III rok - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zaliczenie poprzedniego semestru.

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: wynikające z planu studiów - 60h oraz konsultacje z wykładowcą - 5h - 2,2 ECTS

praca własna studenta (przygotowanie do zajęć i egzaminu) - 20h - 0,8 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. posiada wiedzę na poziomie B1/B2 z zakresu leksyki i gramatyki języka włoskiego (K_W01, K_W03)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. potrafi porozumiewać się w języku włoskim na tematy zaczerpnięte z życia codziennego oraz szeroko pojętej kultury Włoch przy użyciu struktur gramatycznych i słownictwa na poziomie średniozaawansowanym (K_U01)

U2. potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i wykorzystać informacje z zakresu leksyki, gramatyki i kultury włoskiej przy użyciu różnych źródeł (K_U02, K_U06)

U3. potrafi zredagować w języku włoskim prosty tekst użytkowy (list prywatny i oficjalny, notatka, ogłoszenie, streszczenie, opowiadanie, opis) (K_U01)

U4. potrafi sformułować krótką i dłuższą wypowiedź ustną w sytuacjach życia codziennego i na tematy związane z kulturą współczesnych Włoch (K_U01)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się językiem włoskim w mowie i w piśmie oraz rozumie konieczność systematycznego dokształcania się w tym zakresie (K_K01)

Metody dydaktyczne:

metody eksponujące: przygotowanie i przedstawienie przez studentów krótkich scenek na tematy zaczerpnięte z życia codziennego

metody podające: pogadanka ze studentami na wybrane tematy z zakresu kultury włoskiej, opis (pisemny i/lub ustny postaci, przedmiotu, zdarzenia, ilustracji lub fotografii; opowiadanie (w formie ćwiczenia pisemnego i/lub ustnego) o wydarzeniu z przeszłości - relacja.

metody poszukujące: ćwiczeniowa- ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, ze słuchu, na rozumienie tekstu pisanego i referatu lub prezentacji na tematy wybrane z zakresu kultury włoskiej.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu leksyki i gramatyki języka włoskiego oraz znajomości podstawowych zagadnień dotyczących kultury Włoch. Studenci na zakończenie kursu powinni posługiwać się językiem włoskim na poziomie ponad średniozaawansowanym.

Pełny opis:

Zagadnienia gramatyczne:

- tempi passati (passato prossimo, imperfetto e trapassato prossimo)

- imperativo (tryb rozkazujący)

- i verbi riflessivi (czasowniki zwrotne) w czasach prostych i złożonych

- condizionale semplice

- i pronomi diretti e indiretti (zaimki dopełnienia bliższego i dalszego) w czasach prostych i złożonych

- i pronomi relativi - zaimki względne (wybrane zagadnienia)

- partykuły "ci" i "ne": znaczenie i zastosowanie

Pisanie:

- ogłoszenie, wiadomość, curriculum vitae, list prywatny, opowiadanie, opis

Leksyka:

Wybrane zagadnienia z zakresu współczesnej cywilizacji:

- zakupy w sklepie, formalności w banku, na poczcie itp.

- podróżowanie (środki transportu, rezerwacja w hotelu itp.)

- formy spędzania czasu wolnego: kino, koncert, tv, sport

- mieszkanie w mieście i dom na wsi

Kultura Włoch - wybrane zagadnienia:

- Il made in Italy, czyli słynne włoskie marki i produkty

- media we Włoszech

- muzyka włoska

Literatura:

Podręcznik:

Marin T., Magnelli S., Nuovo progetto italiano 1. Corso multimediale di lingua e civilta' italiana. Livello elementare (A1-A2), Edilingua, Roma 2009

Gramatyki:

Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2005;

Falcone G., Zogopoulou T., Perfett! 1. Esercizi di grammatica italiana, Atene 2020

Widłak S., Gramatyka języka włoskiego, Warszawa 2002

Inne opracowania:

Bali M., Rizzo G., Nuovo espress. Corso di italiano (A2), Firenze 2014

Marin T., La Prova Orale 1. Materiale autentico per la conversazione e la preparazione agli esami orali, Edilingua, Roma 2000

Marin T. Ascolto medio. Materiale per la preparazione alla prova di comprensione orale e lo sviluppo dell'abilita' di ascolto, Edilingua, Atene 2004

Marin T., Magnelli S., Progetto Italiano Nuovo 2. Corso multimediale di lingua e civilta' italiana. Livello intermedio (B1-2), Edilingua, Roma 2008

Słowniki:

Jamrozik E., Słownik włosko-polski, polsko-włoski, PWN, Warszawa 2005

Meisels W. Podręczny słownik włosko-polski, Warszawa 1993

Meisels W., Podręczny słownik polsko-włoski, Warszawa 1993

Wielki Słownik włosko-polski, Wiedza Powszechna, Warszawa 2001-2010

Zingarelli N., Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, PWN 2008

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Systematyczna aktywność na zajęciach (dopuszczalne cztery absencje). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu składającego się z części pisemnej i ustnej, które zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem Microsoft Teams i poczty UMK. Aby zdać egzamin końcowy należy uzyskać pozytywne oceny z obydwu części. Przy wystawianiu oceny końcowej brany jest pod uwagę wynik części pisemnej i ustnej, przy czym część pisemna ma wyższą wagę, ponieważ sprawdza większą ilość kompetencji niż ustna.

Sprawdziany cząstkowe pisemne mają na celu sprawdzenie umiejętności studenta w zakresie podstawowych kompetencji językowych: rozumienie tekstu słuchanego, rozumienie tekstu pisanego, ćwiczenia gramatyczne i leksykalne, napisanie krótkiego (notatka, ogłoszenie) lub dłuższego tekstu (opowiadanie, opis, list) w języku włoskim (K_W01, K_W03, K_U01, K_U06)).

W przypadku tekstów pisanych przez studenta brane są pod uwagę forma, poprawność językowa oraz bogactwo słownictwa. Sprawdziany ustne obejmują wypowiedź dłuższą (opis, relacja) i krótszą (odpowiedź na pytania, sformułowanie pytania, prośby, rozkazu) (K_W01, K_W03, K_U01). Przy ocenie brana jest pod uwagę płynność wypowiedzi, językowa poprawność oraz bogactwo słownictwa.

Student przygotowuje również wystąpienie ustne (referat lub prezentacja multimedialna) na wybrany temat dotyczący szeroko pojętej kultury włoskiej (K_W01, K_U01, K_U02, K_U06, K_K01).

Przewidziany jest jeden termin poprawy w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z kolokwium. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z poprawy, obniżeniu ulegnie ocena semestralna lub roczna. W razie nieobecności w pierwszym terminie zaliczenia, student zalicza w terminie poprawkowym, w przeciwnym razie otrzyma ocenę niedostateczną.

Egzamin składa się z części pisemnej, która obejmuje ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, rozumienie tekstu słuchanego i pisanego oraz tłumaczenie z języka polskiego na język włoski i napisanie krótkiego tekstu w języku włoskim. Natomiast część ustna obejmuje: dłuższą wypowiedź na wylosowany temat zaczerpnięty z życia codziennego lub kultury Włoch oraz odegranie roli w improwizowanym dialogu (K_W01, K_W03, K_U01, K_U06).

Na sprawdzianach i egzaminie pisemnym brana jest pod uwagę skala procentowa: 60% - ocena dst, 70% - ocena dst plus, 80% - ocena db, 85% - ocena db plus i 90% ocena bdb. Natomiast na sprawdzianach ustnych i ustnej części egzaminu końcowego brane są pod uwagę: płynność i poprawność wypowiedzi oraz znajomość słownictwa i struktur gramatycznych.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głodowska
Prowadzący grup: Anna Głodowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu leksyki i gramatyki języka włoskiego oraz znajomości podstawowych zagadnień dotyczących kultury Włoch. Studenci na zakończenie kursu powinni posługiwać się językiem włoskim na poziomie ponad średniozaawansowanym.

Pełny opis:

Zagadnienia gramatyczne:

- i verbi riflessivi (czasowniki zwrotne) w czasach prostych i złożonych

- i pronomi combinati (zaimki łączone) w czasach prostych i złożonych

- i pronomi relativi - zaimki względne

- forma impersonale (forma nieosobowa)

- wybrane czasowniki nieregularne, np. farcela i andarsene

- condizionale semplice e composto - formy i zastosowanie

- formy trybu rozkazującego

- partykuły "ci" i "ne": znaczenie i zastosowanie

Pisanie:

- ogłoszenie, curriculum vitae, list prywatny i oficjalny, opowiadanie, opis

Leksyka:

Wybrane zagadnienia z zakresu współczesnej cywilizacji:

- zakupy w sklepie, formalności w banku, na poczcie itp.

- podróżowanie (środki transportu, rezerwacja w hotelu itp.)

- formy spędzania czasu wolnego: kino, koncert, tv, sport

- mieszkanie w mieście i dom na wsi

Kultura Włoch - wybrane zagadnienia:

- Il made in Italy, czyli słynne włoskie marki i produkty

- media we Włoszech

- muzyka włoska

- system edukacji we Włoszech

Literatura:

Podręcznik:

Marin T., Magnelli S., Nuovo progetto italiano 1. Corso multimediale di lingua e civilta' italiana. Livello elementare (A1-A2), Edilingua, Roma 2009

Marin T., Magnelli S., Progetto Italiano Nuovo 2. Corso multimediale di lingua e civilta' italiana. Livello intermedio (B1-2), Edilingua, Roma 2008

Gramatyki:

Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2005;

Pederzani L., Mezzadri M., Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi, Guerra Edizioni, Perugia 2007;

Simula S., Conoscere l'italiano. Praktyczna gramatyka włoska z ćwiczeniami, Warszawa 2002

Widłak S., Gramatyka języka włoskiego, Warszawa 2002

Inne opracowania:

Marin T., La Prova Orale 2. Materiale autentico per la conversazione e la preparazione agli esami orali, Edilingua, Roma 2000

Marin T. Ascolto medio. Materiale per la preparazione alla prova di comprensione orale e lo sviluppo dell'abilita' di ascolto, Edilingua, Atene 2004

Słowniki:

Jamrozik E., Słownik włosko polski, polsko-włoski, PWN, Warszawa 2005

Meisels W. Podręczny słownik włosko-polski, Warszawa 1993

Meisels W., Podręczny słownik polsko-włoski, Warszawa 1993

Wielki Słownik włosko-polski, Wiedza Powszechna, Warszawa 2001-2010

Zingarelli N., Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, PWN 2008

Uwagi:

Jeśli student z jakichś względów nie może uczestniczyć systematycznie w zajęciach, powinien skontaktować się z wykładowcą w celu ustalenia zasad zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głodowska
Prowadzący grup: Anna Głodowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu leksyki i gramatyki języka włoskiego oraz znajomości podstawowych zagadnień dotyczących kultury Włoch. Studenci na zakończenie kursu powinni posługiwać się językiem włoskim na poziomie ponad średniozaawansowanym.

Pełny opis:

Zagadnienia gramatyczne:

- i verbi riflessivi (czasowniki zwrotne) w czasach prostych i złożonych

- i pronomi combinati (zaimki łączone) w czasach prostych i złożonych

- i pronomi relativi - zaimki względne

- forma impersonale (forma nieosobowa)

- wybrane czasowniki nieregularne, np. farcela i andarsene

- condizionale semplice e composto - formy i zastosowanie

- formy trybu rozkazującego

- partykuły "ci" i "ne": znaczenie i zastosowanie

Pisanie:

- ogłoszenie, curriculum vitae, list prywatny i oficjalny, opowiadanie, opis

Leksyka:

Wybrane zagadnienia z zakresu współczesnej cywilizacji:

- zakupy w sklepie, formalności w banku, na poczcie itp.

- podróżowanie (środki transportu, rezerwacja w hotelu itp.)

- formy spędzania czasu wolnego: kino, koncert, tv, sport

- mieszkanie w mieście i dom na wsi

Kultura Włoch - wybrane zagadnienia:

- Il made in Italy, czyli słynne włoskie marki i produkty

- media we Włoszech

- muzyka włoska

- system edukacji we Włoszech

Literatura:

Podręcznik:

Marin T., Magnelli S., Nuovo progetto italiano 1. Corso multimediale di lingua e civilta' italiana. Livello elementare (A1-A2), Edilingua, Roma 2009

Marin T., Magnelli S., Progetto Italiano Nuovo 2. Corso multimediale di lingua e civilta' italiana. Livello intermedio (B1-2), Edilingua, Roma 2008

Gramatyki:

Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2005;

Pederzani L., Mezzadri M., Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi, Guerra Edizioni, Perugia 2007;

Simula S., Conoscere l'italiano. Praktyczna gramatyka włoska z ćwiczeniami, Warszawa 2002

Widłak S., Gramatyka języka włoskiego, Warszawa 2002

Inne opracowania:

Marin T., La Prova Orale 2. Materiale autentico per la conversazione e la preparazione agli esami orali, Edilingua, Roma 2000

Marin T. Ascolto medio. Materiale per la preparazione alla prova di comprensione orale e lo sviluppo dell'abilita' di ascolto, Edilingua, Atene 2004

Słowniki:

Jamrozik E., Słownik włosko polski, polsko-włoski, PWN, Warszawa 2005

Meisels W. Podręczny słownik włosko-polski, Warszawa 1993

Meisels W., Podręczny słownik polsko-włoski, Warszawa 1993

Wielki Słownik włosko-polski, Wiedza Powszechna, Warszawa 2001-2010

Zingarelli N., Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, PWN 2008

Uwagi:

Jeśli student z jakichś względów nie może uczestniczyć systematycznie w zajęciach, powinien skontaktować się z wykładowcą w celu ustalenia zasad zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głodowska
Prowadzący grup: Anna Głodowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu leksyki i gramatyki języka włoskiego oraz znajomości podstawowych zagadnień dotyczących kultury Włoch. Studenci na zakończenie kursu powinni posługiwać się językiem włoskim na poziomie ponad średniozaawansowanym.

Pełny opis:

Zagadnienia gramatyczne:

- i verbi riflessivi (czasowniki zwrotne) w czasach prostych i złożonych

- i pronomi combinati (zaimki łączone) w czasach prostych i złożonych

- i pronomi relativi - zaimki względne

- forma impersonale (forma nieosobowa)

- wybrane czasowniki nieregularne, np. farcela i andarsene

- condizionale semplice e composto - formy i zastosowanie

- formy trybu rozkazującego

- partykuły "ci" i "ne": znaczenie i zastosowanie

Pisanie:

- ogłoszenie, curriculum vitae, list prywatny i oficjalny, opowiadanie, opis

Leksyka:

Wybrane zagadnienia z zakresu współczesnej cywilizacji:

- zakupy w sklepie, formalności w banku, na poczcie itp.

- podróżowanie (środki transportu, rezerwacja w hotelu itp.)

- formy spędzania czasu wolnego: kino, koncert, tv, sport

- mieszkanie w mieście i dom na wsi

Kultura Włoch - wybrane zagadnienia:

- Il made in Italy, czyli słynne włoskie marki i produkty

- media we Włoszech

- muzyka włoska

- system edukacji we Włoszech

Literatura:

Podręcznik:

Marin T., Magnelli S., Nuovo progetto italiano 1. Corso multimediale di lingua e civilta' italiana. Livello elementare (A1-A2), Edilingua, Roma 2009

Marin T., Magnelli S., Progetto Italiano Nuovo 2. Corso multimediale di lingua e civilta' italiana. Livello intermedio (B1-2), Edilingua, Roma 2008

Gramatyki:

Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2005;

Pederzani L., Mezzadri M., Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi, Guerra Edizioni, Perugia 2007;

Simula S., Conoscere l'italiano. Praktyczna gramatyka włoska z ćwiczeniami, Warszawa 2002

Widłak S., Gramatyka języka włoskiego, Warszawa 2002

Inne opracowania:

Marin T., La Prova Orale 2. Materiale autentico per la conversazione e la preparazione agli esami orali, Edilingua, Roma 2000

Marin T. Ascolto medio. Materiale per la preparazione alla prova di comprensione orale e lo sviluppo dell'abilita' di ascolto, Edilingua, Atene 2004

Słowniki:

Jamrozik E., Słownik włosko polski, polsko-włoski, PWN, Warszawa 2005

Meisels W. Podręczny słownik włosko-polski, Warszawa 1993

Meisels W., Podręczny słownik polsko-włoski, Warszawa 1993

Wielki Słownik włosko-polski, Wiedza Powszechna, Warszawa 2001-2010

Zingarelli N., Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, PWN 2008

Uwagi:

Jeśli student z jakichś względów nie może uczestniczyć systematycznie w zajęciach, powinien skontaktować się z wykładowcą w celu ustalenia zasad zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Anna Głodowska
Prowadzący grup: Anna Głodowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu leksyki i gramatyki języka włoskiego oraz znajomości podstawowych zagadnień dotyczących kultury Włoch. Studenci na zakończenie kursu powinni posługiwać się językiem włoskim na poziomie ponad średniozaawansowanym.

Pełny opis:

Zagadnienia gramatyczne:

- tempi passati (passato prossimo, imperfetto e trapassato prossimo)

- imperativo (tryb rozkazujący)

- i verbi riflessivi (czasowniki zwrotne) w czasach prostych i złożonych

- condizionale semplice

- i pronomi diretti e indiretti (zaimki dopełnienia bliższego i dalszego) w czasach prostych i złożonych

- i pronomi relativi - zaimki względne (wybrane zagadnienia)

- partykuły "ci" i "ne": znaczenie i zastosowanie

Pisanie:

- ogłoszenie, wiadomość, curriculum vitae, list prywatny, opowiadanie, opis

Leksyka:

Wybrane zagadnienia z zakresu współczesnej cywilizacji:

- zakupy w sklepie, formalności w banku, na poczcie itp.

- podróżowanie (środki transportu, rezerwacja w hotelu itp.)

- formy spędzania czasu wolnego: kino, koncert, tv, sport

- mieszkanie w mieście i dom na wsi

Kultura Włoch - wybrane zagadnienia:

- Il made in Italy, czyli słynne włoskie marki i produkty

- media we Włoszech

- muzyka włoska

Literatura:

Podręcznik:

Marin T., Magnelli S., Nuovo progetto italiano 1. Corso multimediale di lingua e civilta' italiana. Livello elementare (A1-A2), Edilingua, Roma 2009

Gramatyki:

Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2005;

Falcone G., Zogopoulou T., Perfett! 1. Esercizi di grammatica italiana, Atene 2020

Widłak S., Gramatyka języka włoskiego, Warszawa 2002

Inne opracowania:

Bali M., Rizzo G., Nuovo espress. Corso di italiano (A2), Firenze 2014

Marin T., La Prova Orale 1. Materiale autentico per la conversazione e la preparazione agli esami orali, Edilingua, Roma 2000

Marin T. Ascolto medio. Materiale per la preparazione alla prova di comprensione orale e lo sviluppo dell'abilita' di ascolto, Edilingua, Atene 2004

Marin T., Magnelli S., Progetto Italiano Nuovo 2. Corso multimediale di lingua e civilta' italiana. Livello intermedio (B1-2), Edilingua, Roma 2008

Słowniki:

Jamrozik E., Słownik włosko-polski, polsko-włoski, PWN, Warszawa 2005

Meisels W. Podręczny słownik włosko-polski, Warszawa 1993

Meisels W., Podręczny słownik polsko-włoski, Warszawa 1993

Wielki Słownik włosko-polski, Wiedza Powszechna, Warszawa 2001-2010

Zingarelli N., Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, PWN 2008

Uwagi:

Jeśli student z jakichś względów nie może uczestniczyć systematycznie w zajęciach, odbywających się stacjonarnie lub zdalnie, powinien jak najszybciej skontaktować się z wykładowcą w celu ustalenia zasad zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia odbywają się zdalnie na platformie Microsoft Teams w czasie rzeczywistym, czyli zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. Preferowany jest egzamin końcowy stacjonarny, jeśli jednak władze uczelni zadecydują o zastosowaniu metod zdalnych w czasie sesji egzaminacyjnej, to egzamin zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams i poczty UMK.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.