Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury starogreckiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS1L-HLS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia literatury starogreckiej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie s1
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe (wynikające z planu studiów: 30 h = 1 ECTS i konsultacje: 30 h = 1 ECTS)

- praca własna studenta (w tym przygotowanie do zajęć oraz sprawdzianów: 90 h = 3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W04 ma zaawansowaną wiedzę o literaturze starożytnej

K_W06 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U07 umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym i historyczno-literackim

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03 docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości i ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego antyku

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie literatury greckiej okresu hellenistycznego (tj. od ostatniej ćwierci IV w. do 30 r. p.n.e.) i cesarstwa rzymskiego (od przełomu er do V w. n.e.).

Pełny opis:

Celem zajęć jest kompleksowe wprowadzenie do literatury greckiej epoki hellenistycznej i cesarskiej: zapoznanie studentów z twórczością najważniejszych przedstawicieli obu epok, omówienie rodzajów literackich charakterystycznych dla wskazanego okresu oraz ukazanie zależności pomiędzy literaturą a przemianami społecznymi i kulturowymi w okresie od końca IV w. p.n.e. do V w. n.e. Ogólnemu wprowadzeniu do tematów stricte literackich (stare i nowe gatunki literackie, rozwój retoryki i filologii w Aleksandrii, następnie również w Pergamonie i na Rodos, Druga Sofistyka, azjanizm i attycyzm w oratorstwie) towarzyszyć będą odniesienia do sztuki danych okresów oraz do hellenistycznych szkół filozoficznych i ich stosunku do zretoryzowanej literatury. Osobno zostanie omówiona również greckojęzyczna literatura żydowska i wczesnochrześcijańska na tle literatury pogańskiej okresu Cesarstwa. Po wprowadzeniach do tematów literackich i kulturowych przewidziana jest lektura wybranych passusów z autorów greckich i greckojęzycznych: epigramatów z Antologii Palatyńskiej, Apolloniosa Rodyjskiego, Herondasa, Kallimacha, Posejdipposa i Teokryta oraz prozaików: Aftoniosa, Appiana, Arriana, Atenajosa, Marka Aureliusza, Diodora Sycylijskiego, Eliana, Filostratosa, Hermogenesa, Józefa Flawiusza, Libaniosa, Longosa, Lukiana, Pauzaniasza i Plutarcha w przekładzie.

Literatura:

- K. Bartol, J. Danielewicz: Komiedia grecka od Epicharma do Menanda, Warszawa 2011, s. 471-582

- B. Bravo, E. Wipszycka: Historia starożytnych Greków. Tom III. Okres hellenistyczny, Warszawa 1992

- N. Holzberg: Powieść antyczna, przeł. M. Wójcik, Kraków 2003

- G. A. Kennedy: A New History of Classical Rhetoric, Princeton 1994, s. 201-270 (rozdziały V i X-XII)

- K. Korus: Grecka proza poklasyczna, Kraków 2003

- P. Majewski: Pismo, tekst, literatura. Praktyki piśmienne starożytnych Greków i matryca pamięci kulturowej Europejczyków, Warszawa 2013, s. 236-330

- H.-I. Marrou: Historia wychowania w starożytności, przeł. S. Łoś, Warszawa 1969

- H. Podbielski (red.): Literatura Grecji starożytnej, t. I. Epika - liryka - dramat, Lublin 2005

- H. Podbielski (red.): Literatura Grecji starożytnej, t. II. Proza historyczna, krasomówstwo, filozofia i nauka, literatura chrześcijańska, Lublin 2005

Lektury:

- wybór tekstów poetyckich (wybór z Antologii Palatyńskiej, Apolloniosa Rodyjskiego, Herondasa, Kallimacha, Posejdipposa i Teokryta

- i prozatorskich: z pism Aftoniosa, Appiana, Arriana, Atenajosa, Marka Aureliusza, Diodora Sycylijskiego, Eliana, Filostratosa, Hermogenesa, Józefa Flawiusza, Libaniosa, Longosa, Lukiana, Pauzaniasza i Plutarcha w przekładzie.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny Egzamin ustny w formie stacjonarnej lub za pośrednictwem MS Teams, składający się z trzech pytań - zadań obejmujących zagadnienia przekrojowe i szczegółowe z zakresu historii starożytnego Rzymu. Egzamin sprawdza wiedzę z zakresu W1-W4 oraz umiejętności U1-2 i kompetencje K1-2.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie min. 60% możliwych punktów i udzielenie właściwej odpowiedzi przynajmniej na dwa z trzech pytań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Awianowicz, Barbara Bibik
Prowadzący grup: Bartosz Awianowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.