Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język starogrecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS1L-JSG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język starogrecki
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe: wynikające z planu studiów: 105 h (3,5 ECTS), konsultacje: 60 h (2 ECTS)

- praca własna studenta (w tym przygotowanie do zajęć, kolokwiów oraz do egzaminu) 105 h (3,5 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1- zna gramatykę i leksykę języka starogreckiego w stopniu zaawansowanym K_W01

W2- ma zaawansowaną wiedzę o powstawaniu i rozwoju języka starogreckiego K_W02Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi czytać i tłumaczyć preparowane teksty starogreckie (K_U05)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 – student jest zdolny do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i rozumie jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych (K_K01)
Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu poznanie gramatyki i leksyki języka starogreckiego w stopniu umożliwiającym tłumaczenie na język polski tekstów preparowanych.

Pełny opis:

Na zajęciach podawane są podstawowe informacje o miejscu języka greckiego w rodzinie języków indoeuropejskich oraz o dialektach greckich. Omawiany jest alfabet języka starogreckiego, podział głosek, zmiany samogłosek i spółgłosek, prawa wygłosowe, funkcje przypadków, budowa zdania. Student poznaje gramatykę i leksykę języka starogreckiego w stopniu umożliwiającym tłumaczenie na język polski greckich tekstów preparowanych. Materiał gramatyczny obejmuje deklinację rzeczownika, przymiotnika, zaimka i liczebnika, stopniowanie przymiotników i przysłówków, koniugację, funkcje participium, podstawowe zagadnienia z zakresu składni przypadków i składni zdań. Student nabywa umiejętności analizowania budowy form fleksyjnych oraz wyróżniania w zdaniach różnych form gramatycznych, określania podstawowych składni i niektórych typów zdań. Poznaje podstawowe słownictwo języka starogreckiego. Utrwala poznany materiał rozwiązując różne ćwiczenia gramatyczne i czytając teksty preparowane.

Literatura:

M. Golias, Wstępna nauka języka greckiego, Warszawa 1958

M. Borowska, Mormolyke. Książka do nauki języka starogreckiego, Warszawa 1996

A. K. Korusowie, Hellenike glotta. Podręcznik do nauki języka greckiego, Warszawa-Kraków 1994

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, Warszawa 1985

O. Jurewicz, Gramatyka historyczna języka greckiego, Warszawa 1992

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1993

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po sem. 1; egzamin po sem. 2.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach i bieżące przygotowanie do zajęć (K1, U1),pozytywne zaliczenie gramatycznych kolokwiów śródsemestralnych oraz pisemnych tłumaczeń tekstów preparowanych z języka starogreckiego na język polski (U1).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia semestru 1 i semestru 2.

Egzamin pisemny obejmuje materiał z całego roku nauki języka starogreckiego. Składa się z tłumaczenia bez słownika jednego z tekstów przeczytanych na zajęciach (U1) z określaniem wyszczególnionych w nim form i zjawisk gramatycznych (U1) oraz testu gramatycznego sprawdzającego wiedzę z zakresu deklinacji, koniugacji, stopniowania, składni przypadków i składni zdań (W1, W2).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Brusewicz
Prowadzący grup: Alicja Brusewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Brusewicz
Prowadzący grup: Alicja Brusewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Brusewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.