Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Religia i mitologia Greków i Rzymian

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS1L-RIMGIR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0221) Religia
Nazwa przedmiotu: Religia i mitologia Greków i Rzymian
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie s1
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w ćwiczeniach (30 h): 1 ECTS

- konsultacje z prowadzącym (30 h): 1 ECTS


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (60 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń (15 h): 0,5 h

- przygotowanie do zaliczenia (45 h): 1,5 h


Łącznie: 120 godz. (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student ma zaawansowaną wiedzę o religiach i mitologiach świata antycznego (K_W11)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U01)

U2: student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności profesjonalne (K_U05)

U3: student potrafi komunikować się i pisać prace z użyciem specjalistycznej terminologii (K_U09)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu (K_K01)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są religiom i mitologii Grecji i Rzymu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie wybranych zagadnień z religii i mitologii Grecji i Rzymu tak, by student uzyskał wiedzę zarówno o treści, transformacji i recepcji wybranych mitów, jak i szeroki pogląd na stosunek starożytnych do mitów i ich obecność w życiu codziennym, politycznym, kulturalnym i religijnym starożytnej Grecji i Rzymu. Tematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

Część zajęć z dr hab. Toczką:

- Teorie mitu;

- Sanktuaria, miejsca święte, ich historia, architektura i rola;

- Czas świąteczny, najważniejsze święta w kalendarzach Aten i Rzymu;

- Kapłani, kapłanki, instytucje religijne;

- Religia a polityka;

- Kulty misteryjne;

- Religia a filozofia;

- Religia chrześcijańska a religie pogańskie;

zajęcia z dr hab. Bibik:

Teogonia, wiedza o bogach i człowieku, problem winy i kary

Apollo - wyrocznie świata antycznego; poezja

Starożytne wyobrażenia o duszy i świecie pozagrobowym; obrządki pogrzebowe

Dionizos

Herosi świata antycznego; heroizacja

Legendarne początki Rzymu

Literatura:

Calasso R., Zaślubiny Kadmosa z Harmonią, Warszawa

Graves R., Mity greckie, Warszawa 1992

Kerenyi, K., Mitologia Greków, Warszawa 2002

Marciniak K., Mitologia grecka i rzymska, Warszawa-Bielsko-Biała 2010

Zaidman L., Grecy i ich bogowie, Warszawa 2008

Zieliński T., Religia starożytnej Grecji, Religia hellenizmu, Wrocław 1991

Zieliński T., Starożytność bajeczna, Warszawa 1995

Ajschylos, Prometeusz skowany

Hezjod, Teogonia

Eurypides, Ion

Eurypides, Bakchantki

Eurypides, Herakles oszalały

Sofokles, Edyp w Kolonos

Sofokles, Trachinki

Hymny homeryckie

Homer, Odyseja

Wergiliiusz, Eneida

Owidiusz, Metamorfozy

Platon, Fedon, Gorgiasz, 'państwo (fragmenty)

___

Beard, M., North, J. A., & Price, S. R. (2017). Religie Rzymu: Historia. Wydawnictwo Napoleon V.

W. Burkert, Starożytne kulty misteryjne

Chlewicka, A. (2015). TEOLOGIA POLITYCZNA CYCERONA Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 25(1), 33-54.

Filipczak, P., & Kosiński, R. (2015). Świat rzymski w IV wieku: praca zbiorowa. Towarzystwo Wydawnicze" Historia Iagellonica".

E.R. Dodds, Pogaństwo i chrześcijaństwo w epoce niepokoju, rozdz. 4. Dialog pogaństwa z chrześcijaństwem, s. 101-28.

Lengauer, W. (1994). Religijność starożytnych Greków. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Platon, Nowak, P., Gadamer, H.-G., Gigon, O., Hadot, P., Lewis, J. M., Losev, A. F., ... Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego. (2015). Eutyfron. Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego.

R.A. Segal, Theorizing about myth, 117-34, 143-52. (dostęp online z katalogu biblioteki)

Simon, M. (1979). Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa I–IV w., tłum. E. Bąkowska, Warszawa.

L.B. Zaidman, Grecy i ich bogowie

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach; jeśli student opuści jakieś zajęcia, ma obowiązek uzupełnić wprowadzony na nich nowy materiał, aby móc swobodnie uczestniczyć w kolejnych zajęciach; pomoc w uzupełnieniu materiału może uzyskać na dyżurze prowadzącego zajęcia; 50% i więcej nieobecności w semestrze skutkuje niezaliczeniem przedmiotu (W1, U1, U3, K1);

- bieżące przygotowanie do zajęć (W1, U1, U2, U3);

- pozytywne zaliczenie pracy semestralnej (W1, U1, U2, U3, K1).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Rafał Toczko
Prowadzący grup: Barbara Bibik, Rafał Toczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W związku z koniecznością przeprowadzenia zajęć online, w tym semestrze zajęcia będą odbywały się synchronicznie, tj. w czasie rzeczywistym z zachowaniem treści programowych i efektów kształcenia z opisu przedmiotu na platformie Microsoft Teams. Preferowaną formą zaliczenia na koniec semestru będzie zaliczenie w formie stacjonarnej. Na prośbę studentek/ów (lub jeśli tak zdecyduje Dziekan) może przyjąć ono także formę zaliczenia online na platformie Microsoft Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.