Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teatr antyczny i jego recepcja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS1Z-TA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Teatr antyczny i jego recepcja
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe (wynikające z planu studiów: 30 h = 1,2 ECTS

- praca własna studenta (w tym przygotowanie do zajęć oraz do zaliczenia przedmiotu: 20 h = 0,8 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student ma zaawansowaną wiedzę o starożytnej literaturze dramatcznej obejmującą jej periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców (K_W03)

W2: student ma zaawansowaną wiedzę o transmisji i recepcji starożytnej literatury dramatycznej na grunt literatury światowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej (media, teatr, film, architektura, muzyka, sztuka) (K_W04)

W3: student ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach pomiędzy literaturą, teatrem, sztuką i filozofią (K_W06)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym, rozpoznać ich rodzaj literacki i gatunkową konwencję, oraz dokonać ich analiz i interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i trafnych metod (K_U08)

U2: student potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów i wytworów antycznej kultury materialnej i literackiej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym, wartości artystycznej i poznawczej (K_U09)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości i ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego antyku (K_K04)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą problematyce teatru i dramatu antycznego, greckiego i rzymskiego, oraz jego recepcji w szeroko pojętej kulturze światowej.

Pełny opis:

Celem niniejszych zajęć jest:

- analiza i interpretacja utworów literackich;

- analiza i interpretacja innych tekstów kultury;

- analiza wybranych aspektów dotyczących tekstów dramatycznych takich, jak kwestie związane z poetyką, scenicznością, widowiskowością, przestrzenią, przekładem, etc., z uwzględnieniem zmian zachodzących na przestrzeni wieków;

- analiza wybranych aspektów dotyczących recepcji starożytnych utworów dramatycznych w światowej literaturze, teatrze, sztuce, filmie, etc.;

- umiejętność dostrzegania i interpretacji związków między historią, religią, polityką, literaturą i sztuką.

Niniejsze zajęcia wymagają od studentów czynnego w nich uczestnictwa rozumianego jako zabieranie głosu na tematy przewidziane programem zajęć.

Literatura:

Ajschylos, Tragedie, tłum. S. Srebrny, Kraków 1952.

Antropologia widowisk, op. A. Chałupnik, W. Dudzik, M. Kanabrodzki, L. Kolankiewicz, Warszawa 2005.

Arystofanes, Komedie, tłum. J. Ławińska-Tyszkowska, Warszawa 2001-2003.

Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 2006.

Axer J., Filolog w teatrze, Warszawa 1991.

Balcerzan E., Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatoryki i komparatystyki, Poznań 2009.

Boileau N., Sztuka rymotwórcza, tłum. Maciuński, Kraków 2002.

Brandstaetter R., Śmierć na wybrzeżu Artemidy [w:] idem, Dramaty, Warszawa 1986.

Brandstaetter R., Medea, Dialog 1959/4, 5-40.

Chodkowski R. R., Teatr grecki, Lublin 2003.

Cytowska M. Szelest, H., Rychlewska L., Literatura rzymska (okres archaiczny), Warszawa 1996.

Cytowska M. Szelest, H., Literatura rzymska (okres cesarstwa), Warszawa 1992.

Czewińska J., Człowiek Eurypidesa wobec zagrożenia życia, namiętnej miłości i ekstazy religijnej, Łódź 1999.

Eurypides, Tragedie, tłum. J. Łanowski, Warszawa 2006-2007.

Fredro A., wybrane komedie (dowolne wydanie).

Głowacki J., Antygona w Nowym Jorku, Dialog 10/ 1992, 5-40.

Goethe J. W., Ifigenia w Taurydzie (dowolne wydanie).

Graves R., Mity greckie, tłum. H. Krzeczkowski, op. A. Krawczuk, Warszawa 1967-

Herbert Z., Ofiarowanie Ifigenii (z tomu Hermes, pies i gwiazda, 1957).

Historia teatru, red. J. Brown, tłum. H. Baltyn-Karpińska, Warszawa 1999.

Horacy, Sztuka poetycka [w:] idem, Dzieła wszystkie, red. A. Lam, Pułtusk 2010.

Kerenyi K. , Mitologia Greków, Warszawa 2002.

Kitto H. D. F., Tragedia grecka. Studium literackie, tłum. J. Margański, Bydgoszcz 1997.

Kocur M., Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2001.

Kocur M., We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie, Wrocław 2005.

Lesky A., Tragedia grecka, tłum. M. Weiner, Kraków 2006.

Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, Lublin 2005.

Loher D., Medea na Manhattanie [w:] eadem, Na Manhattanie i gdzie indziej: dziesięć sztuk niemieckich, tłum. Mateusz Borowski, Kraków 2007.

Marciniak K., Mitologia grecka i rzymska, Warszawa 2010.

Molier, Dzieła, tłum. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1952.

Nicoll A., Dzieje dramatu, tłum. H. Krzeczkowski, W. Niepokólczycki, J. Nowacki, Warszawa 1983.

Nicoll A., Dzieje teatru, tłum. A. Dębnicki, Warszawa 1977.

Parandowski J., Mitologia, Warszawa 1950.

Plaut, Komedie, tłum. E. Skwara, Warszawa 2002-2004.

Przybora J., Medea moja sympatia [w:] idem, Teatr nieduży, Warszawa 1980.

Racine J., Tragedie, Warszawa 1958.

Ricoeur P., Torop P., O tłumaczeniu, tłum. T. Swoboda, S. Ulaszek, Gdańsk 2008.

Romilly de J., Tragedia grecka, tłum. I. Sławińska, Warszawa 1994.

Seneka, Agamemnon, tłum. E. Wesołowska, Poznań 1997.

Seneka, Smutne starożytności teatrum, tłum. J. A. Bardziński (Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa).

Skwara E., Historia komedii rzymskiej, Warszawa 2001.

Sofokles, Tragedie, tłum. R. Chodkowski, Lublin 2009, 2012.

Srebrny S., Teatr grecki i polski, Warszawa 1984.

Steffen W., Batóg T., Ajschylos. Twórca tragedii greckiej, Warszawa 2000.

Swinarski A. M., Powrót Alcesty, Poznań 1958.

Taplin O., Tragedia grecka w działaniu, Kraków 2004.

Terencjusz, Komedie, E. Skwara, Warszawa 2005-2006.

Wiles D., Krótka historia przestrzeni teatralnych, tłum. Ł. Zaremba, Warszawa 2012.

Witruwiusz, O architekturze, tłum. K. Kumaniecki, Warszawa 1999.

Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009.

Do odnośnych zajęć zostanie wybrana literatura filmowa i teatralna (m.in. dzieła Pasolinego, von Triera, Warlikowskiego, Grzegorzewskiej, Holoubka czy teatru Gardzienice).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

- w trakcie semestru (ocena ciągła – 40%): ocenie podlega aktywność na zajęciach rozumiana jako zabieranie głosu w dyskusji o zagadnieniach przewidzianych programem; bieżące przygotowanie do zajęć; znajomość obligatoryjnej literatury przedmiotu; (K_W03, K_W04, K_W06, K_U08, K_U09, K_K04);

- na koniec każdego semestru (ocena – 60%): zaliczenie ustne obejmujące trzy z omawianych zagadnień/ utworów - dwa wybrane przez studentkę/studenta, jeden przez prowadzącego (K_W03, K_W04, K_W06, K_U08, K_U09, K_K04).

Osoby nieobecne na 5 lub zajęciach w semestrze nie uzyskują zaliczenia z semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik
Prowadzący grup: Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik
Prowadzący grup: Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik
Prowadzący grup: Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.