Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat pracy filologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS1Z-WPF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Warsztat pracy filologa
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie s1
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe (wynikające z planu studiów: 30 h = 1 ECTS i konsultacje: 30 h = 1 ECTS)

- praca własna studenta (w tym przygotowanie do zajęć oraz sprawdzianów: 30 h = 1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W06 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa

K_W07 ma wiedzę o terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii

klasycznej i studiów śródziemnomorskich oraz ich powiązaniach z pokrewnymi

naukami humanistycznymi w stopniu zaawansowanym

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści,

u z n a w a n i a z n a c z e n i a w i e d z y w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Na zajęciach student poznaje elementy metodologii nauk humanistycznych, zagadnienia teorii literatury i kultury oraz filozofii nauki, kluczowe dla studiów filologicznych. Studenci zapoznają się też z instrumentarium potrzebnym do studiów filologicznych, w tym przede wszystkim cyfrowego.

Pełny opis:

Na zajęciach dyskutować będziemy następujące problemy:

- Nauki o starożytności wśród nauk humanistycznych, uprawomocnienie nauk humanistycznych;

- pozytywistyczne i strukturalistyczne literaturoznawstwo;

- poststrukturalizm i hermeneutyka;

- neopragmatyzm;

- Interpretacja tekstu i jej problemy;

- Metodologia pracy umysłowej z uwzględnieniem specyfiki pracy filologicznej;

- rozumowania dedukcyjne, indukcyjne, abdukcyjne i kondukcyjne.

- sztuka argumentacji;

- błędy logiczne i stylistyczne;

Dokonamy też przeglądu tradycyjnego instrumentarium filologicznego (słowniki, kompendia, prozopografie, bibliografie, czasopisma) i cyfrowego, przegląd (programów komputerowych i portali internetowych poświęconych filologii klasycznej i naukom o starożytności).

Literatura:

J. M. Coetzee, Co to jest dzieło klasyczne? – prelekcja, w: J. M. Coetzee, Dziwniejsze brzegi, Eseje literackie 1986-1999, tłum. A. Skucińska, Kraków: Znak 2008, s. 7-33

Z. Herbert, Dlaczego klasycy?

K. Jaspers, Praca badawcza, kształcenie i nauczanie, Znak 288 (1978), s. 732-749.

A. Szahaj, Nauki o kulturze jako nauki podstawowe

R. Scruton, Przewodnik po filozofii dla inteligentnych, s. 161-173.

A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku: podręcznik, Kraków 2007, s. 197-229 i 279-302.

S. Fish, Czy na tych ćwiczeniach jest tekst? w: tenże, Interpretacja, retoryka, polityka, Kraków 2002, s. 59-80.

Bocheński J.M., Współczesne metody myślenia, Poznań 1993, s.76-85 i 117-126.

KAMIŃSKI, STANISŁAW. “SYSTEMATYZACJA TYPOWYCH BŁĘDÓW LOGICZNYCH.” Roczniki Filozoficzne / Annales De Philosophie / Annals of Philosophy, vol. 10, no. 1, 1962, pp. 5–39. JSTOR, www.jstor.org/stable/43406604. Accessed 7 Sept. 2020.

T. Hołówka, Rozumowania zbieżne albo kondukcyjne, w: Błędy, spory, argumenty, Szkice z logiki stosowanej, Warszawa 1998, s. 67-78.

T. Hołówka, Kultura logiczna w ćwiczeniach, z. 1, Warszawa 2002.

Szymanek, K. (2001). Sztuka argumentacji: słownik terminologiczny. Wydawn. Naukowe PWN.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdziany pisemne w trakcie semestru - ich liczba uzależniona jest od zaangażowania i przygotowania studentów do zajęć. Zadania na ocenę do przygotowania na zajęcia. Na koniec semestru zaliczenie ustne z zakresu przerobionego materiału, sprawdzające wszystkie efekty kształcenia. Oceny uzyskane w czasie semestru składać się będą na 50% oceny, a 50% stanowić będzie zaliczenie końcowe. Do zaliczenia semestru potrzeba:

51% - na ocenę dostateczną

61% - na ocenę dostateczną z plusem

71% - na ocenę dobrą

81% - na ocenę dobrą z plusem

91% - na ocenę bardzo dobrą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Rafał Toczko
Prowadzący grup: Rafał Toczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W razie konieczności przeprowadzenia zajęć zdalnie. Zajęcia będą odbywały się na platformie Microsoft Teams w czasie rzeczywistym bez zmiany zakresu materiału i efektów kształcenia. Zadania do wykonania i literatura będą znajdowały się na platformie Moodle, a zaliczenie ustne na koniec semestru odbędzie się również an w Microsoft Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.