Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Arcydzieła literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS2L-AL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Arcydzieła literatury
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie s1
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe:

- wynikające z planu studiów i konsultacje -ok. 100h - 4 ECTS

i praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, napisanie pracy zaliczeniowej) - ok. 100h - 4 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

student ma:

W1: zaawansowaną wiedzę o literaturze starożytnej obejmującą jej periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców (W03)

W2: zaawansowaną wiedzę o transmisji i recepcji kultury i literatury klasycznej na grunt literatury światowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej (media, teatr, film, architektura, muzyka, sztuka) (W04)

W3: zaawansowaną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa (W05)

Efekty uczenia się - umiejętności:

student:

U 1: umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym, rozpoznać ich rodzaj literacki i gatunkową konwencję, oraz dokonać ich analiz i interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i trafnych metod (K_U08)

U 2: potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów i wytworów antycznej kultury materialnej i literackiej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historycznokulturowym, wartości artystycznej i poznawczej (K_U09)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

student ma:

K1: świadomość znaczenia nauk o starożytności dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej na różnych poziomach (K05)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prześledzenie wybranych wątków literatury grecko-rzymskiego kręgu kulturowego i ich recepcji w dziełach kultury literackiej i materialnej późniejszych epok.

Pełny opis:

Szczegółowy opis zagadnień stanowiących treść zajęć w danym semestrze podany jest w opisie przedmiotu w cyklu.

Literatura:

Literatura podana jest w opisie przedmiotu w cyklu.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach rozumiane jako zabieranie głosu w dyskusji o zagadnieniach przewidzianych programem, znajomość podstawowej literatury przedmiotu oraz napisanie pracy na koniec semestru na temat związany z poruszanymi na zajęciach zagadnieniami, ustalony z prowadzącym. Praca powinna liczyć pół arkusza wydawniczego, a więc 20 000 znaków razem ze spacjami (K_W04; K_W05; K_U02; K_U08; K_K05).

Przy ocenie pracy brana jest pod uwagę umiejętność interpretacji tekstu literackiego, wykorzystania literatury przedmiotu, kompozycja pracy oraz poprawność językowa.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Anna Głodowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą postaciom kobiet związanym z mitem wojny trojańskiej oraz ich różnym przedstawieniom i (re-)interpretacjom, tak starożytnym, jak i współczesnym, także scenicznym i literackim reprezentacjom (30 h; Bibik).

Celem zajęć jest przyjrzenie się postaciom i wątkom zaczerpniętym z literatury i sztuki greckiej, które stały się inspiracją literacką dla współczesnych pisarzy (30h, A. Głodowska).

Pełny opis:

Celem zajęć jest przyjrzenie się postaciom kobiet związanym z mitem wojny trojańskiej, poprzez lekturę (analizę i interpretację) różnych opowieści poświęconych tym postaciom ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu kulturowego, społecznego, historycznego i teatralnego, w jakim one powstawały. Punktem wyjściowym będzie tragedia Eurypidesa pt. Hekabe. Przyjrzymy się jednak także innym opowieściom tak starożytnym, jak i współczesnym nawiązującym do bohaterek związanych z tym mitem, jak Andromasze, Helenie, Kasandrze. / 30 h, Bibik

Niniejsze zajęcia wymagają od studentów czynnego w nich uczestnictwa.

Zagadnienia omawiane na zajęciach z A. Głodowską:

1. Na szlaku starożytnych wędrówek:

- Z. Herbert, Labirynt nad morzem - w poszukiwaniu śladów przeszłości

- R. Kapuściński, Podróże z Herodotem - śladem wędrówek greckiego historyka.

2. Śladami greckich mitów:

- J. Cabre': Pandora, Tezeusz

3. Podążając śladem bohaterów Homera:

- A. Baricco, Homer, Iliada

- M. Atwood, Penelopiada

- O. Fallaci, Penelopa na wojnie

- M. Miller, Kirke.

Literatura:

Literatura do zajęć z A. Głodowską:

M. Atwood, Penelopiada, przeł. M. Konikowska, Kraków 2005

A. Baricco, Homer, Iliada, przeł. H. Kralowa, Warszawa 2005

J. Cabre', Kiedy zapada mrok, przeł. A. Sawicka, Warszawa 2019

O. Fallaci, Penelopa na wojnie, przeł. A. Ostrowski, Warszawa 1979

Z. Herbert, Labirynt nad morzem, Warszawa 2000

Herodot, Dzieje, przeł. S. Hammer, Warszawa 2002

Homer, Odyseja, przeł. L. Siemieński, wstępem poprzedziła Z. Abramowiczówna, opracował i objaśnieniami opatrzył J. Łanowski, Wrocław 1992

R. Kapuściński, Podróże z Herodotem, Kraków 2007 (wybrane rozdziały)

M. Miller, Kirke. Daj się jej oczarować., przeł. P. Korombel, Warszawa 2018 (wybrane rozdziały)

Opracowania:

Literatura polska XX wieku: przewodnik encyklopedyczny, T. 1, A-O, red. nauk. A. Hutnikiewicz, A. Lam, Warszawa 2000

Uwagi:

Zajęcia będą odbywać się na platformie Ms Teams w czasie rzeczywistym, czyli zgodnie z harmonogramem zajęć (wt 9.45 - 11.15).

Jeśli student z jakichś powodów nie może uczestniczyć w zajęciach odbywających się zdalnie, zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z prowadzącym w celu ustalenia form i zasad zaliczenia przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.