Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cywilizacja bizantyńska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS2L-CYB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Cywilizacja bizantyńska
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe:

- wynikające z planu studiów - 30h oraz konsultacje - 20h (2 ECTS)

- praca własna studenta - 50h (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - ma podstawową wiedzę o znaczeniu i wpływie kultury grecko-rzymskiego antyku na kulturę czasów późniejszych, ze szczególnym uwzględnieniem Bizancjum (K_W16)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - umie wyszukiwać, analizować, wyselekcjonować i wykorzystać w określonym celu informacje na temat dziejów i kultury Bizancjum, uzyskane w oparciu o źródła tradycyjne i internetowe (K_U02)

U2 - potrafi samodzielnie poszerzać swą wiedzę i umiejętności badawcze z zakresu historii i kultury Bizancjum, kierując się wskazówkami wykładowcy (K_U06)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe grecko-rzymskiego antyku i jest świadomy odpowiedzialności za zachowanie i przekazywanie wiedzy o znaczeniu osiągnięć kultury starożytnej Grecji i Rzymu dla kształtowania się kulturowego oblicza Europy (K_K04)

K2 - ma świadomość znaczenia nauk o starożytności dla rozwoju wiedzy i pogłębiania świadomości społecznej na temat grecko-rzymskich źródeł europejskiej kultury (K_K05)


Metody dydaktyczne:

podczas zajęć wykorzystywane są elementy podających i poszukujących metod: wykład konwencjonalny, konwersatoryjny, pokaz, metoda ćwiczeniowa i referatu.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie kultury bizantyńskiej na tle przemian politycznych gospodarczych i społecznych w Bizancjum oraz znaczenia spuścizny duchowej i intelektualnej Bizancjum dla kolejnych pokoleń Europejczyków. Podczas zajęć studenci poznają zagadnienia z zakresu historii, kultury i literatury Bizancjum w ogólnym zarysie. Szczegółowiej omawiane są wybrane okresy w dziejach literatury bizantyńskiej (np. literatura z epoki Justyniana) oraz określone gatunki literackie (np. historiografia, kronikarstwo i hagiografia). W trakcie zajęć studenci na wybranych przykładach zapoznają się ponadto z bizantyńskim dziedzictwem starogreckiej literatury.

Pełny opis:

Założenie Konstantynopola, rozwój miasta, jego topografia

Konflikty z wschodem i zachodem; zdobycie Konstantynopola.

Książka w Bizancjum; bizantyńskie biblioteki.

Ogólna charakterystyka literatury bizantyńskiej.

Wybrane zagadnienia z dziejów literatury bizantyńskiej (omówienie twórczości wybranych autorów).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Arnott P., Bizantyjczycy i ich świat, tł. pol. K. Dudziak, Warszawa 1979

Haussig H.W., Historia kultury bizantyńskiej, tł. pol. T. Zabłudowski, Warszawa 1982

Jurewicz, O., Literatura bizantyńska [w:] Dzieje literatur europejskich, red. W. Floryan, T. I. Warszawa 1977, s. 135-189

Krupczyński P., Leszka M. J., Cesarstwo Bizantyńskie. Dzieje – Religia – Kultura, Łask – Łodź 2006

Literatura uzupełniająca:

Faludy A., Malarstwo bizantyńskie, Warszawa 1984

Herrin J., Bizancjum. Niezwykłe dziedzictwo średniowiecznego imperium, Poznań 2009

Gać J., Grecja. Kulturowy przewodnik po Grecji bizantyńskiej, Kraków 2007

Jurewicz O. (red.), Encyklopedia kultury bizantyńskiej, Warszawa 2002

Jurewicz O., Historia literatury bizantyńskiej. Zarys, Warszawa 1984 (zwłaszcza drugie wydanie)

Leszka M.J., Wolińska T., Konstantynopol. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, Warszawa 2011

Sajdak J., Literatura bizantyńska [w:] Wielka literatura powszechna Trzaski, Everta i Michalskiego, T. 4, Warszawa 1933, s. 679-760.

Walter Ch., Sztuka i obrządek Kościoła bizantyńskiego, tł. pol. K. Machlarek, Warszawa 1992

Mały słownik teologiczny, K. Rahner, H. Vorgrimler, Warszawa 1987

Metody i kryteria oceniania:

Przy ocenie studenta brane są pod uwagę następujące kryteria:

- systematyczny i aktywny udział w zajęciach (K_K04; K_K05)

- przygotowanie i prezentacja na zajęciach zagadnienia z zakresu cywilizacji bizantyńskiej (K_W16; K_U02; K_U06).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Appel
Prowadzący grup: Włodzimierz Appel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- bizantynistyka - literatura bizantyńska.

- Konstantynopol w VI w.

- Justynian i jego epoka.

- literatura bizantyńska w latach 500-610.

- książka w Bizancjum

- upadek Bizancjum

Literatura:

- R. Browning, Justynian i Teodora, PIW Warszawa 1971;

- Pokopiusz z Cezarei:

Historia sekretna, PIW, Warszawa 1977

O budowlach, "Biblioteka Antyczna", Warszawa 2006

- epigramy Agatiasza Scholastyka i Pawła Silencjariusza

- twórczość Romana Melodosa (ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Appel
Prowadzący grup: Włodzimierz Appel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- bizantynistyka - literatura bizantyńska.

- Konstantynopol w VI w.

- Justynian i jego epoka.

- literatura bizantyńska w latach 500-610.

- książka w Bizancjum

- upadek Bizancjum

Literatura:

- R. Browning, Justynian i Teodora, PIW Warszawa 1971;

- Pokopiusz z Cezarei:

Historia sekretna, PIW, Warszawa 1977

O budowlach, "Biblioteka Antyczna", Warszawa 2006

- epigramy Agatiasza Scholastyka i Pawła Silencjariusza

- twórczość Romana Melodosa (ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Appel
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- bizantynistyka - literatura bizantyńska.

- Konstantynopol w VI w.

- Justynian i jego epoka.

- literatura bizantyńska w latach 500-610.

- książka w Bizancjum

- upadek Bizancjum

Literatura:

- R. Browning, Justynian i Teodora, PIW Warszawa 1971;

- Pokopiusz z Cezarei:

Historia sekretna, PIW, Warszawa 1977

O budowlach, "Biblioteka Antyczna", Warszawa 2006

- epigramy Agatiasza Scholastyka i Pawła Silencjariusza

- twórczość Romana Melodosa (ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.