Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury rzymskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS2L-HLR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia literatury rzymskiej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie s1
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe (wynikające z planu studiów: 30 h = 1 ECTS i konsultacje: 30 h = 1 ECTS)

- praca własna studenta (w tym przygotowanie do zajęć oraz sprawdzianów: 60 h = 2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W03: ma zaawansowaną wiedzę o literaturze rzymskiej epoki augustoeskiej i cesarskiej obejmującą jej periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców

W04: ma zaawansowaną wiedzę o transmisji i recepcji kultury i literatury klasycznej na grunt literatury światowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej (media, teatr, film, architektura, muzyka, sztuka)

W05: ma zaawansowaną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa

W07: ma wiedzę o terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii klasycznej w stopniu zaawansowanym

Efekty uczenia się - umiejętności:

U02: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów

U08: mie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym, rozpoznać ich rodzaj literacki i gatunkową konwencję, oraz dokonać ich analiz i interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i trafnych metod

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K04: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe literatury rzymskiej epoki augustowskiej i cesarskieji i ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego antyku

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- seminaryjna

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest historia literatury rzymskiej okresu augustowskiego i epoki cesarstwa (I w. przed Chr. – IV. w po Chr.) Kurs obejmuje omówienie twórczości najważniejszych pisarzy łasińskich tworzących w tych okresach.

Pełny opis:

Tematyka poszczególnych zajęć będzie się przedstawiać następująco:

I: Wergiliusz – życie poety; tzw. Appendix Vergiliana; Bukoliki.

II: Georgiki; Eneida.

III: Horacy – życie poety; epody; Sermones; Epistulae ; Carmina

IV: Elegicy rzymscy: Korneliusz Gallus, Tibullus, Propercjusz

V: Owidiusz - życie poety; Amores; Heroides; Medea – zaginiona tragedia Owidiusza; twórczość „dydaktyczna” Owidiusza: De medicamine faciei, Ars amatoria; Remedia amoris.

VI: Poezja mitologiczna i aitiologiczna Owidiusza: Metamorfozy, Fasti; Owidiusz na wygnaniu – Tristia; Epistulae ex Ponto. Zaginione utwory Owidiusza i tzw. pseudoovidiana.

VII: Proza augustowska. Liwiusz – życie i dzieło.; Seneka (retor); Witruwiusz.

VIII: Seneka (filozof)– życie, pozycja polityczna, ogólna charakterystyka twórczości; dialogi i inne pisma filozoficzne, tragedie, Apolocynthosis; apokryficzna korespondencja Seneki z Pawłem Apostołem.

IX: Literatura za czasów Klaudiusza i Nerona: poezja – Aulus Persjusz Flakkus, Lukan; proza za czasów Klaudiusza i Nerona – Petroniusz, Kwintus Kurcjusz Rufus, Pomponiusz Mela.

X: Poezja za czasów Flawiuszy: poezja – Gajusz Waleriusz Flakkus, Syliusz Italikus, Stacjusz, Marcjalis.

XI: Proza za czasów Flawiuszy: Pliniusz Starszy, Kwintylian,

XII: Literatura za Trajana: Tacyt, Pliniusz Młodszy, Juwenalis.

XIII: Literatura za Hadriana – charakterystyka epoki, Anniusz Florus, Gajusz Swetoniusz Trankwillus

XIV: Literatura za panowania dynastii Antoninów – Fronton, Aulus Gelliusz, Apulejusz.

XV: Literatura łacińska IV i V w. (pogańska) – proza: Kwintus Aureliusz Symmachus, historiografia póżnoantyczna – Ammianus Marcellinus, brewiarzyści (Aureliusz Wiktor, Eutropiusz, Festus), Historia Augusta

Literatura:

Podręczniki:

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres augustowski, Warszawa 1990

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres cesarstwa, Warszawa 1992.

Teksty źródłowe w przekładzie:

Wergiliusz, Bukoliki i Georgiki, przekł. i oprac. Z. Abramowiczówna, BN II 83, Wrocław 1953; Eneida, przekł. T. Karyłowski, oprac. S. Stabryła, wyd. II zmien., BN II, 29, Wrocław 1980;.

Horacy, Wybór poezji, przekł. i oprac. J. Krókowski, BN II 25, Wrocław 1975 (Pieśni, Epody, Listy); List do Pizonów [w:] Trzy poetyki klasyczne. Arystoteles, Horacy, Pseudo-Longinos, przekł. i oprac. T. Sinko, BN II 57, Wrocław 1951.; Kwintus Horacjusz Flakkus, Dzieła wszystkie, wyboru dokonał i opracował O. Jurewicz, t. I, Wrocław 1986, t. II, Wrocław 1988.

Owidiusz, Przemiany, wyb. i przekł. A. Kamieńska, Warszawa 1969 (lub: Owidiusz, Przemiany, przekł. B. Kiciński, wyb., wstęp i obj. J. Krókowski, BN II 76, Wrocław 1953); Metamorfozy, przekł. A. Kamieńska, S. Stabryła, oprac. S. Stabryła, wyd. II zmien., BN II 76, Wrocław 1995; Sztauka kochania, przekł. E. Skwara, Warszawa 2008

Rzymska elegia miłosna, wyb. i oprac. S. Stabryła, Warszawa 1975.

Tytus Liwiusz, Dzieje od założenia Miasta. Wybór. Tłum. i oprac. W. Strzelecki. Wrocław 1955 (Wrocław 2004).

Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, przeł. W. Kornatowski, oprac. K. Leśniak, Warszawa 1961, ks. I i II.

Kwintylian, Kształcenie mówcy, przeł. M. Brożek, ks. I, II,X, Wrocław 1951.

Pliniusz Młodszy, wybór według: L. Winniczuk, Pliniusz Młodszy w świetle swoich listów i mów, Warszawa 1987.

- jedna tragedia do wyboru: Fedra, przeł. A. Swiderkówna, Wrocław 2006 lub Medea, przeł. E. Wesołowska, Poznań 2000

Tacyt, Dzieła, przeł. S. Hammer, Warszawa 2004,: Dzieje ks I, s. 391-433; Żywot Juliusza Agrykoli, s. 623-648; Dialog o mówcach, s. 651-682.

Swetoniusz, Żywoty Cezarów przeł. J. Niemirska-Pliszczyńska, przedm. J. Wolski, (dowolne wydanie).

Marcjalis, Epigramy (wybór). przeł. i oprac. S. Kołodziejczyk, Warszawa 1998

Apulejusz, Metamorfozy albo Złoty osioł, przeł. E. Jędrkiewicz, oprac. J. Ciechanowicz. Warszawa 1999.

Nowele antyczne, przeł., oprac. R. Turasiewicz, S. Stabryła. BN Wrocław 1992: Stacjusz, Hypsipyle; Petroniusz Wdowa z Efezu; Fronton, Ario; Aulus Gelliusz, Androklos i lew.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny obejmujący zarówno sprawdzenie znajomości treści dzieł przeczytanych przez studenta w przekładzie na język polski, jak i zagadnień literaturoznawczych omawianych na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Przemysław Nehring
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.