Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia filozofii (starożytność)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS2Z-HF(S)-W Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii (starożytność)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie s1
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Jako przygotowanie do kursu wskazane jest przypomnienie podstawowych informacji na temat historii, literatury i sztuki starożytnej Grecji i Rzymu na poziomie szkoły średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy wynosi 100 g.

w tym:

godziny kontaktowe: 30 g. - 1 ECTS

konsultacje - 25 g. - 1 ECTS

praca własna - 45 g. - 2 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W10 ma zaawansowaną wiedzę o problemach i kierunkach filozofii starożytnej i jej wpływie na kształtowanie filozoficznej myśli nowożytnej Europy

Efekty uczenia się - umiejętności:

U02: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K04: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości i ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego antyku

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładów jest historia filozofii ze szczególnym naciskiem na okres starożytny. Materiał podzielony jest według kręgów tematycznych, czy też działów filozofii i obejmuje kolejno ontologię, epistemologię, etykę, filozofię polityki i estetykę. Jako przygotowanie do kursu wskazane jest przypomnienie podstawowych informacji na temat historii, literatury i sztuki starożytnej Grecji i Rzymu na poziomie szkoły średniej.

Pełny opis:

W czasie zajęć omawiamy koncepcje filozoficzne tworzone przez:

- szkołę z Miletu,

- pitagorejczycyków,

- Herakliat,

- eleatów

- atomistów

- Sokratesa

- sofistów

- Platona

- Arystotelesa

- stoików

- cyników

- epikurejczyków

- sceptyków

- medio i neoplatoników

- Augustyna

- scholastyków i Tomasza z Akwinu

- Kartezjusza, Błażeja Pascala,

- brytyjskich filozofów nowożytnych (Francisa Bacona, Johna Locke'a, Davida Hume'a, Adama Smitha)

- Immanuela Kanta, G.W.F. Hegla, Ernsta Cassirera, Edmunda Husserla, Ludwika Wittgensteina, K.R. Poppera, Karla Jaspersa, H.-G. Gadamera,

- Charlesa. S. Pierce'a, Rocharda Rorty'ego, Stanleya Fisha, Johna Rawlsa

- Kazimierza Twardowskiego, Romana Ingardena

Literatura:

Wybór opracowań:

G. Reale, Historia filozofii starożytnej.

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii.

A. Krokiewicz, Historia Filozofii.

B. Russel, Dzieje filozofii zachodu.

Teksty źródłowe:

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów (wyd. dowolne)

Platon, Obrona Sokratesa, Eutyfron, Kriton, Protagoras, Gorgiasz, Fedon, Fajdros, Uczta, Państwo,

Arystoteles, Metafizyka ks. L, O duszy ks. III, Etyka Nikomachejska ks. I,

Marek Aureliusz, Rozmyślania,

Sekstus Empiryk, Zarysy Pirrońskie, ks. I,

Plotyn, Enneady, ks. VI.

Literatura uzupełniająca dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę:

Filozofia presokratejska:

Dembińska-Siury D., Człowiek odkrywa człowieka, Warszawa 1991.

Gajda J., Filozofia przedplatońska, Warszawa 2007.

Gajda J., Pitagorejczycy, Warszawa 1996.

Gajda J., Sofiści, Warszawa 1989.

Krokiewicz A., Zarys filozofii greckiej od Talesa do Platona, Warszawa 1995,

Kirk G.S, Raven J.E., Schofield M., Filozofia przedsokratejska, Warszawa-Poznań 1999.

Leśniak K., Materialiści greccy w epoce presokratejskiej, Warszawa 1972.

Filozofia okresu klasycznego:

Krokiewicz A., Sokrates, Warszawa 1958.

Krońska I., Sokrates, Warszawa 1985.

Leśniak K., Arystoteles, Warszawa 1989.

Leśniak K., Platon, Warszawa 1968.

Stróżewski W., Wykłady o Platonie, Kraków 1992.

Guthrie W.K.C., Sokrates, Warszawa 2000.

Szkoły hellenistyczne:

Joachimowicz L., Seneka, Warszawa 1977.

Joachimowicz L., Sceptycyzm grecki, Warszawa 1972.

Tatarkiewicz W., Historia estetyki, t. I, T.1 Estetyka starożytna Wrocław 1960.

Leśniak K., Lukrecjusz, Warszawa 1985.

Filozofia okresu cesarstwa:

Dembińska-Siury D., Plotyn, Warszawa 1995,

Hadot P., Plotyn albo prostota spojrzenia, Kęty 2004.

Krokiewicz A., Arystoteles, Pyrron, Plotyn, Warszawa 1974.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne. W sesji zimowej studenki/ci odpowiadają na cztery pytania z udostępnionej na miesiąc przed egzaminem listy 80. pytań. Dwa pytania wybierają wcześnie, dwa wybiera na egzaminie pytający. W ramach piątego pytania, studentki/ci referują jeden z wybranych tekstów źródłowych.

Do zaliczenia potrzebna jest pozytywna odpowiedź na conajmniej trzy pytania. Na ocenę dobrą na cztery, na bardzo dobrą na pięć.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wyszomirski
Prowadzący grup: Sławomir Wyszomirski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wyszomirski
Prowadzący grup: Sławomir Wyszomirski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wyszomirski
Prowadzący grup: Sławomir Wyszomirski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Rafał Toczko
Prowadzący grup: Rafał Toczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W związku z koniecznością przeprowadzenia zajęć online, w tym semestrze zajęcia będą odbywały się synchronicznie, tj. w czasie rzeczywistym z zachowaniem treści programowych i efektów kształcenia z opisu przedmiotu. Preferowaną formą zaliczenia na koniec semestru będzie zaliczenie w formie stacjonarnej. Na prośbę studentek/ów (lub jeśli tak zdecyduje Dziekan) może przyjąć ono także formę zaliczenia online na platformie Microsoft Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.