Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki starożytnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS2Z-HSA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki starożytnej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie s1
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe wynikające z programu studiów: 30 h (1 ECTS)

konsultacje: 15 h (0,5 ECTS)

praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, zapoznanie się z literaturą, przygotowanie się do referatu/prezentacji i zaliczenia) 30 h (1,5 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - student ma zaawansowaną wiedzę o wybranych wytworach kultury materialnej starożytności (W12)

W2 - student ma zaawansowaną wiedzę o architekturze, malarstwie i rzeźbie starożytnej Grecji i Rzymu (W12)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - student potrafi opisać i ocenić wybrane zabytki ze sztuki starożytnej Grecji i Rzymu, wykorzystując w tym celu zaprezentowany na wykładach materiał ilustracyjny oraz korzystając z różnych źródeł (U02)

U2 - student rozróżnia i identyfikuje styl i porządek antycznych dzieł sztuki (U09)

U3 - potrafi zinterpretować ikonografię wybranych przedstawień obrazowych (U09)

U4 - umie określić znaczenie wytworów kultury materialnej w życiu społecznym starożytnej Grecji i Rzymu (U09)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - ma świadomość wpływu i znaczenia sztuki antycznej w kształtowaniu nowożytnej estetyki (K05)

K2 - rozumie konieczność zachowania dziedzictwa grecko – rzymskiego antyku dla utrzymania ciągłości kulturowej Europy (K04)


Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny; pokaz

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z dziełami artystycznymi starożytnej Grecji i Rzymu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z periodyzacją kultury materialnej starożytnej Grecji i Rzymu i podanie charakterystyki stylowej poszczególnych okresów; zaprezentowanie wybranych dzieł, charakterystycznych dla danego okresu, o dużej wartości artystycznej i istotnym znaczeniu kulturowym. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia z dziedziny architektury, rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego.

W semestrze I zostaną omówione zagadnienia:

Wpływ sztuki Bliskiego Wschodu (Mezopotamia, Babilonia, Asyria, Persja) i Egiptu na sztukę Grecji

Sztuka grecka okresu minojsko – mykeńskiego (architektura, ceramika, rzeźba, malarstwo)

Sztuka grecka epoki archaicznej

- malarstwo wazowe (okresy, rodzaje i techniki)

- porządki architektoniczne (dorycki, joński)

- rzeźba (plastyka wotywna, znaczenie przedstawień typu kuros i kora)

Sztuka grecka epoki klasycznej

- architektura (jej kanony, funkcja i symbolika)

- rzeźba (techniki, warsztaty i najwybitniejsi przedstawiciele)

- malarstwo, ewolucja malarstwa ceramicznego

W semestrze II zostaną omówione zagadnienia:

Sztuka grecka epoki hellenistycznej

- zmiany w sztuce epoki hellenistycznej (naturalizm)

- architektura, rzeźba, malarstwo i mozaika

Sztuka etruska

- charakterystyka sztuki etruskiej (oryginalne techniki architektoniczne, plastyczne i ceramiczne, weryzm)

- wpływy greckie: architektura, malarstwo, rzeźba

Sztuka Rzymu od epoki królów do schyłku republiki

- architektura użytkowa (dom, insula, willa, akwedukt, bazylika, drogi, mury)

- rzeźba (portrety prywatne i kommemoratywne)

- malarstwo (style malarstwa pompejańskiego)

- mozaika

Sztuka wczesnego Cesarstwa

- malarstwo (różne jego gatunki, portrety z Faium)

- rzeźba (łuk triumfalny, kolumna)

- malarstwo mozaikowe

Sztuka wczesnochrześcijańska (katakumby, bazylika, mozaika i malarstwo)

Wpływ sztuki starożytnej Grecji i Rzymu w epokach postantycznych (renesans, neoklasycyzm, archetypy ikonograficzne)

Literatura:

Z. Abramowiczówna, O sztuce starożytnej, Toruń 2002

J. Boardmann, Sztuka grecka, Wydawnictwo Via 1999

E. Makowiecka, Sztuka grecka, Warszawa 2006

E. Makowiecka, Sztuka rzymska, Warszawa 2010

E. Papuci-Władyka, Sztuka starożytnej Grecji, Warszawa-Kraków 2001

A. Sadurska, Archeologia starożytnego Rzymu, Warszawa 1975

A. Sadurska, W cieniu Panteonu, Warszawa 1965

Encyklopedia sztuki starożytnej, wstęp K. Michałowski, wydanie dowolne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po każdym semestrze na podstawie aktywności na zajęciach (K_W12, K_U02, K_U09, K_K04, K_K05) i ustnego kolokwium składającego się z dwóch pytań i dwóch reprodukcji słynnych dzieł antycznych, które należy omówić (K_W12, K_U09, K_K04, K_K05).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Brusewicz
Prowadzący grup: Alicja Brusewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Brusewicz
Prowadzący grup: Alicja Brusewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Brusewicz
Prowadzący grup: Alicja Brusewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Appel, Barbara Bibik
Prowadzący grup: Włodzimierz Appel, Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest przedstawieniu podstawowych zagadnień związanych ze sztuką egejską, mykeńską i grecką epoki archaicznej. Omówione zostaną wybrane przykłady zabytków reprezentatywnych dla tych kultur z dziedziny architektury, rzeźby, malarstwa i ceramiki.

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje m. in.następujące zagadnienia:

- Architekturę minojską na Krecie i Santorini

- Malarstwo minojskie na Krecie i Santorini

- Rzeźbę na Krecie i Cykladach

- Ceramikę kreteńską i cykladzką

- Architekturę epoki mykeńskiej

- Mykeńskie malarstwo ścienne i ceramiczne

- Wieki ciemne – okres geometryczny

- Okres orientalizujący w ceramice

- Architekturę archaiczną – porządek dorycki i joński

- Rzeźbę archaiczną

- Ceramikę koryncką

- Ceramikę czarnofigurową

- Ceramikę czerwonofigurową

Sztuka grecka epoki klasycznej (B. Bibik)

- architektura (jej kanony, funkcja i symbolika)

- rzeźba (techniki, warsztaty i najwybitniejsi przedstawiciele)

- malarstwo, ewolucja malarstwa ceramicznego

Konwersatorium realizowane będzie w czasie rzeczywistym w formie cotygodniowych spotkań online na platformie Microsoft Teams (B. Bibik)

Literatura:

Zofa Abramowiczówna, O sztuce starożytnej, Toruń 2002

Maria Ludwika Bernhard, Sztuka grecka, Warszawa 1982

Maria Ludwika Bernhard, Sztuka grecka archaiczna, Warszawa 1989

John Boardman, Sztuka grecka, Wydawnictwo Via 1999

Elżbieta Makowiecka, Sztuka grecka, Warszawa 2006

Ludwika Press, Kultura wysp cykladzkich w epoce brązu”, Warszawa 1986

Bogdan Rutkowski, Sztuka egejska, Warszawa 1987

Ewdoksia Papuci-Władyka, Sztuka starożytnej Grecji, Warszawa-Kraków 2001

Encyklopedia sztuki starożytnej, wstęp K. Michałowski, wydanie dowolne

Uwagi:

zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej za pośrednictwem skypea (W. Appel)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.