Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Translatorium z języka łacińskiego - poezja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS2Z-TJL-POE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium z języka łacińskiego - poezja
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie s1
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość gramatyki łacińskiej i podstawowego słownictwa

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (60 h zajęć, 25h konsultacji - 3 ECTS)

Praca własna studenta (75 h - 3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W01: zna gramatykę i leksykę obu języków klasycznych w stopniu zaawansowanym

W08: ma zaawansowaną wiedzę z zakresu edycji i krytyki tekstu oraz paleografii

W15: zna zasady przekładoznawstwa w stopniu zaawansowanym

Efekty uczenia się - umiejętności:

U05: potrafi czytać i tłumaczyć teksty łacińskie

U07: umie rozpoznawać podstawowe miary metryczne w poezji łacińskiej

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu

Metody dydaktyczne:

Na zajęciach jest wykorzystywana przede wszystkim metoda gramatyczno-tłumaczeniowa oraz wykładu konwencjonalnego i konwersatoryjnego.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy o języku łacińskim i umiejętności translatorskich poprzez tłumaczenie wybranych, reprezentatywnych dla różnych zjawisk (metrycznych, językowych, historyczno-literackich) tekstów poetów rzymskich.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć będzie ćwiczenie czytania metrycznego (w semestrze zimowym głównie heksametru i dystychu elegijnego), tłumaczenia i objaśniania tekstów poetyckich pochodzących z epoki augustowskiej

Literatura:

Baza tekstów w oryginale:

P. Vergilius Maro, Opera, rec. R. A. B. Mynors, Oxford 1969

P. Ovidius Naso, P. Ovidius Naso, Amores, Epistulae, Medicamina faciei femineae, Ars amatoria, Remedia amoris, ed. R. Ehwald

www.perseus.tufts.edu

Słowniki:

Lewis and Short - aplikacja na Android

M. Plezia (red.), Słownik łacińsko-polski, t.1-5, Warszawa 1998-1999

Gramatyki:

Z. Samolewicz, T. Sołtysik, Składnia łacińska, opr. K. Bielawski, A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2000

J. Wikarjak, T. Wikariak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 2019

H. Wolanin, Gramatyka opisowa klasycznej łaciny w ujęciu strukturalnym, Kraków 2012.

Literatura pomocnicza do interpretacji tekstów:

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres augustowski, Warszawa 1990

B. Milewska-Waźbińska (red.), Owidiusz. Twórczość - recepcja - legenda, Warszawa 2006

S. Stabryła, Owidiusz. Świat poetycki, Wrocław 1989

S. Stabryła, Wergiliusz. Świat poetycki, Wrocław 1987

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą uzyskania zaliczenia jest systematyczny i aktywny udział w zajęciach oraz kolokwium ustne na koniec semestru z zakresu leksyki oraz umiejętności tłumaczenia passusów tekstów łacińskich tłumaczonych na zajęciach i samodzielnie w postaci ustnej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Awianowicz, Barbara Bibik
Prowadzący grup: Bartosz Awianowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Przemysław Nehring
Prowadzący grup: Przemysław Nehring
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Marta Szada
Prowadzący grup: Marta Szada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)