Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Arcydzieła literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS3L-AL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Arcydzieła literatury
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe:

- wynikające z programu studiów: 30 h - 1 ECTS

- konsultacje: 30 h - 1ECTS

praca własna studenta (przygotowanie do zajęć i pracy pisemnej): 60 h - 2 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W 1 - student ma zaawansowaną wiedzę z zakresu literatury starożytnej obejmującą jej klasyczne kanony twórców (K_W04)

W 2 - ma zaawansowaną wiedzę o transmisji i recepcji literatury klasycznej na grunt literatury światowej (K_W05)

W 3 - ma zaawansowaną wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w dziedzinie literaturoznawstwa (K_W07)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U 1 - umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów oraz dokonać ich analizy i interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i właściwie dobranych metod w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym oraz wartości artystycznej i poznawczej (K_U09; K_U10)

U 2 - posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania własnych wniosków (K_U12)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 1 - docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe grecko-rzymskiego antyku i ma świadomość odpowiedzialności za jego zachowanie (K_K04)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą postaciom kobiet związanym z mitem wojny trojańskiej oraz ich różnym przedstawieniom i (re-)interpretacjom, tak starożytnym, jak i współczesnym, także scenicznym i literackim reprezentacjom.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przyjrzenie się postaciom kobiet związanym z mitem wojny trojańskiej, poprzez lekturę (analizę i interpretację) różnych opowieści poświęconych tym postaciom ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu kulturowego, społecznego, historycznego i teatralnego, w jakim one powstawały. Punktem wyjściowym będzie tragedia Eurypidesa pt. Hekabe. Przyjrzymy się jednak także innym opowieściom tak starożytnym, jak i współczesnym nawiązującym do bohaterek związanych z tym mitem, jak Andromasze, Helenie, Kasandrze.

Niniejsze zajęcia wymagają od studentów czynnego w nich uczestnictwa.

Literatura:

Eurypides, Hekabe

Eurypides, Trojanki

Eurypides, Helena

Eurypides, Andromacha

Seneka, Trojanki

Seneka, Agamemnon

Homer, Iliada

Owidiusz, Heroidy

Orzeszkowa, Hekuba

Aleksijewicz, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety

Marciniak, Mitologia grecka i rzymska

Cacoyannis, Trojanki

Podbielski, Literatura starożytnej Grecji

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

- bieżące przygotowanie do zajęć, aktywne uczestnictwo w zajęciach rozumiane jako zabieranie głosu w dyskusji o zagadnieniach przewidzianych programem, znajomość podstawowej (obowiązkowej) literatury przedmiotu (osoby nieobecne lub nieaktywne na 5 i więcej zajęciach nie uzyskują zaliczenia z zajęć);

- uzyskanie pozytywnej oceny z przeprowadzonej na koniec zajęć prezentacji swojego projektu; projekt może dotyczyć scenicznej realizacji dramatu antycznego (po uzgodnieniu tematu z prowadzącym zajęcia najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć) lub przedstawienia własnej wersji mitu (w formie np. opowiadania czy scenariusza); na ocenę pozytywną składać się będzie: wartość merytoryczna i spójność projektu, odpowiednia argumentacja - poprawność stawianych tez i wyciąganych wniosków, logika wypowiedzi i poprawność językowa, uwzględnienie wszelkich towarzyszących okoliczności potencjalnego projektu, adekwatność zastosowanych środków).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)