Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium z języka łacińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS3L-TrLac Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Translatorium z języka łacińskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty specjalności - III rok - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (75 h zajęć: 3 ECTS , 25h konsultacji - 1 ECTS)

Praca własna studenta (75 h - 3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 (K_W01) ma podstawową wiedzę o języku łacińskim jego powstaniu i rozwoju


W2 (K_W02) zna gramatykę i leksykę języka łacińskiego w stopniu podstawowym


W3 (K_W06) ma podstawową wiedzę o tradycji krytycznoliterackiej w kształtowaniu historii literatury; znajomość podstawowej terminologii krytycznej

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 (K_U02) potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów


U2 (K_U05) potrafi czytać i tłumaczyć teksty łacińskie i/lub greckie


U3 (K_U07) umie rozpoznawać podstawowe miary metryczne w poezji greckiej i łacińskiej


U4 (K_U08) umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 (K_K02) wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych


K2 (K_K03) ma świadomość wagi refleksji na tematy etyczne związane z własną pracą, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz konieczności przestrzegania zasad kodeksu etycznego; potrafi pracować w grupie

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są rozwijaniu umiejętności, wiedzy i kompetencji dotyczących rozumienia i tłumaczenia wybranych utworów łacińskich.

Pełny opis:

Na translatorium studenci dokonują pod opieką prowadzącego finalnego tłumaczenia, opracowania i redakcji wybranych tekstów łacińskich. Tematyka i stylistyka utworów są uzależnione od decyzji prowadzącego.

W semestrze letnim 2020/2021 czytamy następujące pozycje:

Tacitus, Dialogus de oratoribus,

Horatius, Carmina. Liber II.

Cele zajęć:

- rozwijanie umiejętności tłumaczenia prozy rzymskiej na język polski;

- rozwijanie kompetencji z zakresu krytyki filologicznej oraz analizy literacko-historycznej utworu antycznego w oparciu o klasyczne (retoryka) i współczesne (historyzm, studia kulturowe) narzędzia teoretycznoliterackie;

- utrwalenie wiadomości z zakresu antycznej i współczesnych teorii literatury.

Literatura:

G. A. Kennedy: A New History of Classical Rhetoric, Princeton1994;

H. Lausberg: Retoryka literacka, przełożył, opracował i wstępem opatrzył A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002;

M. Plezia, Słownik łacińsko-polski, t.1-5, Warszawa 1998-1999;

Z. Samolewicz, T. Sołtysik, Składnia łacińska, opr. K. Bielawski, A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2000;

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po pierwszym semestrze, egzamin po semestrze II. I i II semestr: aktywne uczestniczenie w zajęciach; finalna edycja tekstu przetłumaczonego na zajęciach oraz zdanie przypisanego do semestrów kanonu lektur w oryginale (W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K1, K2).

Na egzaminie oceniane jest pisemne tłumaczenie jednego z tekstów Cycerona oraz ustne tłumaczenie jednej księgi Pieśni Horacego. W części ustnej ocenie podlega także umiejętność trafnego odczytywania metrum oraz znajomości kontekstów historycznych i literackich [ aluzje do autorów, postaci mitologicznych, idei filozoficznych etc. ] tłumaczonego tekstu. (W1, W2, U3, U4, K1)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Nehring, Rafał Toczko
Prowadzący grup: Przemysław Nehring, Rafał Toczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Nehring, Rafał Toczko
Prowadzący grup: Przemysław Nehring, Rafał Toczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Rafał Toczko
Prowadzący grup: Barbara Bibik, Rafał Toczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Uwagi:

W związku z koniecznością przeprowadzenia zajęć online, w tym semestrze zajęcia będą odbywały się synchronicznie, tj. w czasie rzeczywistym z zachowaniem treści programowych i efektów kształcenia z opisu przedmiotu. Preferowaną formą zaliczenia na koniec semestru będzie zaliczenie w formie stacjonarnej. Na prośbę studentek/ów (lub jeśli tak zdecyduje Dziekan) może przyjąć ono także formę zaliczenia online na platformie Microsoft Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.