Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Warsztaty żywego słowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS3L-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztaty żywego słowa
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe (wynikające z planu studiów: 30 h = 1 ECTS i konsultacje: 25 h = 1 ECTS)


- praca własna studenta (w tym przygotowanie do zajęć oraz do zaliczenia przedmiotu: 30 h = 1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W05 ma podstawową wiedzę o transmisji i recepcji retoryki klasycznej na grunt szeroko pojętej kultury współczesnej.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami różnych dyscyplin humanistycznych w języku rodzimym i obcym

K_U04 potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego

K_U12 posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

K_U13 umie formułować i wyrażać własne poglądy i idee w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych związanych z problematyką studiów


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K04 docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości i ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego antyku

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z retoryką, sztuką budowania i wygłaszania wypowiedzi w różnych kontekstach profesjonajnych i wykształcenie odpowiednich umiejętności do stosowania tej wiedzy w praktyce.

Pełny opis:

W przeciewieństwie do większości zajęć w programie studiów, warsztaty żywego słowa mają charakter przede wszystkim praktyczny i nastawione są na kształcenie kompetencji komunikacyjnych. Przyjęty, warsztatowy format tych zajęć ma na celu ćwiczenie m.in.:

emisji głosu i dykcji, występowania przed kamerą, pracy z mikrofonem, prowadzenia publicznych wydarzeń kulturalnych i firmowych, przygotowania tekstów do mediów społecznościowych i tradycyjnych, komunikacji wewnątrz zespołu.

Oprócz dużej liczby ćwiczeń własnych, studenci zostaną zapoznani z najlepszymi i najgorszymi praktykami, oraz z elementami retoryki.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła - warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywny udział studenta w zajęciach, bieżące przygotowanie do zajęć i wykonanie przydzielonych zadań oraz znajomość obligatoryjnej literatury przedmiotu (K_W05, K_U01, K_U04, K_U12, K_U13, K_K04).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Toczko
Prowadzący grup: Rafał Toczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Toczko
Prowadzący grup: Rafał Toczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Rafał Toczko
Prowadzący grup: Rafał Toczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W związku z koniecznością przeprowadzenia zajęć online, w tym semestrze zajęcia będą odbywały się synchronicznie, tj. w czasie rzeczywistym z zachowaniem treści programowych i efektów kształcenia z opisu przedmiotu. Preferowaną formą zaliczenia na koniec semestru będzie zaliczenie w formie stacjonarnej. Na prośbę studentek/ów (lub jeśli tak zdecyduje Dziekan) może przyjąć ono także formę zaliczenia online na platformie Microsoft Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)