Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS3Z-SEML
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0239) Languages, not elsewhere classified Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie s1
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość języków klasycznych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wynikające z planu studiów: 30 h i konsultacje: 45 h) – 2,5 ECTS

- praca własna studenta (w tym przygotowanie do zajęć i pisanie pracy licencjackiej: 90 h) – 3,5 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W 1 - ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii klasycznej i studiów śródziemnomorskich (K_W09)

W 2 - ma podstawową wiedzę o zasadach ochrony własności intelektualnej i znajomość podstawowych przepisów obowiązujących w tym zakresie (K_W18)Efekty uczenia się - umiejętności:

U 1 - potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U02)

U 2 - potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla filologii klasycznej i studiów śródziemnomorskich w typowych sytuacjach profesjonalnych (K_U03)

U 3 - umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz poczuciem obowiązku i samodyscypliny (K_U06)

U 4 - posiada umiejętność tworzenia typowych prac pisemnych oraz przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym dotyczących zagadnień szczegółowych w zakresie filologii klasycznej i studiów śródziemnomorskich, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł (K_U11)

U 5 - posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków (K_U12)

U 6 - potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się internetem w celu zdobywania informacji, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację multimedialną (K_U14)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 1 - wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych (K_K02)

K 2 - ma świadomość wagi refleksji na tematy etyczne związane z własną pracą, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz konieczności przestrzegania zasad kodeksu etycznego; potrafi pracować w grupie (K_K03)


Metody dydaktyczne:

seminaryjna, ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem seminarium jest umożliwienie studentowi samodzielnego przygotowania pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Tematyka zajęć wynika z realizacji indywidualnych zainteresowań badawczo-poznawczych każdego studenta. Każdy uczestnik seminarium powinien uzyskać podstawowe informacje dotyczące metodyki badań naukowych, umiejętności posługiwania się narzędziami pracy filologicznej, stawiania pytań i formułowania problemów badawczych oraz sztuki interpretacji tekstu.

Literatura:

Literatura przedmiotu ustalana jest podczas zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie bieżącej aktywności na zajęciach - zbieranie i selekcjonowanie materiału (opracowań i tekstów źródłowych) (U1, K1), lektura i analiza tekstów greckich i łacińskich będących podstawą tematu pracy licencjackiej, praca nad kolejnymi rozdziałami pracy licencjackiej (W1, U3, U6).

Zaliczenie na ocenę w sem. V na podstawie przygotowanego w wersji elektronicznej i przesłanego e-mailem planu pracy oraz bibliografii, sem. VI na podstawie przedłożonej pracy licencjackiej lub jej większej części w takim zakresie, który gwarantuje jej zakończenie (W2, U2, U4, U5, K2).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Awianowicz, Barbara Bibik
Prowadzący grup: Bartosz Awianowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Rafał Toczko
Prowadzący grup: Rafał Toczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)