Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Translatorium z języka starogreckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS3Z-TJSG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium z języka starogreckiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie s1
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Semestr II – 8 ECTS

Całkowity nakład pracy studenta w semestrze:

godziny kontaktowe wynikające z programu studiów 60 h (2,4 ECTS), konsultacje 30 h (1,2 ECTS)

praca własna studenta (w tym przygotowanie do zajęć, do kolokwiów tłumaczeniowych, zaliczenia - w tym przygotowanie kanonu) 110 h (4,4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

- student zna gramatykę i leksykę języka charakterystycznego dla wybranej specjalności (W02 )

- student zna zasady przekładoznawstwa w stopniu zaawansowanym (W14)


Efekty uczenia się - umiejętności:

- student potrafi czytać i tłumaczyć teksty z języka charakterystycznego dla wybranej specjalności (U04)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu (K01)


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy o języku starogreckim i umiejętności translatorskich poprzez tłumaczenie klasycznych tekstów autorów greckich.

Pełny opis:

Na translatorium studenci pod opieką prowadzącego dokonują tłumaczenia wybranych przez prowadzącego utworów bądź fragmentów utworów starogreckich. Oprócz poprawności tłumaczenia, uwagę zwraca się na znajomość zjawisk gramatycznych i składniowych w tłumaczonych tekstach oraz na kontekst historyczny oraz historyczno-literacki wybranych utworów.

Literatura:

- M. Aurerbach, M. Golias, Gramatyka grecka. Wykład rozszerzył, całość na nowo opracował J. Rezler, Warszawa 2000;

- Słownik grecko-polski, pod red, Z. Abramowiczówny, t. 1-4, Warszawa 1958-1965;

- H. G. Liddell and R. Scott, Greek-English Lexicon, Ninth Edition with a Revised Supplement, Clarendon Press 1996.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą uzyskania zaliczenia jest systematyczny i aktywny udział w zajęciach oraz zaliczenie sprawdzianów pisemnych sprawdzających umiejętność tłumaczenia fragmentów tekstów starogreckich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Appel, Barbara Bibik
Prowadzący grup: Włodzimierz Appel, Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

prof. Włodzimierz Appel (30h)

- celem zajęć jest doskonalenie umiejętności tłumaczenia poezji greckiej

- lektura C pieśni "Posthomerica" Kwintusa ze Smyrny

Student

- pogłębia umiejętności czytania heksametru

- nabiera umiejętność korzystania ze specjalistycznych słowników

- utrwala wiadomości gramatyczne

Treści: śmierć Ajasa w ujęciu epickim oraz wświetle greckiej tragedii

Literatura:

Wybrane greckie teksty prozaiczne lub poetyckie.

- M. Golias, M. Auerbach, Gramatyka grecka – wyd. dowolne

- Słownik grecko-polski, pod red, Z. Abramowiczówny, t. 1-4, Warszawa 1958-1965

- oraz prace podawane w trakcie zajęć

Uwagi:

Zajęcia stacjonarne, a w razie potrzeby prowadzone synchronicznie z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Awianowicz, Barbara Bibik
Prowadzący grup: Bartosz Awianowicz, Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

prof. Włodzimierz Appel (30h)

- celem zajęć jest doskonalenie umiejętności tłumaczenia poezji greckiej

- lektura C pieśni "Posthomerica" Kwintusa ze Smyrny

Student

- pogłębia umiejętności czytania heksametru

- nabiera umiejętność korzystania ze specjalistycznych słowników

- utrwala wiadomości gramatyczne

Treści: śmierć Ajasa w ujęciu epickim oraz wświetle greckiej tragedii

Literatura:

Wybrane greckie teksty prozaiczne lub poetyckie.

- M. Golias, M. Auerbach, Gramatyka grecka – wyd. dowolne

- Słownik grecko-polski, pod red, Z. Abramowiczówny, t. 1-4, Warszawa 1958-1965

- oraz prace podawane w trakcie zajęć

Uwagi:

Zajęcia stacjonarne, a w razie potrzeby prowadzone synchronicznie z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)