Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS3Z-TK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Teoria kultury
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie s1
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe (wynikające z planu studiów: 30 h = 1 ECTS i konsultacje: 25 h = 1 ECTS)


- praca własna studentki/ta (w tym przygotowanie do zajęć oraz do zaliczenia przedmiotu: 50-60 h = 2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W08 ma elementarną wiedzę o powiązaniach filologii klasycznej i studiów śródziemnomorskich z pokrewnymi naukami humanistycznymi

K_W17 ma podstawową wiedzę z zakresu teorii kultury, ze szczególnym uwzględnieniem kultury grecko-rzymskiego antyku


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U03 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla filologii klasycznej i studiów śródziemnomorskich w typowych sytuacjach profesjonalnych

K_U12 posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K04 docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości i ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego antyku

K_K06 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie wybranych pojęć, zagadnień, teorii i sylwetek twórców teoriii kultury oraz wykształcenie umiejętności interpretowania fenomenów kulturowych przy użyciu tej wiedzy.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są omówieniu następujących zagadnień:

Pojęcie kultury. Czym jest teoria kultury.

Max Weber i socjologia kultury.

Antropologiczne teorie kultury: Levi-Strauss, C. Geertz, H. Miner.

Psychoanaliza a teoria kultury - S. Freud, C.-G. Jung.

Teoria cywilizacji N. Eliasa.

Cyberkultura, kultura cyfrowa.

Kultura masowa, kultura wysoka/niska, mcdonaldyzacja kultury, globalizacja.

Krytyka kultury – utopie, antyutopie, M. Heidegger, T. Adorno, M. Horkheimer, J. Ortega y Gasset.

Współczesne spory/wojny kulturowe: feminizm, gender, światopogląd religijny vs. światopogląd naukowy, ewolucjonizm vs. relatywizm kulturowy, polityka/i a kultura.

Literatura:

1. Z. Rosińska, Filozofia kultury jako filozofia spraw ludzkich; A. Szahaj, Filozofia kultury jako filozofia pierwsza (uwagi wstępne) w: Co to jest filozofia kultury, red. Z. Rosińska, J. Michalik, Warszawa 2006, s. 106-125 i 153-158.

2. Z. Freud, Kultura jako źródło cierpień, w: Idem, Pisma społeczne, Dzieła t. IV, Warszawa 1998, s. 163-227.

3. Max Weber, Asceza i duch kapitalizmu, w: Idem, Szkice z socjologii religii, Warszawa 1984, s. 88-110.

4. J. Ortega y Gasset, Bunt mas, część I (rozdziały VII-XIII), tłum. P. Niklewicz.

5. R. Scruton, Kultura jest ważna, tłum. T. Bieroń, Poznań 2010, s. 15-44 i 75-88.

6. T. Adorno, M. Horkheimer, Dialektyka oświecenia, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 2010, ss. 19-91. Lub: Hylewski, M., i Burdzik, T. (2014). Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej jako krytyka kultury masowej. Kultura-Historia-Globalizacja, (15), 115–137. Dostęp online: http://www.khg.uni.wroc.pl/files/8_KHG_15_hylewski_t.pdf.

7. E. Cassirer, Esej o człowieku, fragmenty

8. C. Lévi-Strauss, Struktura mitów, Pamiętnik literacki, 59/4, 243-266.

9. C. Geertz, Opis gęsty: w poszukiwaniu interpretatywnej teorii kultury [w:] Interpretacje kultury. Wybrane eseje, Kraków 2005, s. 17-48. oraz H. Miner, Rytuały cielesne wśród Nacirema, tłum. J. Minksztym, w: Amerykańska antropologia postmodernistyczna, red. M. Buchowski, Warszawa 1999. s. 31-37.

10. Norbert Elias, O procesie cywilizacji, Warszawa 2011, ss. 495-521; 550-558

11. Wodzik, Justyna. „Etyka troski Carol Gilligan a zarzut esencjalizmu”. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, nr 1 (2012): 259–72.

12. J. Diamond, Strzelby, zarazki, maszyny" dowolne wydanie, fragmenty.

13. F. Furedi, "Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści", Warszawa 2008, rozdz. 5 i 6, s. 120-163.

14. N. Carr, Płytki umysł, (fragm) dostęp online: https://wszystkoconajwazniejsze.pl/nicholas-carr-co-internet-robi-z-naszym-mozgiem/

15. B. Gofron, Między ciągłością a zmianą: konserwatywne, liberalne i

krytyczne ujęcie nierówności edukacyjnych, w: Podstawy Edukacji 2, 139-181. http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Podstawy_Edukacji/Podstawy_Edukacji-r2009-t2/Podstawy_Edukacji-r2009-t2-s139-181/Podstawy_Edukacji-r2009-t2-s139-181.pdf

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest

-aktywność studenta na zajęciach, rozumiana jako zabieranie głosu w dyskusji o zagadnieniach przewidzianych programem; (K_K04, K_K06, K_U12)

- rozmowa o trzech zagadnieniach spośród tematów omawianych na zajęciach (K_W08, K_W17, K_U3, K_U12))

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Toczko
Prowadzący grup: Rafał Toczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Toczko
Prowadzący grup: Rafał Toczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Rafał Toczko
Prowadzący grup: Rafał Toczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W związku z koniecznością przeprowadzenia zajęć online, w tym semestrze zajęcia będą odbywały się synchronicznie, tj. w czasie rzeczywistym z zachowaniem treści programowych i efektów kształcenia z opisu przedmiotu. Preferowaną formą zaliczenia na koniec semestru będzie zaliczenie w formie stacjonarnej. Na prośbę studentów może przyjąć ono także formę zaliczenia online na platformie Microsoft Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.