Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium z języka łacińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS3z-TrLac Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Translatorium z języka łacińskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty specjalności - III rok - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (60 h zajęć, 25h konsultacji - 3 ECTS)

Praca własna studenta (60 h - 2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 (K_W01) ma podstawową wiedzę o języku łacińskim jego powstaniu i rozwoju

W2 (K_W02) zna gramatykę i leksykę języka łacińskiego w stopniu podstawowym

W3 (K_W06) ma podstawową wiedzę o tradycji krytycznoliterackiej w kształtowaniu historii literatury; znajomość podstawowej terminologii krytycznej


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 (K_U02) potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów

U2 (K_U05) potrafi czytać i tłumaczyć teksty łacińskie i/lub greckie

U3 (K_U07) umie rozpoznawać podstawowe miary metryczne w poezji greckiej i łacińskiej

U4 (K_U08) umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 (K_K02) wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych

K2 (K_K03) ma świadomość wagi refleksji na tematy etyczne związane z własną pracą, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz konieczności przestrzegania zasad kodeksu etycznego; potrafi pracować w grupie


Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są rozwijaniu umiejętności, wiedzy i kompetencji dotyczących rozumienia i tłumaczenia wybranych utworów łacińskich.

Pełny opis:

Na translatorium studenci dokonują pod opieką prowadzącego finalnego tłumaczenia, opracowania i redakcji wybranych tekstów łacińskich. Tematyka i stylistyka utworów są uzależnione od decyzji prowadzącego.

Cele zajęć:

- rozwijanie umiejętności tłumaczenia prozy rzymskiej na język polski;

- rozwijanie kompetencji z zakresu krytyki filologicznej oraz analizy literacko-historycznej utworu antycznego w oparciu o klasyczne (retoryka) i współczesne (historyzm, studia kulturowe) narzędzia teoretycznoliterackie;

- utrwalenie wiadomości z zakresu antycznej i współczesnych teorii literatury.

Literatura:

Słownik:

M. Plezia (red.), Słownik łacińsko-polski, t.1-5, Warszawa 1998-1999;

Gramatyka:

Z. Samolewicz, T. Sołtysik, Składnia łacińska, opr. K. Bielawski, A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2000;

J. Wikarjak, T. Wikariak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 2019.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po pierwszym semestrze, egzamin po semestrze II. I i II semestr: aktywne uczestniczenie w zajęciach; finalna edycja tekstu przetłumaczonego na zajęciach oraz zdanie przypisanego do semestrów kanonu lektur w oryginale (W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K1, K2).

Na egzaminie oceniane jest pisemne tłumaczenie jednego z tekstów Cycerona oraz ustne tłumaczenie jednej księgi Pieśni Horacego. W części ustnej ocenie podlega także umiejętność trafnego odczytywania metrum oraz znajomości kontekstów historycznych i literackich [ aluzje do autorów, postaci mitologicznych, idei filozoficznych etc. ] tłumaczonego tekstu. (W1, W2, U3, U4, K1)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Nehring, Rafał Toczko
Prowadzący grup: Przemysław Nehring, Rafał Toczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Awianowicz
Prowadzący grup: Bartosz Awianowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy o języku łacińskim i przede wszystkim umiejętności translatorskich poprzez tłumaczenie klasycznych wybranych autorów okresu cycerońskiego: Gajusza Juliusza Cezara i Korneliusza Neposa.

Pełny opis:

Na translatorium studenci pod opieką prowadzącego dokonują tłumaczenia następujących tekstów łacińskich:

- C. Iuli Caesaris Commentarii belli civilis: ks. I, 1-29 oraz ks. II.

- C. Nepos, Vitae: Pausanias, Thrasybulus, Hamicar

Oprócz poprawności tłumaczenia, uwagę zwraca się na znajomość zjawisk gramatycznych w tłumaczonych tekstach ze szczególnym uwzględnieniem składni zdań oraz na kontekst historyczny oraz kulturowo-literacki utworów.

Literatura:

Wydania tekstów:

- C. Iuli Caesaris, Commentariorum pars prior qua continetur libri VII de bello Gallico cum A. Hirti supplemento, rec. R. du Pontet, Oxford 1962.

- C. Iuli Caesaris, De bello Gallico liber II, ed. E. C. Kennedy, London 1967.

- Cornelii Nepotis, Vitae excellentium imperatorum, opera studioque F. Hildebrandi, Leipzig 1671.

- Cornelii Nepotis Vitae excellentium imperatorum, bearb. Fr. Holzweißig, Hannover 1904.

- Cornelius Nepos,Vitae cum fragmentis, ed. Peter K. Marshall, Lepzig 1977.

Opracowania:

Corpus Caesarianum, tł. i oprac. E. Konik, W. Nowosielska, Wrocław 2003

G. A. Kennedy: A New History of Classical Rhetoric, Princeton1994

K. Kumaniecki , Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa 1977

H. Lausberg: Retoryka literacka, przełożył, opracował i wstępem opatrzył A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002

G. Walter, Cezar, tłum. D. M. Wilanowska, Warszawa 2006

A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2004

Słownik:

M. Plezia (red.), Słownik łacińsko-polski, t.1-5, Warszawa 1998-1999;

Gramatyka:

Z. Samolewicz, T. Sołtysik, Składnia łacińska, opr. K. Bielawski, A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2000;

J. Wikarjak, T. Wikariak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 2019

H. Wolanin, Gramatyka opisowa klasycznej łaciny w ujęciu strukturalnym, Kraków 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Przemysław Nehring
Prowadzący grup: Przemysław Nehring
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy o języku łacińskim i przede wszystkim umiejętności translatorskich poprzez tłumaczenie klasycznych wybranych autorów łacińskich: Korneliusza Neposa i Eutropiusza. W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 zajęcia będą się odbywać zdalnie w trybie synchronicznym na platformie MS Teams lub Big Blue Button

Pełny opis:

Na translatorium studenci pod opieką prowadzącego dokonują tłumaczenia następujących tekstów łacińskich:

- C. Nepos, Vitae: Alcibiades, Aristides

- Eutropius, Breviarium, ks. 1.

Oprócz poprawności tłumaczenia, uwagę zwraca się na znajomość zjawisk gramatycznych w tłumaczonych tekstach ze szczególnym uwzględnieniem składni zdań oraz na kontekst historyczny oraz kulturowo-literacki utworów.

Literatura:

Wydania tekstów:

- Cornelii Nepotis Vitae excellentium imperatorum, bearb. Fr. Holzweißig, Hannover 1904.

- Cornelius Nepos,Vitae cum fragmentis, ed. Peter K. Marshall, Lepzig 1977.

- Eutropius, Breviarium ab Urbe condita, ed. C. Santini, Leipzig 1979

Opracowania:

K. Kumaniecki , Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa 1977

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres cesarstwa, Warszawa 1992.

Słownik:

M. Plezia (red.), Słownik łacińsko-polski, t.1-5, Warszawa 1998-1999;

Gramatyka:

Z. Samolewicz, T. Sołtysik, Składnia łacińska, opr. K. Bielawski, A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2000;

J. Wikarjak, T. Wikariak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 2019

H. Wolanin, Gramatyka opisowa klasycznej łaciny w ujęciu strukturalnym, Kraków 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.