Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium z języka starogreckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS3z-TrSg Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Translatorium z języka starogreckiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty specjalności - III rok - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Semestr I – 5 ECTS

Całkowity nakład pracy studenta w semestrze I:

Semester I:

godziny kontaktowe: wynikające z programu studiów 60 h (2 ECTS), konsultacje 30 h (1 ECTS)

praca własna studenta (w tym przygotowanie do zajęć, do kolokwiów tłumaczeniowych) 35 h (2 ECTS)

semestr II – 7 ECTS

Całkowity nakład pracy studenta w semestrze I:

godziny kontaktowe: wynikające z programu studiów 75 h (3 ECTS), konsultacje 25 h (1 ECTS)

praca własna studenta (w tym przygotowanie do zajęć, do kolokwiów tłumaczeniowych i do egzaminu) 75 h (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

- student ma podstawową wiedzę o co najmniej jednym języku klasycznym, jego powstaniu i rozwoju (K_W01)

- zna gramatykę i leksykę co najmniej jednego języka klasycznego w stopniu podstawowym (K_W02 )

- ma podstawową wiedzę o tradycji krytycznoliterackiej w kształtowaniu historii literatury; znajomość podstawowej terminologii krytycznej (K_W06)


Efekty uczenia się - umiejętności:

- student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U02)

- potrafi czytać i tłumaczyć teksty greckie (K_U05 )

- umie rozpoznawać podstawowe miary metryczne w poezji greckiej (K_U07)

- umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym (K_U08)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- student wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych (K_K02)

- ma świadomość wagi refleksji na tematy etyczne związane z własną pracą, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz konieczności przestrzegania zasad kodeksu etycznego; potrafi pracować w grupie (K_K03)


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu doskonalenie sprawności językowej nabytej w

trakcie studiów I stopnia na roku 1 i 2.

Pełny opis:

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności tłumaczenia tekstów starogreckich oraz uzupełnienie wiadomości z zakresu fleksji i składni języka starogreckiego Są rozwijane umiejętności czytania, tłumaczenia i interpretowania różnych oryginalnych tekstów starogreckich.

Literatura:

- M. Aurerbach, M. Golias, Gramatyka grecka. Wykład rozszerzył, całość na nowo opracował J. Rezler, Warszawa 2000;

- Słownik grecko-polski, pod red, Z. Abramowiczówny, t. 1-4, Warszawa 1958-1965;

H. G. Liddell and R. Scott, Greek-English Lexicon, Ninth Edition with a Revised Supplement, Clarendon Press 1996.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w sem. 1 i sem. 2. Przy ocenie brane jest pod uwagę bieżące przygotowanie do zajęć, umiejętność samodzielnego tłumaczenia tekstu i zaliczenie pisemnych kolokwiów śród- semestralnych sprawdzających znajomość gramatyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wyszomirski
Prowadzący grup: Piotr Osiński, Sławomir Wyszomirski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu doskonalenie sprawności językowej nabytej w

trakcie studiów I stopnia na roku 1 i 2.

Pełny opis:

- celem zajęć jest doskonalenie umiejętności tłumaczenia

Iliady i Odysei Homera

- zaznajomienie studentów ze specyfiką heksametru homeryckiego i nabycie umiejętności jego czytania

- umiejętność korzystania ze specjalistycznych słowników do Homera

- utrwalenie wiadomości gramatycznych języka greckiego

Treści:

- lektura wybranych partii tekstu Odysei Homera, ze szczególnym zwróceniem uwagi na specyfikę języka i osobliwości

Literatura:

- Jan Safarewicz, Język Odysei [w:] Wybór z Odysei Homera, tekst grecki z przekładem polskim Jana Parandowskiego, Wstępem i objaśnieniami opatrzyli Władysław Madyda i Jan Safarewicz, PWN 1956, s. 87-126

- Słownik grecko-polski, pod red, Z. Abramowiczówny, t. 1-4, Warszawa 1958-1965

- B. Snell, Lexikon des fruehgreichischen Epos, Goettingen 1955 –2008, Lieferungen 1-25.

- Słownik grecko-polski do wyboru z pieśni Homera, opracował A. Rapaport, Lwów-Warszawa 1932

- Słownik do Homera Odysei, ułożył B. Łazarewicz, Poznań 1865

- Słownik do Homera Iliady, ułożył B. Łazarewicz Poznań 1874.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Appel
Prowadzący grup: Włodzimierz Appel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu doskonalenie sprawności językowej nabytej w

trakcie studiów I stopnia na roku 1 i 2.

Pełny opis:

- celem zajęć jest doskonalenie umiejętności tłumaczenia

Iliady i Odysei Homera

- zaznajomienie studentów ze specyfiką heksametru homeryckiego i nabycie umiejętności jego czytania

- umiejętność korzystania ze specjalistycznych słowników do Homera

- utrwalenie wiadomości gramatycznych języka greckiego

Treści:

- lektura wybranych partii tekstu Odysei Homera, ze szczególnym zwróceniem uwagi na specyfikę języka i osobliwości

Literatura:

- Jan Safarewicz, Język Odysei [w:] Wybór z Odysei Homera, tekst grecki z przekładem polskim Jana Parandowskiego, Wstępem i objaśnieniami opatrzyli Władysław Madyda i Jan Safarewicz, PWN 1956, s. 87-126

- Słownik grecko-polski, pod red, Z. Abramowiczówny, t. 1-4, Warszawa 1958-1965

- B. Snell, Lexikon des fruehgreichischen Epos, Goettingen 1955 –2008, Lieferungen 1-25.

- Słownik grecko-polski do wyboru z pieśni Homera, opracował A. Rapaport, Lwów-Warszawa 1932

- Słownik do Homera Odysei, ułożył B. Łazarewicz, Poznań 1865

- Słownik do Homera Iliady, ułożył B. Łazarewicz Poznań 1874.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Appel, Barbara Bibik
Prowadzący grup: Włodzimierz Appel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu doskonalenie sprawności językowej nabytej w

trakcie studiów I stopnia na roku 1 i 2.

Pełny opis:

- celem zajęć jest doskonalenie umiejętności tłumaczenia poezji greckiej, zwłaszcza epickiej. Przewidziana jest m. in. lektura X pieśni "Posthomerica" Quintusa ze Smyrny oraz wybranych epigramów z "Antologii Palatyńskiej". Student

- nabiera umiejętności czytania heksametru oraz dystychu elegijnego

- nabiera umiejętność korzystania ze specjalistycznych słowników

- utrwaa wiadomości gramatycznych języka greckiego

Treści:

- lektura z uwypukleniem mitu trojańskiego i historii romansu Parysa z Oinone

Literatura:

- Słownik grecko-polski, pod red, Z. Abramowiczówny, t. 1-4, Warszawa 1958-1965

- B. Snell, Lexikon des fruehgreichischen Epos, Goettingen 1955 –2008, Lieferungen 1-25.

- W. Appel, Klea kai aklea andron. Zarys dziejów greckiej poezji epickiej od Choirilosa do Nonnosa, Toruń 2002.

- oraz prace podawane w trakcie zajęć

Uwagi:

zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem Microsoft Teams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.