Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tutorial z języka łacińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s2KL1L-TUTLAC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Tutorial z języka łacińskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie ma.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe (wynikające z planu studiów: 45 godz.- 2 ECTS i konsultacje: 20 godz. - 1 ECTS.

- praca własna studenta (w tym przygotowanie do zajęć oraz do zaliczenia przedmiotu: 60 godz. - 2 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W 1 - ma zaawansowaną wiedzę o języku łacińskim, jego powstaniu i rozwoju (K_W01)

W 2 - zna gramatykę i leksykę tego języka w stopniu zaawansowanych (K_W02)

W 3 - zna podstawowe zasady translatoryki (K_W03)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U 1 - potrafi pracować w zespole oraz kierować pracą zespołu, także multidyscyplinarnego i/lub multikulturowego (K_U04)

U 2 - potrafi samodzielnie czytać i tłumaczyć teksty łacińskie o zaawansowanym stopniu trudności (K_U05)

U 3 - umie umiejscowić poznawane utwory w szczegółowym kontekście historyczno-kulturowym (K_U09)

U 4 - potrafi dodatkowo analizować i interpretować poznawane utwory używając do tego szczegółowej terminologii krytycznej oraz umie uzasadnić wybór metodologii (K_U10)

U 5 - potrafi przeprowadzić argumentację z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania (K_U13)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 1 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności związanych z językiem łacińskim i kulturą rzymską, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu doskonalenie sprawności językowej nabytej w trakcie studiów I stopnia (licencjackich) filologii klasycznej i/lub wyrównywanie poziomu znajomości języka łacińskiego absolwentów innych specjalności i kierunków lub uczelni.

Pełny opis:

Celem zajęć jest:

- lektura wybranych tekstów literatury łacińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów scenicznych i różnych gatunków prozy rzymskiej, w tym traktatów retorycznych;

- analiza zagadnień gramatycznych, leksykalnych oraz translatologicznych związanych z omawianymi tekstami;

- interpretacja wybranych tekstów literatury łacińskiej z uwzględnieniem ich struktury retorycznej;

- poznanie kontekstu historyczno-kulturowego omawianych tekstów;

- rozwijanie i utrwalanie umiejętności zastosowania wiadomości z zakresu fleksji oraz składni języka łacińskiego oraz dostrzegania i łączenia aspektów wiedzy literaturoznawczej, językoznawczej, kulturoznawczej oraz translatologicznej.

Nad tekstami oryginalnymi i ich przekładami wyszczególnionymi w literaturze studenci pracują w godzinach wynikających z planu, poza tym na konsultacje przygotowują wskazane passusy tekstów scenicznych (semestr zimowy) i listy Cycerona i Pliniusza Młodszego (semestr letni).

Literatura:

Semestr zimowy:

Plautus, Comoediae, vol. prius, rec. F. Leo, Berolini 1895.

Plaut, Komedie, tom I-III, tłum. E. Skwara, Warszawa 2002-2004.

Plaut, Komedie, tom I-IV, tłum. G. Przychodzki, Kraków 1931-1937.

Terenti Afri P., Comoediae, ed. Sextus Prete, Heidelberg 1954.

Terencjusz, Komedie, tom I-II, tłum. E. Skwara, Warszawa 2005-2006.

Terencjusz, Komedie, tłum. M. Brożek, Wrocław 1971.

Seneca, Tragedie, rec. R. Peiper et G. Richter, Teubner 1867.

Seneka, Fedra, tłum. A. Świderkówna, Wrocław 1959-

Smutne Starożytności Teatrum : to jest Tragediae Seneki Rzymskiego na Polski ięzyk, dla pospolitego przetłumaczone pożytku, Przez W. X. Jana Alana Bardzińskiego, Z. K. (kujawsko-pomorska biblioteka cyfrowa)

Pseudo-Seneka, Oktawia, tłum. E. Wesołowska, U. Tylicka, Poznań 2000.

Pseudo-Seneka, Oktawia, tłum. K. Marciniak (et al.), Warszawa 2001.

Górnicki Ł., Troas, Kraków 2003.

Semestr letni:

- M. von Albrecht, Meister römischer Prosa. Von Cato bis Apuleius. Interpretationen, wd. 3., Tübingen 1995 (tekst udostępnia studentom prowadzący zajęcia);

- M. Tulliusz Cyceron: O mówcy, przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył B. Awianowicz, Kęty 2010;

- M. Fabiusz Kwintylian, Kształcenie mówcy, księgi I, II, X, przekład i oprac. M. Brożek, Wrocław 1951 / Warszawa 2002;

- M. Fabiusz Kwintylian, Kształcenie mówcy, księgi VIII 6 - XII, wstęp, przekład i przypisy S. Śnieżewski, Kraków 2012;

- Pryscjan z Cezarei, Praeexercitamina / Retoryczne ćwiczenia wstępne, przeł. J. Niedźwiedź, wstęp A. Gorzkowski, "Terminus" 1-2/2000, s. 297-227;

- M. Fabi Quintiliani Institutionis oratoriae libri duodecim, t. 1-2, rec. M. Winterbottom, Oxford 1970;

- Rzymska krytyka i teoria literatury. Wybór, opracował S. Stabryła, Wrocław 1983.

Literatura pomocnicza:

Balcerzan E. , Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatologii i komparatystyki, Poznań 2009, s. 126-139.

Bednarczyk A., W poszukiwaniu dominanty translatorskiej, Warszawa 2008, s. 11-19.

Cytowska M., Szelest H., Literatura rzymska. Okres archaiczny, Warszawa 1996.

Cytowska M., Szelest H., Literatura rzymska. Okres cesarstwa, Warszawa 1992.

Kocur M., We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie, Wrocław 2005.

Komornicka A., Słowniki na biurku tłumacza, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae”, XVI, 2004, s. 181-193.

Krysztofiak M., Przekład literacki a translatologia, Poznań 1999, s. 63-70, 138-147.

O sztuce tłumaczenia, red. M. Rusinek, Wrocław 1955, s. 415-435.

Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-1974. Antologia, red. E. Balcerzan, Poznań 1977, s. 352-358.

Przekład artystyczny, tom 1, red. P. Fast, Katowice 1991, s. 49-55.

Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia. Księga druga, red. S. Pollak, Wrocław 1975, s. 211-217.

Ricoeur P., Torop P., O tłumaczeniu, Gdańsk 2008, s. 81-94, 251-283.

Romanowska A., „Hamlet” po polsku, Kraków 2005, s. 31-65.

Schultze B., Przekład dramatu i przekład teatru, „Ruch Literacki”, XXXVI, 1990, z. 2-3, s. 137-149.

Skwara E., Historia komedii rzymskiej, Warszawa 2001.

Skwara E., Plaut w polskich przekładach, „Eos” LXXXIV, 1996, s. 335-343.

- G. A. Kennedy: A New History of Classical Rhetoric, Princeton1994;

- H. Lausberg: Retoryka literacka, przełożył, opracował i wstępem opatrzył A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002;

- M. Plezia, Słownik łacińsko-polski, t.1-5, Warszawa 1998-1999;

- Z. Samolewicz, T. Sołtysik, Składnia łacińska, opr. K. Bielawski, A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2000;

- J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w semestrze letnim i semestrze zimowym..

Oceniana na bieżąco jest aktywność na zajęciach, bieżące przygotowanie do zajęć, umiejętność samodzielnego tłumaczenia tekstu oraz analizy i interpretacji zagadnień objętych programem zajęć. Kryterium to sprawdza efekty kształcenia; wiedza: W 1 i W 2; umiejętności:U 1, U 2, U 3, U 4; kompetencje społeczne: K 1.

Podstawą zaliczenia semestru jest pisemne przygotowanie własnych przekładów z komentarzem tekstów o łącznej długości ok. 5 tys. znaków oraz ustnej prezentacji (na ok. 30 min.) na temat jednego z tekstów objętych programem zajęć, wykorzystującej narzędzia krytyki przekładu.Kryterium to sprawdza efekty kształcenia: umiejętności: U 2, U 4 i U 5 oraz kompetencje społeczne; K 1.

Osoby nieobecne, nieaktywne lub nieprzygotowane do więcej niż 3 zajęć w semestrze nie uzyskują zaliczenia semestru.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.