Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium z historii literatury rzymskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s2KL1Z-KHLRZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium z historii literatury rzymskiej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe: zajęcia wynikające z programu studiów: 30 godz. - 1 ECTS i konsultacje: 15 godz.- 0,5 ECTS.

2. Praca własna studenta: czytanie lektur, przygotowywanie się do zajęć, przygotowywanie się do kolokwiów: 30 godz. - 1,5 ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:

W 1 - ma zaawansowaną wiedzę o wybranych aspektach literatury łacińskiej (K_W04)

W 2 - ma zaawansowaną wiedzę o wybranych problemach tradycji krytycznoliterackiej w kształtowaniu historii literatury łacińskiej (K_W06)

W 3 - ma szczegółową wiedzę o wybranych problemach głównych kierunków rozwoju i najważniejszych osiągnięć w obszarze literaturoznawstwa, w zakresie literatury rzymskiej (K_W07)

W 4 - zna szczegółowo wybrane aspekty historii Rzymu (K_W13)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U 1 - posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych, w tym z zakresu literatury rzymskiej, oraz jej zastosowania w różnych sytuacjach profesjonalnych (K_U03)

U 2 - analizując i interpretując utwory z zakresu literatury rzymskiej potrafi aplikować wiedzę z innych dyscyplin humanistycznych (K_U08)

U 3- umie umiejscowić poznawane utwory z literatury rzymskiej w szczegółowym tle historyczno-kulturowym (K_U09)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 1 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie literatury rzymskiej, rozumie potrzebę stałego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

Metody dydaktyczne:

Na zajęciach zostaną wykorzystane przede wszystkim metody podające: pogadanka, wykład informacyjny i konwersatoryjny, ale również poszukujące: seminaryjna i referatu.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Konwersatorium z historii literatury rzymskiej obejmuje lekturę wybranych utworów rzymskich w przekładzie oraz analizę ich źródeł i struktury retorycznej i/lub poetyckiej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z klasycznymi formami analizy literatury rzymskiej w oparciu o klasyczne teorie literatury (retoryka, poetyka) i ukształtowanie umiejętności rozpoznawania struktury retorycznej prozatorskich lub poetyckich tekstów rzymskich; rozwinięcie kompetencji krytycznoliterackich studentów i umiejętności analizy utworów w szerszym kontekście historyczno-kulturowym; ukazanie fenomenu literatury Zachodu na przykładzie roli literatury rzymskiej jako pośrednika między greckimi a nowożytnymi formami literackimi.

Literatura:

- M. Cytowska, M. Szelest, L. Rychlewska - Literatura rzymska. Okres archaiczny, Warszawa 1996;

- K. Kumaniecki - Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa 1977;

- M. Cytowska, M. Szelest - Literatura rzymska. Okres augustowski. Warszawa 1990;

- M. Cytowska, M. Szelest - Literatura rzymska. Okres cesarstwa, Warszawa 1992;

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia zajęć jest aktywne uczestniczenie studenta w zajęciach, przygotowanie prezentacji multimedialnej lub referatu oraz sprawdzian ustny obejmujący zagadnienia i utwory stanowiące przedmiot analizy na zajęciach (W_04, W_06, W_07, W_13; U_03, U_08, U_09; K_01).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głodowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium z literatury rzymskiej w roku akademickim 2017/18 jest ukazanie na wybranych przykładach formy, jaką przybrały rozwijające się na gruncie literatury rzymskiej różne rodzaje i gatunki wypowiedzi literackiej: dramat, epos, romans, retoryka, historiografia, list. Zostaną omówione cechy dystynktywne poszczególnych gatunków literackich, indywidualne cechy stylu reprezentujących je autorów, znaczenie danego dzieła w twórczości pisarza oraz jego miejsce w historii literatury rzymskiej i europejskiej.

Pełny opis:

Na konwersatorium zostaną poddane analizie krytyczno-literackiej i kulturowo-historycznej następujące utwory:

1. Wergiliusz, "Eneida".

2. Poezja Katullusa.

4. Dramat. Wybrane komedie Plauta i Terencjusza oraz tragedie Seneki.

5. List: wybrane listy Cycerona i Seneki.

Literatura:

Tłumaczenia:

M. T. Cycero, Wybór listów, przeł. G. Pianko

Katullus, Poezje wszystkie, przeł. G. Franczak i A. Klęczar, Homini 2013

Plaut, Komedie, T. I-II, przeł. E. Skwara, Warszawa 2002-2004

L. A. Seneka, Agamemnon, tłum. E. Wesołowska

L. A. Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, przeł. W. Kornatowski

Terencjusz, Komedie, t. I-II, przeł. E. Skwara, Warszawa 2005-2006

Wergiliusz, Eneida, tłum. Z. Kubiak

Opracowania:

Cytowska M., Szelest H., Literatura rzymska. Okres augustowski, Warszawa 1990

M. Cytowska, M. Szelest, Literatura rzymska. Okres cesarstwa, Warszawa 1992

T.S. Eliot, Wergiliusz a świat chrześcijański, [w:] tegoż, Szkice literackie

P. Grimal, Seneka, przeł. J. R. Kaczyński, Warszawa 1994

K. Kumaniecki, Literatura rzymska, okres cyceroński, Warszawa 1977

K. Kumaniecki, Cyceron i jego współcześni,

S. Stabryła, Wergiliusz. Świat poetycki

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium z literatury rzymskiej w roku akademickim 2017/18 jest ukazanie na wybranych przykładach formy, jaką przybrały rozwijające się na gruncie literatury rzymskiej różne rodzaje i gatunki wypowiedzi literackiej: dramat, epos, romans, retoryka, historiografia, list. Zostaną omówione cechy dystynktywne poszczególnych gatunków literackich, indywidualne cechy stylu reprezentujących je autorów, znaczenie danego dzieła w twórczości pisarza oraz jego miejsce w historii literatury rzymskiej i europejskiej.

Pełny opis:

Na konwersatorium zostaną poddane analizie krytyczno-literackiej i kulturowo-historycznej następujące utwory:

1. Wergiliusz, "Eneida".

2. Poezja Katullusa.

4. Dramat. Wybrane komedie Plauta i Terencjusza oraz tragedie Seneki.

5. List: wybrane listy Cycerona i Seneki.

Literatura:

Tłumaczenia:

M. T. Cycero, Wybór listów, przeł. G. Pianko

Katullus, Poezje wszystkie, przeł. G. Franczak i A. Klęczar, Homini 2013

Plaut, Komedie, T. I-II, przeł. E. Skwara, Warszawa 2002-2004

L. A. Seneka, Agamemnon, tłum. E. Wesołowska

L. A. Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, przeł. W. Kornatowski

Terencjusz, Komedie, t. I-II, przeł. E. Skwara, Warszawa 2005-2006

Wergiliusz, Eneida, tłum. Z. Kubiak

Opracowania:

Cytowska M., Szelest H., Literatura rzymska. Okres augustowski, Warszawa 1990

M. Cytowska, M. Szelest, Literatura rzymska. Okres cesarstwa, Warszawa 1992

T.S. Eliot, Wergiliusz a świat chrześcijański, [w:] tegoż, Szkice literackie

P. Grimal, Seneka, przeł. J. R. Kaczyński, Warszawa 1994

K. Kumaniecki, Literatura rzymska, okres cyceroński, Warszawa 1977

K. Kumaniecki, Cyceron i jego współcześni,

S. Stabryła, Wergiliusz. Świat poetycki

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.