Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza tekstu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC1L-AT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Analiza tekstu
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 12 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie pierwszego roku studiów na kierunku lingwistyka praktyczna i copywriting. / Znajomość podstawowych terminów i mechanizmów z zakresu gramatyki funkcjonalnej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Student w trakcie realizacji przedmiotu uzyskuje 2 punkty ECTS w następującym układzie:


1) uczestnictwo w zajęciach - 30 godzin (1 ECTS);

2) bezpośredni kontakt z prowadzącym w ramach konsultacji (osobiście lub za pomocą platformy MOODLE) - 5 godzin (0,2 ECTS);

3) samodzielne przygotowanie się do poszczególnych zajęć, opracowanie prac domowych oraz powtórzenie materiału przed zaliczeniem końcowym - 15 godzin (0,8 ECTS).


ŁĄCZNIE 50 godzin = 2 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu kursu student/ka:


- W1: zna podstawowe mechanizmy tekstotwórcze i spójnościowe i stosuje je w komunikacji międzyludzkiej – K_W02

- W2: charakteryzuje uwarunkowania gatunkowe tekstów oraz omawia ich rolę w kształtowaniu komunikacji – K_W02

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu kursu student/ka:


- U1: analizuje tekstu użytkowe i medialne; ocenia je pod względem poprawności językowej i logicznej oraz rozpoznaje ramy tekstowe – K_U02

- U2: buduje tekstu spójne pod względem logicznym oraz poprawne językowo; przekazuje je w sposób precyzyjny z wykorzystaniem języka specjalistycznego – K_U12

- U3 – przygotowuje teksty dotyczące tematyki literackiej, kulturalnej i językowej, a jednocześnie formułuje krytyczne uwagi na temat ich poprawności i spójności logicznej – K_U13


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu kursu student/ka:


- K1: w sposób odpowiedni hierarchizuje informacje przekazywane w tekście; rozpoznaje działania manipulacyjne – K_K03

- K2: hierarchizuje i problematyzuje przekazywane informacje oraz podaje je w sposób jasny i klarowny – K_K03


Metody dydaktyczne:

Zajęcia o charakterze praktycznym.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny

- wykład konwersatoryjny


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

- projektowa

- studium przypadku


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesnymi modelami analizy tekstu. Zajęcia służą tym samym zasadniczo budowaniu umiejętności rozpoznawania struktury tekstu, określania głównych jego cech oraz wskazywaniu mechanizmów spójnościowych. Nabycie umiejętności analizy tekstów ma ułatwić studentom rozumienie tekstów oraz ich produkcję, a także pomóc w rozróżnianiu tekstów różnego typu.

Pełny opis:

Problematyka spotkań dotyczy m.in. następujących zagadnień:

1. Przegląd definicji tekstu, tekst a dyskurs, tekst a zdanie, pojęcie tekstu kultury, cechy tekstów (ustnych i pisanych).

2. Spójność tekstu cz. I (poziomy spójności tekstu, koherencja i kohezja w tekście).

3. Spójność tekstu cz. II (mechanizmy spójności tekstu). Temat tekstu.

4. Delimitacja tekstu: rama tekstu, tytuł tekstu, początek i koniec tekstu, akapit.

5. Intencje i funkcje tekstów.

6. Przekształcanie tekstu i działania na tekście.

7. Tekst a gatunek tekstu – gatunki mowy M. Bachtina, genry mowy A. Wierzbickiej.

8. Hipertekst.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęcia i wykonywanie ćwiczeń od kierunkiem nauczyciela akademickiego – K1, K2.

Ćwiczenia w trakcie zajęć i rozwiązywanie zadań domowych – W2, U3.

Test końcowy i/lub rozmowa końcowa i/lub praktyczne zaliczenie projekcyjne – W1, U1, U2.

Sugerowana skala ocen:

100 - 93% - bardzo dobra

92,9% - 86% - dobra plus

85,9% - 79% - dobra

78,9% - 72% - dostateczna plus

71,9% - 65% - dostateczna

64,9% i niżej – niedostateczna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Sioma
Prowadzący grup: Aleksander Madyda, Krzysztof Obremski, Marcin Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Sioma
Prowadzący grup: Radosław Sioma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.