Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Analiza tekstu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC1L-AT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza tekstu
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 12 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie pierwszego semestru studiów na kierunku lingwistyka praktyczna i copywriting. / Znajomość podstawowych terminów i mechanizmów z zakresu gramatyki funkcjonalnej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Student w trakcie realizacji przedmiotu uzyskuje 3 punkty ECTS w następującym układzie:


1) uczestnictwo w zajęciach - 30 godzin (1 ECTS);

2) bezpośredni kontakt z prowadzącym w ramach konsultacji (osobiście lub za pomocą platformy MOODLE) - 5 godzin (0,2 ECTS);

3) samodzielne przygotowanie się do poszczególnych zajęć, opracowanie prac domowych oraz powtórzenie materiału przed zaliczeniem końcowym - 40 godzin (1,8 ECTS).


ŁĄCZNIE 75 godzin = 3 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu kursu student/ka:


- W1: zna podstawowe mechanizmy tekstotwórcze i spójnościowe i stosuje je w komunikacji międzyludzkiej – K_W02

- W2: charakteryzuje uwarunkowania gatunkowe tekstów oraz omawia ich rolę w kształtowaniu komunikacji – K_W02

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu kursu student/ka:


- U1: analizuje tekstu użytkowe i medialne; ocenia je pod względem poprawności językowej i logicznej oraz rozpoznaje ramy tekstowe – K_U02

- U2: buduje tekstu spójne pod względem logicznym oraz poprawne językowo; przekazuje je w sposób precyzyjny z wykorzystaniem języka specjalistycznego – K_U12

- U3 – przygotowuje teksty dotyczące tematyki literackiej, kulturalnej i językowej, a jednocześnie formułuje krytyczne uwagi na temat ich poprawności i spójności logicznej – K_U13


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu kursu student/ka:


- K1: w sposób odpowiedni hierarchizuje informacje przekazywane w tekście; rozpoznaje działania manipulacyjne – K_K03

- K2: hierarchizuje i problematyzuje przekazywane informacje oraz podaje je w sposób jasny i klarowny – K_K03


Metody dydaktyczne:

Zajęcia o charakterze praktycznym.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny

- wykład konwersatoryjny


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

- projektowa

- studium przypadku


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesnymi modelami analizy tekstu. Zajęcia służą tym samym zasadniczo budowaniu umiejętności rozpoznawania struktury tekstu, określania głównych jego cech oraz wskazywaniu mechanizmów spójnościowych. Nabycie umiejętności analizy tekstów ma ułatwić studentom rozumienie tekstów oraz ich produkcję, a także pomóc w rozróżnianiu tekstów różnego typu.

Pełny opis:

Problematyka spotkań dotyczy m.in. następujących zagadnień:

1. Czym jest tekst? Tekst a dyskurs, tekst a zdanie. Tekst kultury. Językowe i treściowe "warstwy"/aspekty tekstu. Części a zdanie.

2. Spójność tekstu cz. I (poziomy spójności tekstu, koherencja i kohezja w tekście).

3. Spójność tekstu cz. II (mechanizmy spójności tekstu). Temat tekstu.

4. Delimitacja tekstu: rama tekstu, tytuł tekstu, początek i koniec tekstu, akapit, rozdział.

5. Intencje i funkcje tekstów. Kontekst, sytuacja komunikacyjna.

6. Przekształcanie tekstu i działania na tekście.

7. Tekst a gatunek tekstu – gatunki mowy M. Bachtina, genry mowy A. Wierzbickiej.

8. Hipertekst.

Literatura:

Teoria

- Dobrzyńska Teresa , Tekst – próba syntezy, Warszawa 1993.

Grice Paul, Logika i konwersacja. tłum. J. Wajszczuk, "Przegląd Humanistyczny" 1977 z. 6, s. 85-99.

- Jakobson Roman , Poetyka w świetle językoznawstwa, tłum. Krystyna Pomorska, "Pamiętnik Literacki" 1960, s. 431 - 473 [fragmenty]

Korwin Piotrowska Dorota , Poetyka - przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011 [https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/27626/korwin-piotrowska_poetyka_przewodnik_po_swiecie_tekstow_2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y]

- Sawicki Stefan, Uwagi o analizie utworu literackiego, [w:] Problemy teorii literatury, seria I, Wrocław 1987, s. 366-384.

- Współczesny język polski, pod red. Jerzego Bartmińskiego, wyd. IV, Lublin 2012.

- Zdunkiewicz Jedynak Dorota , Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Praktyka

Na zajęciach omawiane będą następujące teksty teoretyczne (z wyżej wymienionych): Zdunkiewicz Jedynak Dorota, Akty mowy, [w:] Współczesny język polski...; Jakobson Roman, Poetyka w świetle językoznawstwa; Grice Paul, Logika i konwersacja; Dobrzyńska Teresa, Tekst - próba syntezy.

Ponadto analizowane będą różne przykłady tekstów - prasowych, literackich, użytkowych.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach i wykonywanie ćwiczeń pod kierunkiem nauczyciela akademickiego – K1, K2.

Ćwiczenia w trakcie zajęć i rozwiązywanie zadań domowych – W2, U3.

Rozmowa końcowa (ewentualnie test końcowy) lub praktyczne zaliczenie projekcyjne – W1, U1, U2.

Sugerowana skala ocen:

100 - 93% - bardzo dobra

92,9% - 86% - dobra plus

85,9% - 79% - dobra

78,9% - 72% - dostateczna plus

71,9% - 65% - dostateczna

64,9% i niżej – niedostateczna

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Sioma
Prowadzący grup: Radosław Sioma, Agnieszka Zwarycz-Łazicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Sioma
Prowadzący grup: Radosław Sioma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Sioma
Prowadzący grup: Radosław Sioma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)