Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Literatura i życie codzienne w Polsce (XIX w.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC1L-LZCP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura i życie codzienne w Polsce (XIX w.)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 12 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zaliczenie zajęć "Literatura i życie codzienne w Polsce" z poprzedniego semestru

Całkowity nakład pracy studenta:

Student w trakcie realizacji przedmiotu uzyskuje 3 punkty ECTS w następującym układzie:

1) zajęcia wspólne i bezpośrednie z wykładowcą – 30 godzin (1,2 ECTS)

2) praca własna związana z przygotowaniem do poszczególnych zajęć, opracowanie prac domowych oraz zagadnień do egzaminu – 40 godzin (1,6 ECTS)

3) konsultacje z wykładowcą za pośrednictwem Internetu i/lub korzystanie z materiałów zamieszczonych na platformie Moodle – 5 godzin (0,5 ECTS)


ŁĄCZNIE 75 godzin = 3 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu kursu student:

 W1: ma podstawową, zorientowana praktycznie wiedzę związaną z historią kultury i literatury polskiej – K_W01,

 W2: zna podstawową terminologię związaną z kulturą i literaturą polską i powszechną – K_W03,

 W3: ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjonowaniu systemu współczesnej kultury polskiej i powszechnej (w tym popularnej i masowej) – K_W04,

 W4: ma podstawową wiedzę o reakcjach i wyborach odbiorców kultury, mediów i działań promocyjno-reklamowych – K_W08.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu kursu student:

 U1: potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) – K_U01,

 U2: umie analizować, oceniać i wartościować wykorzystywane źródła informacji – K_U02,

 U3: potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać profesjonalne umiejętności korzystając z nowoczesnych technologii – K_U03,

 U4: potrafi prezentować (w mowie i piśmie) własne pomysły, wątpliwości i sugestie popierając je argumentacją czerpaną z prac różnych autorów – K_U11,

 U5: potrafi pisać teksty poświęcone literaturze i kulturze oraz formułować krytyczne wypowiedzi – ustne i pisemne z wykorzystaniem bogatego słownictwa i specyficznej dla podejmowanej tematyki terminologii; robi to z wykazaniem samodzielnego myślenia i umiejętności argumentowania – K_U13.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu kursu student:

 K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia – K_K01,

 K2: docenia znaczenie kulturalnej i społecznej wagi studiowanego przedmiotu i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych – K_K03.


Metody dydaktyczne:

Metody podające:

- pogadanka

- wykład konwersatoryjny

Metody aktywizujące:

- ćwiczeniowa

- analizy przypadku

- obserwacji

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- okrągłego stołu
- oxfordzka
- panelowa

Skrócony opis:

Zakres tematyczny wykładów obejmuje wybrane zagadnienia życia codziennego opisywane w literaturze polskiej XIX wieku (z odniesieniami do kultury i literatury angielskiej, francuskiej, niemieckiej i rosyjskiej).

Pełny opis:

Zakres tematyczny wykładów obejmuje wybrane zagadnienia życia codziennego opisywane w literaturze XIX wieku. Mieszczą się w nim doświadczenia zesłańcze romantyków (filomatów), zakończone sukcesami prace inżynierskie, odkrycia naukowe Polaków na kresach Imperium Rosyjskiego i w Ameryce Łacińskiej, popularne wśród Polaków w XIX wieku sporty i związany z nimi marketing, a także opisywane w literaturze ogrody, parki miejskie i uzdrowiska na ziemiach polskich i te odwiedzane przez Polaków.

Literatura:

Dobór literatury związany jest z zakresem tematów przedstawianych w kolejnych cyklach

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- aktywność – 50%

- egzamin pisemny / test – 50%

Kryteria oceniania:

ndst - 50 %

dst- 51-60%

dst plus- 61-70%

db- 71-83%

db plus- 84-94%

bdb- 95-100%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Pniewski
Prowadzący grup: Dariusz Pniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zakres tematyczny wykładów obejmuje wybrane zagadnienia życia codziennego opisywane w literaturze polskiej XIX wieku (z odniesieniami do kultury i literatury angielskiej, francuskiej, niemieckiej i rosyjskiej).

Uwaga: zajęcia będą prowadzone na platformie MTeams, część materiałów zostanie wysłana pocztą USOS.

Przewidywane są także jedne zajęcia terenowe: neogotyk w Toruniu, jako uzupełnienie zajęć dot. sytuacji Torunia w XIX wieku (szczegóły - patrz niżej).

Pełny opis:

Zakres tematyczny wykładów obejmuje wybrane zagadnienia życia codziennego opisywane w literaturze XIX wieku. Mieszczą się w nim doświadczenia zesłańcze romantyków (filomatów), zakończone sukcesami prace inżynierskie, odkrycia naukowe Polaków na kresach Imperium Rosyjskiego i w Ameryce Łacińskiej, popularne wśród Polaków w XIX wieku sporty i wynalazki i związany z nimi marketing, a także opisywane w literaturze ogrody, parki miejskie i uzdrowiska na ziemiach polskich i te odwiedzane przez Polaków.

Analizy i obserwacje uwzględniają sytuację Torunia w XIX wieku (architektura, park miejski, obiekty wojskowe)

Literatura:

Literatura:

A. Teksty analizowane/ilustracyjne:

1. A. Mickiewicz, "Sonety krymskie" - ("Grób Potockiej", "Mogiły haremu", "Bakczysaraj", "Bakczysaraj w nocy"). Obraz Krymu na podstawie fotografii Krymu z przełomu XIX/XX wieku.

2. Korespondencja filomatów. Wybór, oprac. Z. Sudolski, Wrocław 1999 (wybór), Żywot Adolfa Januszkiewicza i jego listy ze stepów kirgiskich, oprac. F. Wrotnowski, Berlin-Poznań 1861:

https://polona.pl/item/zywot-adolfa-januszkiewicza-i-jego-listy-ze-stepow-kirgizkich,NDQ1ODM/4/#info:metadata

3. B. Prus, Ze wspomnień cyklisty (fragmenty):

https://fbc.pionier.net.pl/details/nnm0661

4. B. Prus, Lalka (fragmenty - miasto).

5. B. Prus, Ogród Saski:

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/prus-ogrod-saski.pdf

6. Czasopisma z epoki: Kolarz, wioślarz i łyżwiarz. Tygodnik sportowy:

https://www.europeana.eu/en/item/0940413/_nnm7Rrl

https://fbc.pionier.net.pl/details/nnm7RrX

B. Literatura przedmiotowa, teorie, analizy:

1. Fotografia: Historia fotografii od 1839 do dziś, red. T. Mulligan, D. Wooters, tłum. E. Tomczyk, Koln 2010.

2. Ogrody: Longin Majdecki, Historia ogrodów, t. I, t. II (fragmenty).

3. Uzdrowiska: J.W. Kochański, Historia polskiej balneologii w zarysie, [w:] Wielka księga balneologii..., red. I. Ponikowska, J.W. Kochański, Warszawa 2017

4. Sport: K. Szujecki, Historia sportu w Polsce 1805-2018, Kraków 2017.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Pniewski
Prowadzący grup: Dariusz Pniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zakres tematyczny wykładów obejmuje wybrane zagadnienia życia codziennego opisywane w literaturze polskiej XIX wieku (z odniesieniami do kultury i literatury angielskiej, francuskiej, niemieckiej i rosyjskiej).

Uwaga: zajęcia będą prowadzone na platformie MTeams, część materiałów zostanie wysłana pocztą USOS.

Przewidywane są także jedne zajęcia terenowe: neogotyk w Toruniu, jako uzupełnienie zajęć dot. sytuacji Torunia w XIX wieku (szczegóły - patrz niżej).

Pełny opis:

Zakres tematyczny wykładów obejmuje wybrane zagadnienia życia codziennego opisywane w literaturze XIX wieku. Mieszczą się w nim doświadczenia zesłańcze romantyków (filomatów), zakończone sukcesami prace inżynierskie, odkrycia naukowe Polaków na kresach Imperium Rosyjskiego i w Ameryce Łacińskiej, popularne wśród Polaków w XIX wieku sporty i wynalazki i związany z nimi marketing, a także opisywane w literaturze ogrody, parki miejskie i uzdrowiska na ziemiach polskich i te odwiedzane przez Polaków.

Analizy i obserwacje uwzględniają sytuację Torunia w XIX wieku (architektura, park miejski, obiekty wojskowe)

Literatura:

Literatura:

A. Teksty analizowane/ilustracyjne:

1. A. Mickiewicz, "Sonety krymskie" - ("Grób Potockiej", "Mogiły haremu", "Bakczysaraj", "Bakczysaraj w nocy"). Obraz Krymu na podstawie fotografii Krymu z przełomu XIX/XX wieku.

2. Korespondencja filomatów. Wybór, oprac. Z. Sudolski, Wrocław 1999 (wybór), Żywot Adolfa Januszkiewicza i jego listy ze stepów kirgiskich, oprac. F. Wrotnowski, Berlin-Poznań 1861:

https://polona.pl/item/zywot-adolfa-januszkiewicza-i-jego-listy-ze-stepow-kirgizkich,NDQ1ODM/4/#info:metadata

3. B. Prus, Ze wspomnień cyklisty (fragmenty):

https://fbc.pionier.net.pl/details/nnm0661

4. B. Prus, Lalka (fragmenty - miasto).

5. B. Prus, Ogród Saski:

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/prus-ogrod-saski.pdf

6. Czasopisma z epoki: Kolarz, wioślarz i łyżwiarz. Tygodnik sportowy:

https://www.europeana.eu/en/item/0940413/_nnm7Rrl

https://fbc.pionier.net.pl/details/nnm7RrX

B. Literatura przedmiotowa, teorie, analizy:

1. Fotografia: Historia fotografii od 1839 do dziś, red. T. Mulligan, D. Wooters, tłum. E. Tomczyk, Koln 2010.

2. Ogrody: Longin Majdecki, Historia ogrodów, t. I, t. II (fragmenty).

3. Uzdrowiska: J.W. Kochański, Historia polskiej balneologii w zarysie, [w:] Wielka księga balneologii..., red. I. Ponikowska, J.W. Kochański, Warszawa 2017

4. Sport: K. Szujecki, Historia sportu w Polsce 1805-2018, Kraków 2017.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Pniewski
Prowadzący grup: Dariusz Pniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zakres tematyczny wykładów obejmuje wybrane zagadnienia życia codziennego opisywane w literaturze polskiej XIX wieku (z odniesieniami do kultury i literatury angielskiej, francuskiej, niemieckiej i rosyjskiej).

Uwaga: zajęcia będą prowadzone na platformie MTeams, część materiałów zostanie wysłana pocztą USOS.

Przewidywane są także jedne zajęcia terenowe: neogotyk w Toruniu, jako uzupełnienie zajęć dot. sytuacji Torunia w XIX wieku (szczegóły - patrz niżej).

Pełny opis:

Zakres tematyczny wykładów obejmuje wybrane zagadnienia życia codziennego opisywane w literaturze XIX wieku. Mieszczą się w nim doświadczenia zesłańcze romantyków (filomatów), zakończone sukcesami prace inżynierskie, odkrycia naukowe Polaków na kresach Imperium Rosyjskiego i w Ameryce Łacińskiej, popularne wśród Polaków w XIX wieku sporty i wynalazki i związany z nimi marketing, a także opisywane w literaturze ogrody, parki miejskie i uzdrowiska na ziemiach polskich i te odwiedzane przez Polaków.

Analizy i obserwacje uwzględniają sytuację Torunia w XIX wieku (architektura, park miejski, obiekty wojskowe)

Literatura:

Literatura:

A. Teksty analizowane/ilustracyjne:

1. A. Mickiewicz, "Sonety krymskie" - ("Grób Potockiej", "Mogiły haremu", "Bakczysaraj", "Bakczysaraj w nocy"). Obraz Krymu na podstawie fotografii Krymu z przełomu XIX/XX wieku.

2. Korespondencja filomatów. Wybór, oprac. Z. Sudolski, Wrocław 1999 (wybór), Żywot Adolfa Januszkiewicza i jego listy ze stepów kirgiskich, oprac. F. Wrotnowski, Berlin-Poznań 1861:

https://polona.pl/item/zywot-adolfa-januszkiewicza-i-jego-listy-ze-stepow-kirgizkich,NDQ1ODM/4/#info:metadata

3. B. Prus, Ze wspomnień cyklisty (fragmenty):

https://fbc.pionier.net.pl/details/nnm0661

4. B. Prus, Lalka (fragmenty - miasto).

5. B. Prus, Ogród Saski:

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/prus-ogrod-saski.pdf

6. Czasopisma z epoki: Kolarz, wioślarz i łyżwiarz. Tygodnik sportowy:

https://www.europeana.eu/en/item/0940413/_nnm7Rrl

https://fbc.pionier.net.pl/details/nnm7RrX

B. Literatura przedmiotowa, teorie, analizy:

1. Fotografia: Historia fotografii od 1839 do dziś, red. T. Mulligan, D. Wooters, tłum. E. Tomczyk, Koln 2010.

2. Ogrody: Longin Majdecki, Historia ogrodów, t. I, t. II (fragmenty).

3. Uzdrowiska: J.W. Kochański, Historia polskiej balneologii w zarysie, [w:] Wielka księga balneologii..., red. I. Ponikowska, J.W. Kochański, Warszawa 2017

4. Sport: K. Szujecki, Historia sportu w Polsce 1805-2018, Kraków 2017.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)