Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowe media

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC1L-NOME Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Nowe media
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 12 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Student w trakcie realizacji przedmiotu uzyskuje 3 punkty ECTS w następującym układzie:1) uczestnictwo w zajęciach - 30 godzin (1,2 ECTS);


2) bezpośredni kontakt z prowadzącym w ramach konsultacji - 10 godzin (0,4 ECTS);


3) samodzielne przygotowanie się do poszczególnych zajęć, opracowanie prac domowych oraz powtórzenie materiału przed zaliczeniem końcowym - 35 godzin (1,4 ECTS).ŁĄCZNIE 75 godzin = 3 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu kursu student/ka:


W1: ma uporządkowaną podstawową i zorientowaną praktycznie wiedzę, dotyczącą komunikacji międzyludzkiej (w różnych formach), narzędzi ICT – K_W02.


W2: zna podstawową terminologię związaną z kulturą i literaturą polską i powszechną, językoznawstwem, nowymi mediami, komunikacją międzyludzką (w różnych formach), narzędziami ICT, ekonomiczno-prawnymi podstawami działania przedsiębiorstw, a także specjalizacjami, które realizuje – K_W03.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu kursu student/ka:


U1: umie korzystać z różnego typu źródeł (w wersji tradycyjnej oraz elektronicznej) w celu wyszukiwania, selekcjonowania i użytkowania informacji – K_U01.


U2: potrafi samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane z wybraną sferą działalności kulturalnej, medialnej, promocyjno-reklamowej – K_U03.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu kursu student/ka:


K1: ma przekonanie o wadze zachowania działań profesjonalnych, jest zdolny do refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej – K_K04.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem proponowanych zajęć jest unaocznienie przemian, którym uległ tekst wskutek zmian technologicznych, i licznych następstw tego faktu. Wskutek tych przeobrażeń pojęcie tekstu może być rozumiane bardzo szeroko, a wybór definicji pociąga za sobą wiele konsekwencji. Dodatkowo nowe media, jako zjawisko niejednorodne, utrudniają opis relacji nadawca-odbiorca. Niniejsze zajęcia poza opisem tych zjawisk są próbą ich uporządkowania.

Literatura:

Aarseth E.J., 2018, Cybertekst Perspektywa literatury ergodycznej, tł. D. Sikora i M. Pisarski, http://techsty.art.pl/magazyn2/artykuly/aarseth_cybertekst.html

Awdiejew A.,Habrajska G., Komunikatywizm a granice języka, Polonica XXXIII 2013.

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., 2009, Tekstologia, Warszawa.

Bielak T., Stępień T., 2013, Książka, literatura, intermedialność, [w] Konteksty intermedialności, red. M. Popczyk, Katowice.

Brylska i Gackowski, Krytyka polityczna w memach internetowych – od dekonstrukcji po rekonfigurację, 2017.

Bucknall-Hołyńska J, Japońskie reality show z perspektywy zachodniego widza, Litteraria Copernicana 2(14)/2014.

Chodowiec T., 2008, Książka w nowej przestrzeni medialnej, „Meritum” nr 2.

Filiciak M., 2011, TV czy nie-TV? Telewizja doby post-soap opera i sieci peer-to-peer, [w] Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, red. M.Filiciak, B. Giza, Warszawa.

Jarosz B., 2006, Liternet – sztuka, moda czy konieczność? Polskie powieści hipertekstowe w Sieci, http://www.jarosz.up.krakow.pl/ARTYKULY/jarosz%202006.pdf [dostęp 29 VIII 2018]

Kalaga W., 2010, Liberatura: słowo, ikona, przestrzeń, [w] Z. Fajfer, Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999-2009, Kraków, [za] https://www.dwutygodnik.com/artykul/1450-liberatura-slowo-ikona-przestrzen.html [dostęp 28 VIII 2018]

Koza M, Czy znasz ten mem? Pragmatyka i polityka internetowych wspólnot interpretacyjnych, Teksty Drugie 2015.

Kozioł-Chrzanowska E, Antyprzysłowia, memy, antyslogany, kontrmówienie jako strategia komunikacji, Socjolingwistyka XXVIII, 2014

Krawczyk-Łaskarzewska A., 2014, O telewizji i dyskursie telewizyjnym. historia, fikcje, rzeczywistość, [w] Seriale w kontekście kulturowym. Historia i polityka, pod red. M. Cichmińskiej, A. Naruszewicz-Duchlińskiej, Olsztyn.

Lipińska A., 2016, Fenomen współczesnych seriali. O społecznym oddziaływaniu seriali telewizyjnych, „Konteksty kultury” XIII (3), s.297-310.

Marecki P., 2011, Sławomir Shuty, czyli Nikifor Internetu, [w] Hiperteksty literackie. Literatura i nowe media, red. P. Mareckiego, M. Pisarskiego, Kraków.

Mayenowa M.R. 1971, Spójność tekstu a postawa odbiorcy, [w] O spójność tekstu, red. M.R. Mayenowa, Wrocław.

Metzner-Szigeth A, Internet, komunikacja komputerowa i nowe media - charakterystyka techniczno-medialna i czynniki transformacji społeczno-kulturowej, [w:] Internet - Społeczeństwo informacyjne - Kultura, pod red. A Kiepas, M Szczepański, U Żydek-Bednarczuk, Tychy 2006.

Morin E., 2006. Masowy odbiorca, [w] M. Hopfinger, Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Warszawa, s. 573-582.

Myślak D.A., Siudak M.M., 2014, Internetowi artyści i ich twórczość (nie tylko) w sieci, „Media-Kultura-Komunikacja społeczna” 12/3, s.71-92.

Nacher A., 2011, Serial 2.0 - model do składania, [w] Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, red. M. Filiciak, B. Giza, Warszawa.

Niemczyńska M., 2012, Książki nieoczywiste, czyli co to jest liberatura, wywiad z Z. Fajferem i K. Bazarnik, [w] http://wyborcza.pl/1,75410,11258711,Ksiazki_nieoczywiste__czyli_co_to_jest_liberatura.html?disableRedirects=true [dostęp 27 VIII 2018]

Nowakowski R., 2018, Liberatorium – info, [w] http://liberatorium.com/info/info.html [dostęp 28 VIII 2018]

Pawełczyk i Jakubowski, Postprawda i nowe media. Czy potrzebujemy postprawdy?, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 1, 2017.

Pawlicka U., 2011, Między życiem a hipertekstem, [w] Hiperteksty literackie. Literatura i nowe media, red. P. Mareckiego, M. Pisarskiego, Kraków.

Pisarski M., 2011, Czy chcesz o tym usłyszeć...czytając Michaela Joyce'a, [w] Hiperteksty literackie. Literatura i nowe media, red. P. Mareckiego, M. Pisarskiego, Kraków.

Pisarski M., 2011, Hipertekst a intertekstualność. Powinowactwa i rozbieżności, „Porównania” 8, s.183-194.

Stasiuk-Krajewska K., 2015, Co ludzie robią z mediami? O nieoczywistości wpływu mediów, [w] (Nowe) media, implikacje kulturowe, językowe i edukacyjne, pod red. M. Karwatowskiej, B. Jarosz, Lublin, s.15-26.

Szpunar M, Czym są nowe media - próba konceptualizacji, Studia Medioznawcze 4 (35).

Śliz A, Demotywator - emblemat kultury, Zagadnienia Rodzajów Literackich, 2014.

Tekstologia cz. 1 i 2, red. Jerzy Bartmiński i Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2004

Vater H, Wstęp do lingwistyki tekstu, Wrocław 2009.

Walkiewicz A, Czym są memy internetowe, Rozważania z perspektywy memetycznej, 2012.

Walusiak E, Mechanizmy organizacji tekstu, nawiązanie i dodawanie, Polonica XIX.

Wasilewski J, Medium jako remedium: Nowe media, stare sytuacje komunikacyjne, [w:] Kultura Współczesna 4 (46) 2005, pod red. M Mrozowskiego, Warszawa 2005.

Wądołowski M., 2014, Literatura hipertekstowa – (r)ewolucja czy chaos?, http://krytyka.org/literatura-hipertekstowa-rewolucja-czy-chaos/ [dostęp: 10.08.2018]

Włodarczuk A., 2015, Poetyka nowego odbioru tekstów kultury. Hipertekst, wirtualność, narracja, [w] (Nowe) media, implikacje kulturowe, językowe i edukacyjne, red. M. Karwatowskiej, B. Jarosz, Lublin, s.73-84.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności); w przypadku nieobecności usprawiedliwionych wymagane jest zaliczenie materiału w formie wskazanej przez prowadzącego: K1

- aktywność i wykonywanie ćwiczeń na zajęciach: W1, W2, U2, K1

- test końcowy: W1, W2, U2, K1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Rosalska
Prowadzący grup: Paulina Rosalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Rosalska
Prowadzący grup: Paulina Rosalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.