Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC1Z-F Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 11 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 3 punkty ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 80 godzin pracy, z tego:


1 pkt ECTS za udział w zajęciach i za konsultacje z osobą prowadzącą;


2 pkt ECTS za pracę własną: wykonanie prac domowych (także referatów, prezentacji), przygotowanie się do zajęć, przygotowanie pracy zaliczeniowej lub przygotowanie się do sprawdzianu i/lub ustnego zaliczenia materiału.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student(k)a:

K_W06 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach filozoficznych

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student(k)a:

K_U02 - potrafi czytać, analizować i interpretować teksty filozoficzne i z pogranicza filozofii i innych dyscyplin humanistycznych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student(k)a:

K_K01 – ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- referatu
- stolików eksperckich

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Wprowadzenie do wybranych zagadnień filozoficznych

Pełny opis:

Przedmiotem analiz będą zarówno teksty stricte filozoficzne jak i z pogranicza dziedzin takich jak antropologia, socjo- i etnolingwistyka, kulturoznawstwo,teoria literatury. Na zajęciach będą rozpatrywane takie kwestie, pojęcia jak: interpretacja, kontekst medium etc. towarzyszyć temu będzie budowanie słownika podstawowych pojęć, kategorii filozoficznych.

Literatura:

Literaturę, jak i szczegółowy zakres zagadnień wskazuje prowadzący grupę (patrz szczegółowy sylabus konwersatorium).

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się: ocena z kolokwium kończącego kurs (termin kolokwium - przedostatnie zajęcia, próg na ocenę dostateczną: 50 %) oraz ocena aktywności i stopnia przygotowania (znajomość zadawanych lektury, przygotowywanie referatów itd.); K_W06 , K_U02, K_K01

Dopuszczalne są dwie nieobecności, trzecia i czwarta oznacza, odpowiednio, jedno, dwa dodatkowe pytania na kolokwium; piąta nieobecność jest równoznaczna z koniecznością napisania dodatkowej pracy, której temat ustalany jest z prowadzącą zajęcia.

Szczegóły zaliczenia omawiane są na pierwszych zajęciach.

Zajęcia zdalne, techniki prowadzenia, metody i kryteria oceniania

Zajęcia zdalne będą prowadzone w formie mieszanej on-line (synchronicznie) i off-line (asynchronicznie). Część zajęć odbędzie się w formie konwersatorium w formie spotkania na platformie Teams Część spotkań zostanie przeprowadzona w formie przekazania na początku zajęć pytań, zadań, na które będzie należało odpowiedzieć w określonym czasie (przez pocztę USOS lub, opcjonalnie, platformę e-learningową Moodle) .

Ocena z zajęć będzie miała charakter oceniania bieżącego. Uczestnictwo w zajęciach on-line (aktywność, znajomość zadanych lektur; K_W06 , K_U02, K_K01), wykonywanie na bieżąco zadań (w terminie; K_W06 , K_U02) będą podlegać ocenie.

Szczegóły zaliczenia omawiane są na pierwszych zajęciach.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska
Prowadzący grup: Paulina Abriszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska
Prowadzący grup: Paulina Abriszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 prowadzone są w formie zdalnej w trybie synchronicznym lub asynchronicznym z wykorzystaniem Microsoft Teams (lub innych wskazanych przez prowadzącą), przy użyciu odpowiednich metod dydaktycznych (patrz: podstawowe informacje o przedmiocie niezależnie od cyklu).

Pierwsze i drugie zajęcia odbywają się na platformie Teams, co oznacza, że wszyscy uczestnicy muszą mieć konta w USOSie, Teamsie i zapisać się w USOSie do grupy zajęciowej. Z listy zajęciowej z USOSa tworzę zespół, którego spotkania odbędą się w dniu i o godzinie wskazanych w planie zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.